Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535506-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Vrchlabí: Construction, foundation and surface works for highways, roads

2021/S 206-535506

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Správa Krkonošského národního parku
National registration number: 00088455
Postal address: Dobrovského 3
Town: Vrchlabí
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 543 01
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Radka Braunová
E-mail: rbraunova@krnap.cz
Telephone: +420 499456337
Internet address(es):
Main address: https://www.krnap.cz/
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/krnap

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rekonstrukce lesních cest a chodníků

Reference number: 43/2020
II.1.2)Main CPV code
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.1)Title:

LC Černý potok

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Main site or place of performance:

území KRNAP

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Celkem se jedná o opravu cesty v délce 2695 m.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/09/2020
End: 30/11/2021
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

OPŽP, CZ.05.4.27/0.0/0.0/19-120/0011061

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 184-443440

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 43/2020
Lot No: 14
Title:

LC Černý potok

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
01/09/2020
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: VH-stavební práce, s. r. o.
National registration number: 28789202
Postal address: Antala Staška 1565/30
Town: Praha 4
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 14000
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 4 980 000.00 CZK

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Main site or place of performance:

Území KRNAP

VII.1.4)Description of the procurement:

Celkem se jedná o opravu cesty v délce 2695 m.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/09/2020
End: 30/11/2021
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 4 980 000.00 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: VH-stavební
Postal address: Antala Staška 1565/30
Town: Praha 4
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 14000
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění znění článku III. Čas plnění, odst. 1., přičemž předpokládaná doba výstavby činí 120 dnů. Vzhledem ke covidové situaci na jaře 2021 docházelo k přerušovaným dodávkám stavebního materiálu. Vzhledem k termínu zajištění dodávky kamene a betonu došlo k opětovnému zahájení prací až 22.07.2021, přičemž práce byly před zimním období ukončeny 08.12.2020.

Nový termín ukončení: 30.11.2021

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6. zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 4 980 000.00 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 4 980 000.00 CZK