Доставки - 535688-2021

Submission deadline has been amended by:  573956-2021
22/10/2021    S206

България-Кирково: Електрическа енергия

2021/S 206-535688

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА КИРКОВО
Национален регистрационен номер: 000235888
Пощенски адрес: ул. "Дружба" №1
Град: с.Кирково
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 6884
Държава: България
Лице за контакт: Диана Юлиева Топалова
Електронна поща: diana_meli@abv.bg
Телефон: +359 36793956
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.kirkovo.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18511
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/165840
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/165840
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Местно самоуправление

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

"Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за обекти на територията на община Кирково"

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия за обектите на територията на Община Кирково, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 305 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Територията на община Кирково, съгласно приложен списък на обектите, на които ще се доставя електрическа енергия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия за обектите на територията на Община Кирково, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 305 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1.Участникът трябва да притежава лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно ЗЕ.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за притежаване на лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (ЗЕ), се отнася за всеки член от обединението/консорциума, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „координатор на балансираща група“.

2.Участникът следва да притежава регистрация в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, като посочи Е1С код и със статус „активен“.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за регистрация в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО ЕАД, се отнася за този член на обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „ координатор на балансираща група “.

Изискваната от възложителя информация се посочва от участника в еЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, А: Годност, т. 1. - посочва се органа, издал съответния документ, обхват, дата на издаване, срок на валидност и посочване на националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията. В случай че документът е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет адрес.

Участникът следва да посочи регистрацията си в търговски регистър на държавата, в която е установен в ЕЕДОП, Част IV, Критерии за подбор, А: Годност, т. 1.

Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.

Документи за доказване на изискванията за правоспособност за упражняване на професионална дейност, подлежат на представяне преди сключване на договора (или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП), от избрания за изпълнител участник:

- Копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

- Декларация, в свободен текст, с която участникът да декларира, че е регистриран в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, с посочване на Е1С код.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не определя минимални икономически и финансови изисквания към участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не определя минимални икономически и финансови изисквания към участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да предостави информация в Част IV, Раздел „В“, точка 1б от еЕЕДОП за дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Декларираните обстоятелства ще се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП /списък с доказателства за извършени доставки/, които участникът, определен за изпълнител, предоставя преди сключването на договора за обществена поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил поне три дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. В случаите, когато оферентът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението.

Под „дейност с предмет и обем, сходни с тези на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира изпълнението на доставки на електрическа енергия, за мрежи средно или ниско напрежение при свободно договорени цени.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора.

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3% от прогнозната стойността.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/11/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/11/2021
Местно време: 10:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 е чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Офертите на участниците ще се разгледат по реда на чл. 53 - чл. 60 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1 , т. 4 от Закона за обществените поръчки.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/10/2021