Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 535683-2021

22/10/2021    S206

România-Timișoara: Îngrăşăminte azotate

2021/S 206-535683

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului "Regele Mihai I al RomanieiTimisoara
Număr naţional de înregistrare: 3487181
Adresă: Strada: Calea Aradului, nr. 119
Localitate: Timisoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300645
Țară: România
Persoană de contact: Iovanel Florica Violeta
E-mail: usamvbtachizitii@yahoo.com
Telefon: +40 746076371
Fax: +40 0256226228
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.usab-tm.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129615
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Universitatea de StiinteA
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare ingrasaminte azotate

Număr de referinţă: 014
II.1.2)Cod CPV principal
24410000 Îngrăşăminte azotate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare ingrasaminte azotate: uree granulata - 192 tone, azotat de amoniu - 324 tone. Aceasta achizitie de produse este necesara pentru efectuarea lucrarilor de fertilizare a culturilor de pe terenurile arabile aflate in administrare USAMVB - Statiunea Didactica Timisoara.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 356 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru un singur lot
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Operatorii economici pot depune oferte pentru “unul sau mai multe loturi”

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare azotat de amoniu

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24410000 Îngrăşăminte azotate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Locul de livrare: USAMVBT - Statiunea Didactica Timisoara, Calea Aradului, nr. 119, jud. Timis

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare azotat de amoniu - 324 tone necesara pentru efectuarea lucrarilor de fertilizare a culturilor de pe terenurile arabile aflate in administrare

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica: Granulatie 2.00 mm - 5.0 mm, min 90% / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 712 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Livrarea azotatului de amoniu se va face esalonat, in urma comenzilor ferme emise de achizitor. Termenul maxim de livrare este de 15 zile de la data emiterii comenzii ferme

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare uree granulata

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24410000 Îngrăşăminte azotate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Locul de livrare: USAMVBT - Statiunea Didactica Timisoara, Calea Aradului, nr. 119, jud. Timis

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare uree granulata - 192 tone necesara pentru efectuarea lucrarilor de fertilizare a culturilor de pe terenurile arabile aflate in administrare

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 643 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Livrarea ureei granulate se va face esalonat, in urma comenzilor ferme emise de achizitor. Termenul de livrare si cantitatea va fi precizat in comanda ferma. Termenul de livrare este de maxim 15 zile de la data emiterii comenzii ferme.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016.

Aceste document sunt:

Pentru persoane juridice/fizice romane:

1. certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget de stat etc.) valabil la momentul prezentării; prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2) din Legea 98/2016, operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei

2.Certificat privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia in conformitate cu art. 165 si 166 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

5. alte documente edificatoare, după caz.

Documentele se prezinta inclusiv de catre ofertantul asociat, subcontractant si tert sustinator.

Pentru persoane juridice/fizice straine:

- documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Ofertantul, asociatul, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca in situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei este completarea DUAE si prezentarea declaratiilor, pentru fiecare lot in parte : Declaratia privind evitarea conflictului de interese (Formularul 1) si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (Formularul nr. 2), conform modelelelor puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta in documentatia de atribuire, odata cu depunerea DUAE. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire sunt:

1. POPESCU Cosmin Alin – Rector USAMVB Timisoara

2. DUMITRESCU Ion – Director SDT - USAMVB Timișoara

3. SCARLAT Marius – Contabil Șef SDT - USAMVB Timișoara

4. MARTON Elena – Dir. Economic interimar – USAMVB Timișoara

5. CALAPIS Petru – Sef Ferma vegetala nr. 1 SDT - USAMVB Timisoara

6. IOVANEL Florica Violeta – Tehnician economist SDT - USAMVB Timisoara

7. ANDRAS – SAUCA Vasile – Inginer horticol SDT – USAMVB Timisoara

8. PETROV Vișislava Dana – Consilier juridic SDT - USAMVB Timișoara

9. RADULOV Sorin Niky – Consilier juridic Birou achiziții - USAMVB Timișoara

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative constă în:

- Persoane juridice/fizice romane:

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale in conformitate cu Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comertului actualizata sau alta forma legala de inregistrare obligatorie pentru realizarea activitatii din care sa rezulte informatii reale/actuale la momentul prezentarii documentului si obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

In cazul operatorilor economici ce participa in comun la procedura de atribuire, fiecare membru al asocierii trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC

- Persoane juridice/fizice straine:

Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, semnate si stampilate de reprezentantul legal si traducere autorizata in limba romana, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.

