Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535517-2021

22/10/2021    S206

България-София: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

2021/S 206-535517

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Национален регистрационен номер: 175201304
Пощенски адрес: бул. Цар Борис III № 201
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Стоян Йорданов Атанасов
Електронна поща: s.atanasov@eso.bg
Телефон: +359 9696846
Факс: +359 9626189
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eso.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2470

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, НА ПРЕКЪСВАЧИ 110 kV, 220 kV и 400 kV В П/СТ НА ЕСО ЕАД“

Референтен номер: ЕСО/2021/013
II.1.2)Основен CPV код
45310000 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Строителство, включващо дейности за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачи високо напрежение 110 kV, 220 kV и 400 kV, които ще бъдат възлагани с отделни поръчки за всеки обект.

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Изпълнението на СМР се извършват на площадките на всички подстанции собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборудвани с прекъсвачи 110 kV, 220 kV и 400 kV предмет на договора.

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Строителство, включващо дейности за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачи високо напрежение 110 kV, 220 kV и 400 kV, които ще бъдат възлагани с отделни поръчки за всеки обект.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Начална дата: 07/07/2021
Крайна дата: 07/07/2022
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Поръчката е планирана като част от изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, проект „Дигитална трансформация и развитие на информационните системи и системите реално време на ЕСО ЕАД в условията на нисковъглеродна енергетика“, Подпроект 1 „Осъществяване на система за автоматизирано управление на подстанции“

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 5105
Наименование:

„МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, НА ПРЕКЪСВАЧИ 110 kV, 220 kV и 400 kV В П/СТ НА ЕСО ЕАД“

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
07/07/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ЕСО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Национален регистрационен номер: 206401308
Пощенски адрес: бул. „Петко Ю. Тодоров“ № 24
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1418
Държава: България
Електронна поща: office@engineering.eso.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 475 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договорът е сключен по единични цени за отделните дейности по СМР и окончателната му стойност ще е известна след изпълнение на поръчката.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/10/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
45310000 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Изпълнението на СМР се извършват на площадките на всички подстанции собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборудвани с прекъсвачи 110 kV, 220 kV и 400 kV предмет на договора.

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Строителство, включващо дейности за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвачи високо напрежение 110 kV, 220 kV и 400 kV, които ще бъдат възлагани с отделни поръчки за всеки обект.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Начална дата: 07/07/2021
Крайна дата: 07/07/2022
VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 475 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ЕСО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Национален регистрационен номер: 206401308
Пощенски адрес: бул. „Петко Ю. Тодоров“ № 24
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1418
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1. Наименованието на член 6 от договора придобива следната редакция „6. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА“

2. Член 6.1. от договора придобива следната редакция: „Възлагането на работата по изпълнение на дейностите за всеки конкретен обект от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва е поръчка. Влизането в сила на поръчката се удостоверява с подпис (или електронен подпис) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя план график за всички приети за изпълнение поръчки и го представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.

3. В чл. 3.1 буква „б“ от договора в края на изречението се добавя и израза „и заверено копие на поръчка за конкретния обект, с изключение на аварийните случаи“.

4. Създава се нов чл. 6.3. „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на допълнителното споразумение гаранция за изпълнение на договора под формата на паричен депозит в размер на 26 000 (двадесет и шест хиляди) лева, която гаранция, обезпечава изпълнението на всички задължения по изпълнение на дейностите за всеки конкретен обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и всички други задължения по договора и е със срок на валидност не по-кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. Гаранцията се внася по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, BG66BGUS91601003487602 БАКБ АД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои частично или в пълен размер сумата от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по договора. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил частично или в пълен размер гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) календарни дни от уведомяването за усвояване да актуализира гаранцията, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.“

5. Отпадат следните текстове от договора: чл. 6.1; 6.3; 6.4; 6.6; 10.7;

6. Към раздел 10. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от договора се добавя нов член със следното съдържание:

10.8. „ЕСО ЕАД има право да оттегля приета за изпълнение поръчка в срок до 3 дни преди началната дата за изпълнение на поръчката, за което не дължи обезщетение на другата страна“.

7. Към раздел 11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от договора се добавя

Нов член със следното съдържание:

11.1.2 „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже вече приета поръчка или да договори нов срок за изпълнение, когато няма възможност за включването й в графика на ЕСО Инженеринг ЕООД, поради обективни причини, свързани с физическа невъзможност за изпълнение.

8. В Раздел 13 от договора се правят следните изменения:

Член 13.1 се променя, както следва: „В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на срока по конкретната поръчка (с изключение на случаите на форсмажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) на ден върху стойността на конкретния обект, но не повече от 10 % от стойността на конкретната поръчка. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши и предаде обекта, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор“.

9. Добавя се нов член 13.9 в договора със следното съдържание: „В случай, че при направена и одобрена поръчка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е осигурил условия за започване на СМР, както и при наличие на обективни обстоятелства, които препятстват изпълнението на СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на направените преки разходи (транспортни разходи, както и човекочасове за времето на престой)..“

10. От приложения, представляващи неразделна част от договора отпада Приложение №5 - Образец на изисквания на застрахователна полица по чл. 173 от ЗУ'Г за срока на изпълнение и гаранционния срок.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е Приложение № 1 - Образец на Протокол за извършени дейности от ECO Инженеринг ЕООД.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

При изпълнение на Договор № 0053 - МЕР/07.07.2021г. „ МОНТАЖ. ДЕМОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕКЪСВАЧИ 110 kV, 220 kV и 400kV В П/СТ НА ECO ЕАД“ е установена възможност за оптимизиране на Протокола за извършените и приети дейности за конкретен обект, както и отпадане и оптимизиране на части от договора в които се описват командировъчни разходи и пътни карти (пътен лист) и други съпътстващи дейности, които не са предмет на договора и не са били възможни да се предвидят при сключването му, и се замени образеца на Протокола за извършените и приети дейности за конкретен обект - приложение към Договора.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 475 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 475 000.00 BGN