Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Werken - 535668-2023

05/09/2023    S170

Nederland-Ridderkerk: Verbouwingswerkzaamheden

2023/S 170-535668

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Hollandse Delta
Nationaal identificatienummer: 52605825
Postadres: Handelsweg 100
Plaats: Ridderkerk
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2988DC
Land: Nederland
Contactpersoon: Geert Mans
E-mail: G.Mans@wshd.nl
Telefoon: +31 889743100
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.wshd.nl
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/16859
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://s2c.mercell.com/today/47870
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://s2c.mercell.com/today/47870
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: waterschap

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gebouwgebonden preventief en correctief onderhoud WSHD 2023-2027

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262700 Verbouwingswerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Onder gebouwgebonden preventief en correctief onderhoud wordt verstaan al het onderhoud aan gebouwen/objecten en installaties die betrekking hebben op het faciliteren van mensen en hun bedrijvigheden en niet rechtstreeks bijdragen aan de kernactiviteiten van WSHD. Het betreft hierbij bouwkundig- en algemeen onderhoud en aanverwante (klus)diensten en leveringen, welke tot doel hebben de gebouwen/objecten in goede staat te brengen en te houden. Hieronder worden ook duurzaamheidsaspecten en energiezuinigheid verstaan. De werkzaamheden in deze aanbesteding dragen bij aan de algehele onderhoudsstaat van deze gebouwen/objecten en installaties en moeten gericht zijn op een bedrijfszeker, veilig en doelmatig gebruik. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd aan gebouwen, objecten en installaties verspreid over het gehele werkgebied van WSHD.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onder gebouwgebonden preventief en correctief onderhoud wordt verstaan al het onderhoud aan gebouwen/objecten en installaties die betrekking hebben op het faciliteren van mensen en hun bedrijvigheden en niet rechtstreeks bijdragen aan de kernactiviteiten van WSHD. Het betreft hierbij bouwkundig- en algemeen onderhoud en aanverwante (klus)diensten en leveringen, welke tot doel hebben de gebouwen/objecten in goede staat te brengen en te houden. Hieronder worden ook duurzaamheidsaspecten en energiezuinigheid verstaan. De werkzaamheden in deze aanbesteding dragen bij aan de algehele onderhoudsstaat van deze gebouwen/objecten en installaties en moeten gericht zijn op een bedrijfszeker, veilig en doelmatig gebruik. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd aan gebouwen, objecten en installaties verspreid over het gehele werkgebied van WSHD.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kan 4 maal met 12 maanden worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Zie beschrijvend document.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/10/2023
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/10/2023
Plaatselijke tijd: 15:10

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Voorzieningenrechter Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie beschrijvend document.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/08/2023