Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 535662-2021

Submission deadline has been amended by:  594915-2021
22/10/2021    S206

Polska-Lidzbark: Pakiety oprogramowania informatycznego

2021/S 206-535662

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GMINA LIDZBARK
Adres pocztowy: ul. Sądowa 21
Miejscowość: Lidzbark
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 13-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Karczewska
E-mail: przetargi@lidzbark.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.umig.lidzbark.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

E-Administracja w Gminie Lidzbark

Numer referencyjny: BiGK.271.1.13.2021
II.1.2)Główny kod CPV
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie zamówienia publicznego pn. „E-Administracja w Gminie Lidzbark” w ramach projektu pn. E-Administracja w Gminie Lidzbark współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Uruchomienie e-usług dla mieszkańców

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
30236000 Różny sprzęt komputerowy
35100000 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48170000 Pakiety oprogramowania zapewniające zgodność
48422000 Zestawy pakietów oprogramowania
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48612000 System zarządzania bazą danych
48613000 Elektroniczne zarządzanie danymi (EDM)
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72266000 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
72413000 Usługi w zakresie projektowania stron WWW
48822000 Serwery komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Lidzbark

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje uruchomienie e-usług dla mieszkańców:

a) Zakup licencji Centralnej Platformy e-Usług Mieszkańca (1 szt.)

b) Wdrożenie Centralnej Platformy e-Usług Mieszkańca (1 szt.)

c) Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów (1 szt.)

d) Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (1 szt.)

e) Rozbudowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów dla jednostek organizacyjnych (1 szt.)

f) Zakup licencji systemu zarządzania oświatą (1 szt.)

g) Wdrożenie systemu zarządzania oświatą (1 szt.)

h) Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 5PD (2 szt.)

i) Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 3PD (8 szt.)

j) Modernizacja strony www do WCAG2.0 (1 szt.)

k) Zakup licencji systemu informacji przestrzennej (1 szt.)

l) Wdrożenie systemu informacji przestrzennej (1 szt.)

m) Digitalizacja zasobów systemu informacji przestrzennej (1 szt.)

n) Opracowanie API (1 szt.)

o) Opracowanie i wdrożenie e-usług SIP na platformie ePUAP - 5PD (2 szt.)

p) Wyposażenie serwerowni - zakup serwera (2 szt.)

q) Wyposażenie serwerowni - zakup macierzy (1 szt.)

r) Wyposażenie serwerowni - zakup urządzenia NAS (1 szt.)

s) Wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania do wirtualizacji (1 szt.)

t) Wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania do backup (1 szt.)

Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na Oprogramowanie Aplikacyjne / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji Infrastruktury Sprzętowej / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr RPWM.03.01.00-28-0006/20 pn. E-Administracja w Gminie Lidzbark współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie serwerowni – elementy wyposażenia infrastruktury sieciowej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31213300 Szafy kablowe
31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne
31214100 Przełączniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Lidzbark

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje wyposażenie serwerowni – elementy wyposażenia infrastruktury sieciowej, w skład której wchodzą następujące elementy zamówienia:

a) Wyposażenie serwerowni - zakup przełącznika sieciowego (2 szt.)

b) Wyposażenie serwerowni - zakup UPS (1 szt.)

c) Wyposażenie serwerowni - zakup szafy RACK (1 szt.)

Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na sprzęt informatyczny / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr RPWM.03.01.00-28-0006/20 pn. E-Administracja w Gminie Lidzbark współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie stanowisk pracowniczych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
79132100 Usługi uwierzytelniania podpisu elektronicznego
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Lidzbark

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje wyposażenie stanowisk pracowniczych, w skład której wchodzą następujące elementy zamówienia:

a) Wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup zestawu komputerowego (12 szt.)

b) Wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup podpisu kwalifikowanego (13 szt.)

c) Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup skanera (1 szt.)

d) Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup czytnika kodów (1 szt.)

e) Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup drukarki kodów (1 szt.)

Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na sprzęt informatyczny / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr RPWM.03.01.00-28-0006/20 pn. E-Administracja w Gminie Lidzbark współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

Część 1

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Część 2

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

Część 3

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych zostały określone w dokumentach zamówienia w Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział VII pkt 4 dla poszczególnych części zamówienia, tj. Część 1, Część 2 oraz Część 3.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia pełnego opisu warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych, w związku z tym Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w dokumentach zamówienia tj. Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział VII pkt 4 dla poszczególnych części zamówienia, tj. Część 1, Część 2 oraz Część 3. W związku z tym, Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z warunkami udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych oraz ich pełnym opisem skonkretyzowanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział VII pkt 4.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy oraz projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9.1, 9.2 i 9.3 do SWZ, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia warunków realizacji umowy oraz projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, w związku z tym Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9.1, 9.2 i 9.3 do SWZ, z którymi Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 9.1, 9.2 i 9.3 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 13:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) – 10) ustawy, informacje o przedmiotowych środkach dowodowych, wykaz podmiotowych środków dowodowych, informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy, termin związania ofertą, opis sposobu przygotowywania oferty, sposób składania oferty, sposób oceny ofert, sposób obliczenia ceny, informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymagania dotyczące wadium, informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy itp. - zostały zawarte w SWZ oraz jej załącznikach.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawca, który ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy wraz z określeniem sposobu ich wnoszenia.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021