Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535516-2021

22/10/2021    S206

Česko-Praha: Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy

2021/S 206-535516

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích
Národní identifikační číslo: 75032333
Poštovní adresa: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 118 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Zelinková
E-mail: zelinkova.veronika@npu.cz
Tel.: +420 608138839
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.npu.cz/cs
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/NPU

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy - II. část

II.1.2)Hlavní kód CPV
45212350 Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

areál národní kulturní památky Klášter Plasy, Plzeňská 2, 331 01 Plasy, Plzeňský kraj

II.2.4)Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce při obnově části dvora Opatské rezidence definované samostatným položkovým rozpočtem a vyznačené ve výkrese C3.

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Konec: 31/08/2022
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 255-639384

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 001
V.2)Zadání zakázky/udělení koncese
V.2.1)Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
14/12/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: KONSIT a.s.
Národní identifikační číslo: 18630197
Poštovní adresa: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 16000
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy;bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky: 24 670 870.00 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/10/2021

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1)Popis zakázky po provedení úprav
VII.1.1)Hlavní kód CPV
45212350 Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
VII.1.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
VII.1.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

areál národní kulturní památky Klášter Plasy, Plzeňská 2, 331 01 Plasy, Plzeňský kraj

VII.1.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce při obnově části dvora Opatské rezidence definované samostatným položkovým rozpočtem a vyznačené ve výkrese C3.

VII.1.5)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Konec: 31/08/2022
VII.1.6)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 25 767 608.48 CZK
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: KONSIT a.s.
Národní identifikační číslo: 18630197
Poštovní adresa: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 16000
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.2)Informace o změnách
VII.2.1)Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

- překvalifikování položek bourání konstrukcí z důvodu zvýšeného procentuálního podílu objemu demolovaných konstrukcí oproti předpokladu, kterým byl uveden ve výkazu výměr

- úprava zastropení a izolace vstupu k ledovým sklepům, která se ukázala jako nutná po odkrytí rubu klenby ledových sklepů. Vzhledem ke způsobu založení klenby a s ohledem na přesahující boční parapetní zídky (smíšené zdivo, o jehož existenci nebyly v době zpracování PD žádné informace) je nutné změnit způsob izolace klenby

- doplěnní klenby stropu gotického sklepa pod ohadní zdí. Po odbourání konstrukce garáží byly provedena předepsané práce - archeologický výzkum podzemní prostory - sklepa pod terasou dvora. Během ZAV se zjistilo, že se jedná o rozsáhlý a velmi dobře dochovaný gotický sklep, který byl patrně součástí dnes již neexistující stavby

Blíže viz. Změnové listy

VII.2.2)Důvody změny
Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)
Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností:

- Přesné kostrukční řešení nepřístupných konstrukcí nebylo v době pzracování PD a položkového rozpočtu možno určit. Teprve po zahájení demoličních prací vyšlo najevo, že předpokládaný objem demolic je procentuálně menší než ve skutečnosti. Změnou dochází k narovnání položek soupisu prací dle skutečnost

- Jedná se o změnu vyvolanou novou nálezovou situací, kterou nebylo možno předvídat a byla zjištěna až po očištění rubu klenby. ¨- Jedná se o změnu vyvolanou novou nálezovou situací, kterou nebylo možno předvídat a byla zjištěna až po dokončení ZAV. Jedná se o unikátní nález a doklad rozsáhlé gotické rezidence.

Blíže viz. změnové listy

VII.2.3)Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 24 670 870.00 CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 25 688 446.35 CZK