Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 535719-2021

Submission deadline has been amended by:  547203-2021
22/10/2021    S206

Polska-Nowa Dęba: Budynki modułowe i przenośne

2021/S 206-535719

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Krajowy numer identyfikacyjny: PL8672227607
Adres pocztowy: UL. A .KRZYWOŃ 1
Miejscowość: NOWA DĘBA
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Kod pocztowy: 39-460
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Karkut
E-mail: 33wog.zamowienia-publiczne@ron.mil.pl
Tel.: +48 261162206
Faks: +48 261162506
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/33wog
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/33wog
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/33wog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: JEDNOSTKA WOJSKOWA
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wynajem i serwis kontenerów sanitarnych”

Numer referencyjny: Zp88/2021
II.1.2)Główny kod CPV
44211100 Budynki modułowe i przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wynajem kontenerów sanitarnych bez zbiorników na wodę i nieczystości płynne, wynajem kontenerów sanitarnych wraz ze zbiornikiem na wodę, z hydroforem i zbiornikiem na nieczystości płynne, wynajem i serwis kontenerów sanitarnych o podwyższonym standardzie wraz ze zbiornikiem na wodę, z hydroforem i zbiornikiem na nieczystości płynne, serwisowanie kontenerów Wykonawcy i Zamawiającego, uzupełnianie zbiorników na wodę, czyszczenie zbiorników na nieczystości płynne Wykonawcy i Zamawiającego.

Kontenery sanitarne ustawiane będą doraźnie na terenie administrowanych kompleksów w m. Nowa Dęba, Lipa, Radomyśl, Burdze, Kielce, Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski, Czyżów gm. Stopnica oraz powiatach będących w rejonie odpowiedzialności 33 WOG Nowa Dęba tj.: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski, kolbuszowski, tarnobrzeski, mielecki i stalowo

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 656 417.90 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90460000 Usługi opróżniania basenów septycznych lub zbiorników septycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowa Dęba

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wynajem kontenerów sanitarnych bez zbiorników na wodę i nieczystości płynne, wynajem kontenerów sanitarnych wraz ze zbiornikiem na wodę, z hydroforem i zbiornikiem na nieczystości płynne, wynajem i serwis kontenerów sanitarnych o podwyższonym standardzie wraz ze zbiornikiem na wodę, z hydroforem i zbiornikiem na nieczystości płynne, serwisowanie kontenerów Wykonawcy i Zamawiającego, uzupełnianie zbiorników na wodę, czyszczenie zbiorników na nieczystości płynne Wykonawcy i Zamawiającego.

Kontenery sanitarne ustawiane będą doraźnie na terenie administrowanych kompleksów w m. Nowa Dęba, Lipa, Radomyśl, Burdze, Kielce, Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski, Czyżów gm. Stopnica oraz powiatach będących w rejonie odpowiedzialności 33 WOG Nowa Dęba tj.: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski, kolbuszowski, tarnobrzeski, mielecki i stalowowolski.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 656 417.90 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje, a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Prawem opcji objęta jest realizacja przedmiotu umowy w zakresie maksymalnym określonym w Opisie przedmiotu zamówienia - załączniku do SWZ.

3. Z zastrzeżeniem postanowień odnoszących się wprost do zasad realizacji prawa opcji, Zamawiający zastrzega, iż przedmiot umowy objęty prawem opcji będzie realizowany na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.

4. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do złożenia oświadczenia w przedmiocie udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.

5. Każdorazowo oświadczenie w przedmiocie udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji zostanie złożone przed wykorzystaniem kwoty wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy w zakresie zamówienia podstawowego albo zamówienia udzielonego w ramach prawa opcji.

6. Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji albo złożenie zamówienia w ramach prawa opcji, w zakresie mniejszym aniżeli maksymalny zakres prawa opcji oznacza rezygnację Zamawiającego z pozostałej części przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część przedmiotu umowy.

7. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji, określonego w Zał. nr 1 do niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji.

8. Bez względu na postanowienia ustępów poprzedzających Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnego zakresu określonego dla zamówienia podstawowego. Wykonawca w takim przypadku nie będzie dochodził od Zamawiającego z tego tytułu żadnych roszczeń, przy czym Zamawiający gwarantuje realizację usług stanowiących przedmiot umowy, na poziomie nie niższym niż 70 % zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został przedstawiony w załączniku do SWZ. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawione w załączniku do niniejszej SWZ – Projekt umowy, stanowią uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych na terenie miast i gminy na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym zakresie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 166-433288
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2021
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie plików składających się na ofertę, złożonych za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/33wog w siedzibie Zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest niepubliczne.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp..

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;

b) art. 108 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych – dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego.

2) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji

i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.

3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (oświadczenie JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;

b) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

c) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) dokumenty, o których mowa powyżej musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

Dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

Dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa

w art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w wysokości 5% całkowitej ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy (oraz innym podmiotom), który ma lub mógłby mieć interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do Sądu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021