Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 535619-2021

22/10/2021    S206

România-București: Medalii

2021/S 206-535619

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: UM 02210 Bucuresti
Număr naţional de înregistrare: 4193176
Adresă: Strada: Ghencea, nr. 35-37
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 061695
Țară: România
Persoană de contact: ALEXANDRU NEDELCU
E-mail: achizitii_02210@yahoo.com
Telefon: +40 0214210900/435
Fax: +40 0214210822
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.e-licitatie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129614
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Unitate militara
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Distinctii militare (semne onorifice)

Număr de referinţă: A 18907
II.1.2)Cod CPV principal
18512200 Medalii
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Procedura se va finaliza prin atribuirea unui acord cadru cu mai multi operatori economici (minim 1-maxim 3) pentru urmatoarele loturi:

Lot 1 Semn onorific “În Serviciul Patriei XX” ofițer (argint) și cutie

Lot 2 Semn onorific “În Serviciul Patriei XXV” ofițer (argint) și cutie

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 812 800.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru un singur lot
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Nu este cazul.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Semn onorific “În Serviciul Patriei XX” ofițer (argint) și cutie

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18512200 Medalii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

bld. Ghencea, nr. 35-37, sector 6

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Semn onorific “În Serviciul Patriei XX” ofițer (argint) și cutie, conform specificațiilor tehnice și a documentației de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 841 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 14
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Semn onorific “În Serviciul Patriei XXV” ofițer (argint) și cutie

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18512200 Medalii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

bld. Ghencea, nr. 35-37, sector 6, București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Semn onorific “În Serviciul Patriei XXV” ofițer (argint) și cutie, conform specificațiilor tehnice și a documentației de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 971 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 14
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 Ofertantii, tertii sustinatori sau subcontractantii particpanti la procedura vor depune o declaratie conform art 60 din Legea 98/2016 odata cu DUAE. In acest sens, se vor complete Formularele nr. 4 si 6. Operatorii economici participanti au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate. Ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a următoarelor informații și documente: •certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; •cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul emis de ONRC / actul constitutiv; In cazul ofertelor depuse de persoane juridice straine, acestea vor prezenta orice documente edificatoare, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Alexandru Nedelcu, Laura Lixandru, Marinela Drăgănescu, Vlad Butoi, Georgiana-Cătălina Chițac, Florina BONCU, Violeta KADAR, Lucian-Mădălin PARASCHIV, Marian GRIGORE.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt obligatorii sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Daca este cazul se va depune angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere. Angajamentul ferm al tertului sustinator sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere se va depune odata cu DUAE. Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE.

1) Prezentarea de documente relevante care sa dovedeasca forma de înregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de indeplinire: la termenul limita de depunere a ofertelor se va completa DUAE, urmand ca ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante sa prezinte Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrul Comertului sau orice alt document relevant. In cazul ofertelor depuse de persoane juridice straine, acestea vor prezenta orice document edificator, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic.

Initial se va depune DUAE de catre ofertanti, urmand ca ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa depuna documentele justificative (se aplica inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatLista principalelor furnizări de distinctii militare din ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va depune o lista ce va cuprinde minim 3 contracte similare din ultimii 3 ani

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 03/02/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare din partea autorității și reprezentanții legali/ împuterniciți conform legislației în vigoare, din partea operatorilor economici.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1.Autoritatea contractantă nu va răspunde solicitărilor de clarificări făcute cu depașirea termenului stabilit la sectiunea 1. Autoritatea contractantă va posta răspunsul consolidat, însoțit de întrebări în SICAP conform art.160 alin. (3) din Legea98/2016, cu 3 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, în măsura în care acestea au fost adresate în termenul prevăzut. 2.Oferta și documentele care o însoțesc se depun on-line semnate cu semnatură electronică. 3. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Secțiunea “Solicitări de clarificare/Întrebări din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Sectiunea ”Documentație, clarificări și decizii” din cadrul anunțului. În urma finalizării evaluarii ofertelor, autoritatea contractantă va introduce în SICAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SICAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SICAP (Secțiunea “Solicitări de clarificare/Întrebări”), în format electronic, semnate cu semnatura electronică, conform Legii nr. 455/2001.

2. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/10/2021