Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 535722-2021

22/10/2021    S206

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2021/S 206-535722

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
Adres pocztowy: Pl. Armii Krajowej 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-456
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@um.szczecin.pl
Tel.: +48 914245102
Faks: +48 914245104
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szczecin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/umszczecin
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i odbiór energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, posiadających zainstalowane panele fotowoltaiczne

Numer referencyjny: BZP/51/21
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usługi kompleksowej dostawy energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, posiadających zainstalowane panele fotowoltaiczne, wraz z usługą odbioru i rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usługi kompleksowej dostawy energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, posiadających zainstalowane panele fotowoltaiczne, wraz z usługą odbioru i rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 365
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1.Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów poboru wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy, lecz nie więcej niż o 70% ilości punktów odbioru wskazanych pierwotnie w Umowie, w przypadku braku konieczności/zasadności zapewnienia przez Zamawiającego dostawy, dystrybucji lub odbioru energii elektrycznej do/z obiektu/ów, a w szczególności w przypadku likwidacji, czasowego wyłączenia lub awarii mikroinstalacji, sprzedaży, wynajmu lub przekazania obiektu do korzystania na podstawie innej umowy/porozumienia innemu podmiotowi, w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu, a także w przypadku wyłączenia z eksploatacji lub użytkowania obiektu lub rozpoczęcia w obiekcie robót budowlanych lub innych prac skutkujących brakiem konieczności/zasadności zapewnienia przez Zamawiającego dostawy, dystrybucji lub odbioru energii elektrycznej do/z obiektu.

2.Zamawiający ma prawo do zwiększenia ilości punktów odbioru energii, o których mowa w Załączniku nr 1 do umowy (dodanie nowych punktów), lecz nie więcej niż o 7 dodatkowych punktów poboru łącznie w całym okresie realizacji Umowy oraz w sytuacji, gdy łączne szacowane zużycie dla danego, pojedynczego punktu poboru, będzie nie większe niż 10 % szacowanego wolumenu, o którym mowa w §3 ust. 8 woru umowy. Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest możliwe w sytuacji konieczności/zasadności zapewnienia przez Zamawiającego dostawy, dystrybucji i odbioru energii elektrycznej do/z obiektu/ów, a w szczególności w przypadku powstania nowego obiektu, nabycia obiektu lub przejęcia obiektu na innej podstawie, o ile dany obiekt wyposażony będzie w mikroinstalację oraz jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ, oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. Rozliczenie nowych punktów odbioru będzie się odbywać na zasadach określonych w Umowie dla pierwotnie ujętych w Umowie punktów poboru, według cen wskazanych w §5 wzoru umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykonawca posiada aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.)

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadał będzie wymagane powyżej uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Termin wykonania zamówienia: 365 dni liczonych od dnia 01.01.2022 r. (włącznie z 01.01.2022 r.). Sprzedaż energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunków zmian zostały określone w dokumentacji przetargowej. Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/11/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Siedziba zamawiającego – za pośrednictwem platformy smartPzp

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2.Postępowanie prowadzenie jest w j. polskim.

3.Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, z uwagi na limit znaków, zostały zawarte w rozdziale II pkt 1 SWZ.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, z uwagi na limit znaków, zostały zawarte w rozdziale II pkt 2 SWZ.

5. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 oraz 109 ust. 1 pkt 4) ustawy. Wykaz przesłanek wykluczenia zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ.

6. Dokumenty wymagane przez zam., które należy złożyć składając ofertę:

1)formularz oferty

2)odpis lub inf z KRS, CEiIDG lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania

3)pełnomocnictwa

4)ośw. wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby

5)podmiotowe środki dowodowe - oświadczenie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia)

6) JEDZ

7) kalkulacja cenowa

8)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ potwierdzające, że Wykonawca posiada generalną umowę dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są obiekty wskazane w załączniku nr 3 do SWZ, umożliwiającą świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem.

7. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu wymagane na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust. 1 ustawy:

a)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

c)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

d)odpis lub inf. z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp

e)ośw. wyk. o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, w

- art. 108 ust. 1 pkt 3 pzp

- art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp

- art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp

- art. 108 ust. 1 pkt 6 pzp

8.Z uwagi na limit znaków szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz zasady składania dokumentów zawarte są w rozdziale V i VI SWZ.

9.Na podstawie art. 139 ust. 1 pzp zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

10.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest złożyć dokumenty zgodnie z rozdziałem VII SWZ.

11.Wadium należy wnieść w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).

2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie.

3.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021