Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 535614-2021

22/10/2021    S206

Magyarország-Győr: Villamos energia

2021/S 206-535614

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
Nemzeti azonosító szám: 16718005208
Postai cím: Kálvária Utca 4-10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Illés Annamária
E-mail: illes.annamaria@utkezelogyor.hu
Telefon: +36 204199555
Fax: +36 96516199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.utkezelogyor.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001287112021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001287112021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: útkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közvilágítás célú villamos energia beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001287112021
II.1.2)Fő CPV-kód
09310000 Villamos energia
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Közvilágítási célú villamos energia szolgáltatása évi 6 272 667 kWh, szabadpiaci szolgáltatói körülmények közötti, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrendadási kötelezettség nélkül számított Ft/kWh legalacsonyabb villamos energia áron a (CET) 2022. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő 12 hónapos időszakra. A megadott mennyiségtől ajánlatkérő pozitív irányban eltérhet 30%-kal.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Győr MJV közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos energia versenypiaci beszerzésére, teljes ellátás alapú szerződés keretében, menetrend kiegyenlítő díj és kiegyenlítő energia díj felszámolása nélkül. Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapra kívánja a szerződést megkötni. Jelenlegi szerződés lejárta: 2021.12.31.

Beszerezni kívánt mennyiség:

6 272 667 kWh , melytől ajánlatkérő pozitív irányban eltérhet 30%-kal.

Ajánlatkérő átvételi kötelezettséget 4 390 867 kWh mennyiségre vállal.

A villamos energia termék minősége meg kell, hogy feleljen az EU és a magyarországi követelményeknek: MSZ EN 50160: 2011 és MSZ 1:2002 szabvány.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a részletes fogyasztási adatokat, a fogyasztási helyeket és a POD adatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki melléklete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2022
Befejezés: 31/12/2022
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Felhívás II.2.4) pontjában megjelölt mennyiséget 30 %-ig terjedő többlet mennyiséget a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján egyoldalú nyilatkozattal megvásárolja a szerződésben meghatározott áron. Az opció igénybevételére a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja irányadó.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján:

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. AK az EEKD-t elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja. AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis Ajánlattevő csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll)

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint: - a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania, - a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot szükséges benyújtani.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni - a Korm. rend 2. § (5) bek. alapján az AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

Az ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített legjelentősebb szállításokat, figyelemmel a Korm. rend. 21. § (1) bek a) pontjában, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (1) bek-ben foglaltakra. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),

- a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,

- a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható,

- a szerződés (teljesítés) mennyiségi paramétereit,

- a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával), - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ajánlatkérő a referencia követelmény tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett összesen legalább 3 000 000 kWh mennyiségű, közbeszerzés tárgya (villamosenergia adásvétele) szerinti szerződésszerűen teljesített referenciával. A referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Eladó fogyasztási helyenként jogosult benyújtani számlát a szerződéstervezet 7. pontjában részletezettek szerint. A havonta, utólag kiállított tételes számlák ellenértékét Vevő, átutalással, 30 napon belül, forintban (HUF), a Ptk. 6:130. § (1)-(2), valamint a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., Ptk. 6:155. §, 6:186. § előírtaknak megfelelően teljesíti. Vevő előleget nem fizet. Eladó szerződésszegésének minősül a nem szerződésszerű teljesítés.

Szerződést biztosító mellék kötelezettségek:

Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, a szerződéstervezetben írtak szerint.

- Amennyiben Megbízott a feladatait, olyan okból, amelyért felelős, nem szerződésszerűen teljesíti, és a felszólítást követő 24 órán belül nem tesz eleget kötelezettségének, és ha késedelmesen teljesít, továbbá a szerződés megbízott érdekkörébe tartozó meghiúsulása esetén kötbért köteles fizetni Megbízónak.

- Hibás teljesítési kötbér esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett, nettó szolgáltatási díjrész 15%-a, meghiúsulási kötbér esetén a kötbér mértéke 12 havi nettó átlag szolgáltatási díjának 15 %-a, késedelmes teljesítés esetén a teljesítési késedelemmel érintett havi nettó szolgáltatási díjrész 2,5 %-a, a késedelem minden naptári napja után, de maximum 15%.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/11/2021
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/11/2021
Helyi idő: 11:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben az EKR rendelet 15. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak. A bontási eljárással kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2022. II. negyedév

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Részajánlattétel kizárása:

A költséghatékony gazdálkodás és a közpénzek ésszerű felhasználásának biztosítása, valamint az

Ajánlatkérők számára a legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében a mennyiségi volumenből eredő hatást érvényesíteni kívánja Ajánlatkérő. Portfólióhatás esetén, amennyiben minél nagyobb mennyiség kerül versenyeztetésre, a gazdasági szereplő kedvezőbb áron tudja az energiát beszerezni, egyben értékesíteni, azzal kereskedni. Az energia piaci sajátosságokra tekintettel a beszerzés mennyisége kapcsán nem indokolt a részekre bontás, azzal a piaci versenyhelyzet nem növelhető, jellemzően inkább árdrágító hatással van a beszerzés tárgyának részekre bontása.

1. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].

2. AK az EKR-ben e. úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt. 65.§(12) bek. alapján vizsgálja.

3. AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4. Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

5. Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát.

6. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek-nek megfelelően, nemleges nyilatkozatot is. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bek.szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

7. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek.

8. A Kbt.75.§(2) bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok nem kerül alkalmazásra.

9. AK az eljárásban a hp. lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megf. biztosítja azzal, hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gsz. bevonása esetén.

10. AK a Kbt. 35. § (9) bek. figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

11. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 1 hónap alatt 30 napot ért.

12. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.

13. A Kbt. 73. § (4)-(5) alapján a kötelező tájékoztatási kötelezettséget a dokumentáció tartalmazza.

14. Kiegészítő tájékoztatás kérés esetén kérjük, hogy a kérdéseket szerkeszthető formában is szíveskedjenek megküldeni.

15. Ajánlattevő a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése szerint köteles eljárni a nyilatkozatok megtétele során.

16. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, a Kbt. 41./A-B §-aira, valamint a Kbt. 65. § (12) bekezdésére, valamint az EKR rendelet 11. § (4) és (8) bekezdésére.

17. AK az ajánlatok értékelését a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján végzi.

18. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési Műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.

19. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdését megfelelően alkalmazza.

20. Az ajánlati árat magyar forintban 2 tizedesjegy pontossággal kell megadni. (nettó Ft /kWh)

21. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában igazoltan rendelkezzen érvényes és hatályos mérlegkör szerződéssel és jogosult legyen mérlegkör-felelősként eljárni. Amennyiben a szerződéskötés időpontjában nyertes ajánlattevő a fenti feltételnek való megfelelését nem tudja igazolni, úgy az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Krizmanich Gergely (lajstromszám: 00086)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/10/2021