Nota: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Acest certificat trebuie prezentat numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat, tertul sustinator, sau subcontractant dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196, alin. 2 din Legea nr. 98/2016. In cazul depunerii unei oferte de asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat

Loturile: 1,2Proportia de subcontractare1. Informatii privind sustinerea (daca este cazul). Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand suportul unui/unor tert/terti, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Atunci cand ofertantul demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si /sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului in ceea ce priveste respectiva/respectivele cerinte. 2. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertei a furnizat produse similire (ingrasaminte), cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitii în valoare cumulată de minim:- 643.200 lei, fara TVA pentru Lotul I;- 712.800 lei, fara TVA pentru Lotul II;la nivelul unui contract sau mai multe contracte. Se vor prezenta contracte la nivelul carora au fost furnizate produse similare (ingrasaminte) cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitii sau orice documente relevante care confirma indeplinirea cerintei: document constatator/recomandari/certificate/procese verbale/facturi/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar, conform prevederilor art.8 din Instructiunea ANAP nr. 2/2017 alin. 3: “ Cerinta de calificare trebuie sa se refere la produsele livrate si, daca este cazul, instalate de catre un operator economic la beneficiar, solicitandu-se dovedirea faptului ca au fost receptionate in cadrul perioadei de 3 ani calculate conform art. 13”

1. In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Totodata, se va depune DUAE completat de tertul/tertii sustinatori cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. In conformitate cu Notificarea nr. 256/08.12.2016, odata cu depunerea DUAE se va prezenta si Angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces in orice moment la sustinerea tertului (Formular 8). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. 2. In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. In conformitate cu Notificarea nr. 256/08.12.2016, odata cu depunerea DUAE se va prezenta Acordul de subcontractare (Formularul nr. 9 – Acord de subcontractare).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 23/03/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va accepta, in cadrul ofertelor, DUAE in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Conform notificarii DUAE din partea AADR: Vă informăm că începând cu data de 08.04.2019 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice

(SEAP) este integrat Documentul Unic de Achiziții European (DUAE). Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Atat autoritatile contractante, cât și operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație. Se vor depune, odata cu DUAE, daca este cazul si urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia (Formular nr. 8), acordul de subcontractare (Formular 9) si /sau acordul de asociere (Formular 7). Aceste documente se vor prezenta doar in situatia in care

exista asociat/subcontractant/tert sustinator. Autoritatea contractanta solicita doar la finalizarea procesului de evaluare, ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, in baza prevederilor art. 196, alin. 2 din Legea nr. 98/2016 si art. 132, alin. 2 din HG nr. 395/2016. Fiecare ofertant, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, va completa DUAE cu privire la indeplinirea criteriilor de calificare si selectie. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa DUAE conform prevederilor legale. Durata contractelor este de la data semnarii pana in 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii, prin act aditional, conform legislatiei in vigoare. Furnizarea produselor aferente contractului se va face esalonat, in urma comenzilor ferme emise de autoritatea contractanta, pana la epuizarea intregii cantitati. Termenul de livrare si cantitatea vor fi precizate in comanda ferma. Termenul de livrare va fi de maxim 15 zile de la data emiterii comenzii ferme. Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face esalonat, numai după emiterea facturii ca urmare a aprobării de către Autoritatea Contractantă a produselor livrate de Contractant, în condițiile Caietului de sarcini. Plata contravalorii Produselor furnizate se face, prin virament bancar, în baza facturii, emisă de către Contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul Contractantului indicat pe factură, deschis la Trezorerie. Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la primirea facturii în original la sediul Autorității contractante în condițiile stabilite mai sus.

Nu se accepta oferte alternative.

Autoritatea contractanta va avea in vedere si va permite formularea de amendamente cu privire la clauzele contractuale pe care le-a stabilit in documentatia de atribuire , care se depun odata cu depunerea ofertei, daca este cazul.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestatii se pot depune in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, conform art. 8 din Legea nr. 101/2016. Referitor la documentatia de atribuire - data luarii la cunostinta este data publicarii acesteia in SEAP

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/10/2021