Dostawy - 535612-2021

22/10/2021    S206

Polska-Warszawa: Komputery przenośne

2021/S 206-535612

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Sztuki Wojennej
Adres pocztowy: Al. Gen. A. Chruściela 103
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-910
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Olszewska
E-mail: s.olszewska@akademia.mil.pl
Tel.: +48 261814532
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa laptopów

Numer referencyjny: PK.ZZP.261.36.2021
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 7 części:

Część 1 – dostawa laptopów 14’’ w ilości 20 sztuk.

Część 2 – dostawa laptopów 15,6’’ w ilości 30 sztuk.

Część 3 – dostawa laptopów 15,6’’ w ilości 30 sztuk.

Część 4 – dostawa laptopów 15,6’’ w ilości 30 sztuk.

Część 5 – dostawa laptopów 15,6’’ w ilości 30 sztuk.

Część 6 – dostawa laptopów 15,6’’ w ilości 30 sztuk.

Część 7 – dostawa laptopów 15,6’’ w ilości 20 sztuk.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa laptopów 14’’ w ilości 20 sztuk

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy – miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów 14'' w ilości 20 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr od 1.1 do SWZ.

3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne funkcjonalne

i użytkowe takie same lub wyższe niż opisane w załączniku nr 1.1. do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca nie może zaoferować asortymentów o gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Kryterium oceny ofert:

Cena (C) – 60 %

Termin realizacji zamówienia (T) - 15%

Gwarancja (G) – 25%.

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa laptopów 15,6’’ w ilości 30 sztuk

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy – miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów 15,6'' w ilości 30szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr od 1.2. do SWZ.

3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe niż opisane w załączniku nr 1.2. do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca nie może zaoferować asortymentów o gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Kryterium oceny ofert:

Cena (C) – 60 %

Termin realizacji zamówienia (T) - 15%

Gwarancja (G) – 25%.

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa laptopów 15,6’’ w ilości 30 sztuk

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy – miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów 15,6'' w ilości 30szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr od 1.3. do SWZ.

3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe niż opisane w załączniku nr 1.3. do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca nie może zaoferować asortymentów o gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Kryterium oceny ofert:

Cena (C) – 60 %

Termin realizacji zamówienia (T) - 15%

Gwarancja (G) – 25%.

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa laptopów 15,6’’ w ilości 30 sztuk

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy – miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów 15,6'' w ilości 30 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr od 1.4. do SWZ.

3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe niż opisane w załączniku nr 1.4. do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca nie może zaoferować asortymentów o gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Kryterium oceny ofert:

Cena (C) – 60 %

Termin realizacji zamówienia (T) - 15%

Gwarancja (G) – 25%.

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa laptopów 15,6’’ w ilości 30 sztuk

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy – miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów 15,6'' w ilości 30 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr od 1.5. do SWZ.

3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe niż opisane w załączniku nr 1.5. do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca nie może zaoferować asortymentów o gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Kryterium oceny ofert:

Cena (C) – 60 %

Termin realizacji zamówienia (T) - 15%

Gwarancja (G) – 25%.

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa laptopów 15,6’’ w ilości 30 sztuk

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy – miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów 15,6'' w ilości 30szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr od 1.6. do SWZ.

3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe niż opisane w załączniku nr 1.6. do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca nie może zaoferować asortymentów o gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Kryterium oceny ofert:

Cena (C) – 60 %

Termin realizacji zamówienia (T) - 15%

Gwarancja (G) – 25%.

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa laptopów 15,6’’ w ilości 20sztuk

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy – miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów 15,6'' w ilości 20 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr od 1.7. do SWZ.

3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe niż opisane w załączniku nr 1.7. do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca nie może zaoferować asortymentów o gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3.300,00 zł

Kryterium oceny ofert:

Cena (C) – 60 %

Termin realizacji zamówienia (T) - 15%

Gwarancja (G) – 25%.

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Ciąg dalszy w sekcji VI.3)

2) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: nie dotyczy.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa

w ust. 5 pkt 2 lit. a.

5.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 2 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy określone w ust. 5 pkt 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców wobec których zachodzą przesłanki wskazane w art. 108 ust. 21 ustawy Pzp.

Uwaga, numeracja przeniesiona z SWZ

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej). W takim przypadku w formularzu JEDZ

w zakresie Części II (informacje dot. Wykonawcy) sekcja A należy wpisać własne dane identyfikacyjne.

11. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 112 ust. 2 ustawy.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian treści umowy:

1) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT);

2) w przypadku wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego towaru dopuszcza się dostarczenie przez Wykonawcę innego towaru posiadającego nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalność niż określone w złożonej ofercie. Wynagrodzenie oraz warunki dostawy i gwarancji pozostaną bez zmian.

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, o zaistnieniu, których Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego podając przyczynę i czas opóźnienia, a Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w tym zakresie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje w siedzibie Zamawiającego (adres jak na wstępie) przy użyciu platformy

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o „ustawie” lub „ustawie Pzp” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

2. Oferta powinna składać się z:

1) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z zapisami Rozdziału VIII SWZ;

2) wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego i generowanego przez Platformę;

3) formularza ofertowego (dołączonego obowiązkowo do formularza elektronicznego na platformie) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ;

4) w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnice przedsiębiorstwa – dowodów – zgodnie z zapisami ust. 6;

5) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopia poświadczona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, zawierający w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu jego umocowania. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie określonej powyżej;

6) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną zamiast pełnomocnictwa Wykonawca może złożyć umowę spółki cywilnej z której w sposób jednoznaczny wynikać będzie sposób reprezentacji spółki cywilnej.

Uwaga, numeracja przeniesiona z SWZ

3. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonana badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, o którym mowa w pkt 2, zobowiązany jest do złożenia:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się

o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;

c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia

o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminach:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 7 ust 1 oraz pkt 7 ust 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

10. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby,

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021