Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 535650-2021

22/10/2021    S206

România-Galați: Gaze naturale

2021/S 206-535650

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati
Număr naţional de înregistrare: 17094425
Adresă: Strada: Brăilei, nr. 138B
Localitate: Galati
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800366
Țară: România
Persoană de contact: Leontina Ragea
E-mail: achizitii_urmarirecontracte@dgaspcgalati.ro
Telefon: +40 236311086/+40 236311087
Fax: +4 0236479476
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgaspcgalati.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129600
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru de furnizare gaze naturale

Număr de referinţă: 17094425/2018/7
II.1.2)Cod CPV principal
09123000 Gaze naturale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord cadru de furnizare gaze naturale pentru structuri functionale din cadrul DGASPC Galati.Acordul cadru se va incheia pentru o durata de 12 luni, se va finaliza la 31.12.2022.In baza acordului cadru se vor incheia 2 contracte subsecvente.La atribuirea contractelor subsecvente nu se va relua competitia, acordul cadru incheindu-se cu un singur operator economic, castigator al procedurii de achizitie publica.

Numarul de zile inainte de termenul limita pentru primirea ofertelor pana cand operatorii economici pot solicita clarificari – 15 zile

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor .

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 133 447.75 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Structuri functionale din cadrul DGASPC Galati

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia de gaze naturale pentru structurile functionale din cadrul DGASPC Galati se va face in baza incheierii unui acord cadru de 12 luni, pana la data de 31.12.2022.

Acord cadru: Conform caiet de sarcini

Cantitate minima: 47,50 MWH

Cantitate maxima : 4.875,00 MWH

Contract subsecvent (ian-martie 2022), cantitatea minima 509 MWh, cantitatea maxima 1918,50 MWh

Contract subsecvent (aprilie- decembrie 2022), cantitatea minima 47,50 MWh, cantitatea maxima 2956,50 MWh

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr.1.

- Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164,165,167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE in conformitate cu art.193 alin.(1) din Legea nr.98/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sunt:

- certificate constatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cerința nr.2.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Manon Emilia Cristoloveanu – Director General.

Vadana Catalin – Director General Adjunct Economic.

Ragea Leontina – Sef Serviciu A.P.U.C.

Macovei Liliana – consilier Serv.APUC

Crihana Emanuela- consilier Serv.APUC

Dolia Marcel Mirodian–consilier juridic

Gheorghe Leontina - consilier juridic

Alexiu Daniela –Sef Serviciu Juridic

Buzatu Angelica -Sef Birou Salarizare

Tudose Carmen –Serviu Financiar-Contabilitate

Stanciu Veronica –Serviciu Financiar-Contabilitate

Carp Mariea- Comp.IT, evidenta gestiuni si patrimoniu

Acsente Marian – Sef SCAARCTT

Ragea Mitica- Inspector SCAARCTT

Mereuta Cristina –sef Centrul Maternal

Modalitatea de îndeplinire:

Autoritatea contractanta are obligatia completarii formularului de integritate conform art.5 din Legea nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura atribuire a contractelor de achizitie publica.

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta , din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit , ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului de achizitie publica. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, vor fi prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială, sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, sau să fie înscriși în registre profesionale, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție publică.

Cerința nr.2.

Licenta de furnizare gaze naturale, emisa de ANRE

Modalitatea de îndeplinire:

Licenta emisa de ANRE, conform Legii nr.123/10.07.2012, art.8, alin 2 (Legea energiei electrice si a gazelor naturale), valabila la momentul prezentarii acesteia.

Nota: In cazul in care valabilitatea licentei admise de ANRE expira in timpul derularii contractului, ofertantul va prezenta un angajament scris privind prelungirea valabilitatii acesteia, in conformitate cu prevederile legale.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv licenta de furnizare gaze naturale, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta , urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana , documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea , pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare. A nu se folosi prescurtari. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție (document constatator).Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul/ primele _ x _ locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării;- recomandări; - alte documente echivalente.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 23/02/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare numita prin Dispozitie Director General al institutiei

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

1. Acordul cadru se va incheia cu un singur operator economic

2. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis in SEAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email.

3. Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: in situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator.In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va fi posibila.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut in Legea 101/2016, art.8

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Juridic din cadrul D.G.A.S.P.C. Galati
Adresă: Strada: Brăilei, nr. 138B, Sector: -, Judet: Galati
Localitate: Galati
Cod poștal: 800366
Țară: România
E-mail: achizitii_urmarirecontracte@dgaspcgalati.ro
Telefon: +40 236311086
Fax: +40 236479476
Adresă internet: www.dgaspcgalati.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/10/2021