Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 535651-2021

22/10/2021    S206

România-București: Computere portabile

2021/S 206-535651

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
Număr naţional de înregistrare: 13574005
Adresă: Strada: Latina, nr. 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020793
Țară: România
Persoană de contact: ZLATE MARILENA
E-mail: savin.mitranescu@cnpp.ro
Telefon: +40 0213162664
Fax: +40 0213169281
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cnpp.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129616
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziția de computere portabile

Număr de referinţă: 13574005_2021_PAAPD1176893
II.1.2)Cod CPV principal
30213100 Computere portabile
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziția are ca scop achiziționarea computerelor necesare pentru desfășurarea activității personalului suplimentar al Casei Naționale de Pensii Publice. Pentru a putea finaliza într-un termen rezonabil procesul de evaluare (culegere, verificare, analiză) date, având în vedere că personalul CNPP existent este insuficient numeric și deja blocat în procesele operaționale interne, nedigitalizate, este necesară o infuzie consistentă de capital uman pe o perioada limitată. Pentru îndeplinirea obiectivului menționat anterior, Casa Națională de Pensii Publice a estimat un necesar suplimentar de 1000 angajați, pe o perioadă determinată de maximum 18 luni, astfel încât să poată fi parcursă cu succes etapa evaluării pensiilor în vederea recalculării. Pentru a duce la bun sfarsit acest demers Casa Nationala de Pensii Publice trebuie să asigure tehnica de calcul necesară prin achizitia a 1000 calculatoare portabile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 5 092 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform Anexa la Caietul de Sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziția are ca scop achiziționarea computerelor necesare pentru desfășurarea activității personalului suplimentar al Casei Naționale de Pensii Publice, angajat în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.90/2021privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice. Avand in vedere ca procesul de recrutare și angajare a persoanelor pentru ocuparea celor 1.000 posturi care va desfășura exclusiv activități dedicate procesului de evaluare/revizuire a dosarelor de pensii, este finalizat, Casa Natioala de Pensii Publice organizeaza procedura de achiziție publică a echipamentelor IT, cu licențele aferente, ce urmează să fie utilizate de către personalul implicat în procesul de evaluare a dosarelor de pensii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 2
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

a) Motive de excludere:

Ofertanții, asociații, subcontractanții și terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Ofertantul după înscrierea în SEAP în procedură completează „Răspuns DUAE” (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanți/terţi susţinători) ca primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere, cu informațiile aferente situației lor.

Nedepunerea „Răspuns DUAE” cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terţ susţinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Documentele suport actualizate/la zi care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar în cazul ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (si, daca este cazul, pentru tertii sustinatori/subcontractorii acestuia):

A) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) pentru sediul social, actualizate la momentul prezentării;

B) Cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil la data prezentării;

C) După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin.(2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

D) Alte documente edificatoare, după caz.

Pentru ofertanții străini: se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor restante de plată a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidență. Documentele depuse vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română.

b) Informații privind evitarea conflictului de interese:

- Ofertanţii, asociații și terții susținători nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Ofertanții, asociații și terții susținători depun declarația privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese, cu menționarea persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

Declarația va fi prezentată odată cu „Răspuns DUAE”, semnată cu semnătură electronică extinsă.

Casa Națională de Pensii Publice precizează că persoanele ce dețin funcții de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea acestei proceduri de atribuire, în sensul art. 167 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu prevederile art.21 alin.(3) lit.a) din HG nr. 395/2016 sunt următoarele:

Daniel Baciu, Nicoleta Dina, Veronica Marinescu, Mariana Mihaela Agafiței, Iulica Tudor, Anghelina Alexandrina Toader, Marilena Zlate, Petru Costea, Marlena Carmen Andrei, Bogdan Constantin Opris, Savin Teodor Mitranescu, Valentin Mihai Popovici.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că sunt legal constituiți, nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că au capacitatea profesională de a furniza produsele care fac obiectul contractului.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. sau de instituțiile abilitate (în cazul ofertanților străini).

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Ofertantul are obligația de a completa DUAE cu informațiile necesare pentru demonstrarea capacității de exercitare a activitățiiprofesionale.

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire la ofertele declarate admisibile, la solicitarea comisiei de evaluare, trebuie sa faca dovada:

- Capacităţii de exercitare a activității profesionale (forma de înregistrare și obiectul de activitate), prin prezentarea certificatului O.N.R.C. sau pentru ofertanții străini, document echivalent emis în țara de rezidență, în limba în care a fost emis, însotit de traducerea autorizată în limba română.

În cazul unei oferte depusă de către o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va avea capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul acordului cadru pentru partea de contract pe care o va realiza.

Informațiile din certificatul O.N.R.C. trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestuia.

Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de completare DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, este înscris în registrele comerciale în statul membru de stabilire, astfel cum este descris în anexa XI la Directiva 2014/24/UE, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare de cel puțin 5.092.000 lei, fără a se limita numărul de contracte/documente prin care se demonstrează îndeplinirea cerinței minime.Prin produse similare se înţelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare;b) fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv.De exemplu: laptopuri, staţii de lucru fixe, servere, alte echipamente IT&C.Cu privire la modul de calcul al perioadei de 3 (trei) ani, în situația în care se decalează termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) și perioada aferentă experienței similare.

Proportia de subcontractarePrecizarea părţii/părţilor din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze. Operatorii economici ofertanți precizează în DUAE numărul și data acordului- cadru/contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul are obligația de a completa DUAE cu informațiile privind contractele derulate (beneficiar, valoare, dată inițiere, dată încheiere, obiect, etc.), numai de către operatorii economici înregistraţi.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc (conform art. 66/HG-395/2016 și art.196, alin.2/Legea 98/2016), prin prezentarea de documente justificative care să confirme derularea corespunzătoare a contractelor respective: (documente constatatoare, recomandări, procese verbale de recepție sau orice alte documente relevante în susținerea cerinței) din care să reiasă valorile, datele și beneficiarii publici sau privați. Pentru calculul echivalenţei se va aplica cursul mediu anual lei/ altă valută comunicat de BNR, pentru fiecare an în parte, din ultimii 3 ani.

Pentru a demonstra că nu se află în situațiile prevăzute la art. 59 - 60, art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016,subcontractanții vor depune la solicitarea autorității contractante, următoarele documente:1. Certificatele constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la data prezentării acestora conf. art. 202 din Lg. 98/2016;2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv;3.După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;4. Alte documente edificatoare, după caz.De asemenea, o dată cu DUAE se va depune și acordul de subcontractare.În temeiul art.218 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 26/03/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Nota:

În conformitate cu dispoziţiile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, Casa Națională de Pensii Publice stabileşte un termen limită pentru solicitările de clarificări formulate de către operatorii economici şi pentru a răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări/ informaţiilor suplimentare care pot fi solicitate pe perioada de depunere a ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări: 21 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Casa Națională de Pensii Publice va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări, potrivit prevederilor art.161 alin.(1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Solicitariile de clarificari se vor transmite sub formă de întrebări la prezenta documentație de atribuire, NU se vor accepta solicitari de clarificari sub forma de Track Changes pe documentele autoritatii contractante.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum

şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE -DIRECTIA GENERALA JURIDICA SI CONTROL
Adresă: Strada Latina, Nr. 8, Sector 2
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 020793
Țară: România
E-mail: mihaela.agafitei@cnpp.ro
Telefon: +40 213162664
Fax: +40 213169281
Adresă internet: www.cnpp.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/10/2021