Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 535686-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Poultry

2021/S 206-535686

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
National registration number: NIP: 9521143675
Postal address: Al. Dzieci Polskich 20
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 04-730
Country: Poland
Contact person: Sylwia Kudlak
E-mail: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Telephone: +48 228151535
Fax: +48 228151015
Internet address(es):
Main address: www.czd.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ipczd.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ipczd.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZP/CZD/141/21 Dostawa mięsa drobiowego oraz soków i napojów - 3 pakiety

II.1.2)Main CPV code
15112000 Poultry
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

ZP/CZD/141/21 Przedmiotem zamówienia jest mięsa drobiowego oraz soków i napojów – 3 pakiety na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z zawartej umowy.

Zestawienie pakietów:

Pakiet nr 1 - Drób;

Pakiet nr 2 – Soki owocowo - warzywne;

Pakiet nr 3 – Produkty dla niemowląt.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15112000 Poultry
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Mięso drobiowe

1. Kurczaki całe świeże

2. Piersi z kurczaka bez skóry świeże w całości

3. Piersi z indyka bez skóry świeże

4. Pałki z kurczaka świeże

5. Mięso gulaszowe skład: udo drobiowe bez kości, bez skóry, chude, świeże

6. Udka z kurczaka ( bez części grzbietowej-noga kulinarna)

7. Kaczka- pierś

8. Kaczka udko

9. Udziec z indyka

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 2 250,00 PLN

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15320000 Fruit and vegetable juices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Soki owocowo - warzywne

1. Sok 100% kartonik 0,2 l

2. Sok karton 100% opakowanie 1 l

3. Sok przecierowy butelka 0,3 l

4.Sok owocowy klarowny 100%, 0,3 l

5. Sok przecierowy butelka plastikowa 0,850-1 l

6. Sok pomidorowy,100% 0,3 l

7. Napój gazowany o smaku cola, 0,5 l PET

8. Napój gazowany o smaku cola, 1 l PET

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15884000 Baby food
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Produkty dla niemowlat

1. Sok jabłkowy

2. sok owocowy

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

zamawiający nie określa tego warunku

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

zamawiający nie określa tego warunku

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

zamawiający nie określa tego warunku

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy - załącznik nr 2 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 066-170499
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2021
Local time: 09:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy https://ipczd.ezamawiajacy.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp.

2. Wykonawca składając ofertę składa:

2.1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wg zał. nr 4 do SWZ.

Zamawiający przygotował formularz JEDZ w formacie .xml

JEDZ należy złożyć zgodnie z Rozdziałem XV SWZ.

Powyższe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

b) Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie, muszą mieć postać elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp.

2.2. Formularz ofertowy;

2.3. formularz cenowy dla oferowanych pakietów – zał. 5 do SWZ

2.4. przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności zaoferowanego przedmiotu z opisem przedmiotu zamówienia:

- opisy produktu zawierające skład oferowanego przedmiotu zamówienia – dotyczy pakietu nr 2 i 3

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wymaganych do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

3. I. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

3.I.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

3.I.2.oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg zał. nr 6 do SWZ,

3.I.3 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – wg zał. nr 7 do SWZ.

4. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 2 250,00 PLN wadium tylko w pakiecie nr 1 - 2 250,00 PLN.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu przelewem na konto w Banku BRE BANK nr rachunku 70 1140 1010 0000 4356 9500 1001 z dopiskiem na przelewie: ZP/CZD/141/21;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 299).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KIO
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www:uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: zgodnie z pkt VI.4.1) ogłoszenia
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp z dn. 11.09.2019r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: zgodnie z pkt VI.4.1) ogłoszenia
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021