Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 535563-2021

22/10/2021    S206

България-Варна: Електрическа енергия

2021/S 206-535563

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна
Национален регистрационен номер: 129004492
Пощенски адрес: ул. ""Васил Друмев" №73
Град: Варна
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 9002
Държава: България
Лице за контакт: Иван Андреев Андреев
Електронна поща: iv.andreev@naval-acad.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.naval-acad.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18483
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/166071
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/166071
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно и ниско   напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, съгласно техническа спецификация с рег.№ 3442/05.10.2021г.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 812 500.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Обекти на ВВМУ Н.Й.Вапцаров, описани в приложение №1 към техническа спецификация

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на ел.енергия до обекти на ВВМУ Н.Й.Вапцаров, описани в приложение №1 към техническа спецификация

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 812 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът следва да притежава валидна лицензия, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ за дейността „търговия с електрическа енергия“, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ с права и задължения за дейността “координатор на стандартна балансираща група“, в съответствие с чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 58 от ПТЕЕ.

В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася за участника/ците в обединението, който ще изпълнява дейността.

Чуждестранните участници също следва да притежават лицензия за „Търговия с електрическа енергия”, включваща дейността „Координатор на стандартна балансираща група”, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ в съответствие с чл. 39 от Закона за енергетиката, във връзка с чл.40, ал.7 от ЗЕ;

За доказване на съответствие с изискването участникът попълва: Част IV:“ Критерии за подбор“, Раздел А: „Годност“, ЕЕДОП, като представи информация за притежаваната лицензия, с посочване на номера, под който е вписан в публичния регистър, поддържан от КЕВР и номера на лицензията.

2. Участникът следва да е вписан в Регистър на координаторите на балансиращи групи по чл. 65 от ПТЕЕ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД) като координатор на стандартна балансираща група, с посочен идентификационен номер /EIC код и със статус активен/.

За доказване на съответствие с изискването участникът попълва: Част IV:“ Критерии за подбор“, Раздел А: „Годност“, от ЕЕДОП, като представи информация за регистрацията.

В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася за участника/ците в обединението, който ще изпълнява дейността. Чуждестранният участник също следва да е регистриран в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен”.

3. Наличие на сключен Рамков договор по чл. 11, т. 13 във връзка с чл. 23 от ПТЕЕ с Електроразпределение (ЕРП) „Север” и ЕРП „Юг”.

Документи, които доказват изискването за годност:

1. Валиден лиценз за „Търговия с електрическа енергия”, включваща дейността „Координатор на балансираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издаден от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/;

2. Документ, издаден от ЕСО ЕАД, за налична регистрация, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен”.

3. Рамков договор по смисъла на ПТЕЕ със съответния мрежови оператор;

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, следва да се, посочи уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансово състояние на участника.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, най-много за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. В случаите, когато оферентът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението.

Под идентичен предмет следва да се разбира доставка на електрическа енергия за мрежи средно или ниско напрежение при свободно договорени цени.

Сходен предмет - доставка на електрическа енергия.

2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт БДС EN:ISO 9001 или еквивалентен с обхват предмета на поръчката, или да има внедрени еквивалентни мерки за управление на качеството.

Забележка: Изискването на т. 2. се отнася за всички участници в Обединението, когато участникът е обединение.

Документи, доказващи техническите и професионалните способности на участника:

1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките

2. Сертификат БДС EN:ISO 9001 (или еквивалентен), с обхват предмета на поръчката.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с критерия за подбор чрез попълване на Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/11/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/11/2021
Местно време: 10:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник не отговарящ на изискванията по чл.54 и 55 ЗОП, чл.107 от ЗОП, както и националните основания за отстранявяне, посочени в документацията.

Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на 3% от прогнозната стойност.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

чл.197 ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/10/2021