Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 535725-2021

22/10/2021    S206

България-София: Спортни артикули и екипировка

2021/S 206-535725

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Национален регистрационен номер: 000695114
Пощенски адрес: бул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ №2А
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Йовко Иванов Йовчев
Електронна поща: i.iovchev@mon.bg
Телефон: +359 29217601
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://mon.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/15947
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/153683
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/153683
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и гаранц. поддръжка на спортно оборудване за насърчаване на физическата активност и здравословен начин на живот сред учениците от държавнитe професионални училища в България

II.1.2)Основен CPV код
37400000 Спортни артикули и екипировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка е с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на спортно оборудване за насърчаване на физическата активност и подкрепата за здравословен начин на живот сред учениците от държавнитe професионални училища в Република България“ и има за обект доставка на стоки, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Процедурата е разделена на две обособени позиции, както следва:

I. Първа обособена позиция: „Оборудване за открити фитнес площадки“.

II. Втора обособена позиция: „Оборудване за физкултурни салони“.

Обществената поръка цели реализиране на доставка и монтаж (когато е приложим) на спортно оборудване и обзавеждане, включително тренировъчни системи, за 91 държавни професионални училища, включени в договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ на ОПРР 2014-2020.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 042 483.65 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Оборудване за открити фитнес площадки

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
37400000 Спортни артикули и екипировка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат до 60 държавни професионални гимназии, разположени на територията на страната, адресите на които са посочени в документацията за участие

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят на поръчката по Първа обособена позиция трябва да достави в комплект (общо 60 комплекта) следното оборудване:

1.Троен комбиниран външен фитнес уред.

Уредът трябва да позволява едновременното трениране на поне трима души.

Уредът трябва да притежава функционалности, позволяващи натоварване на различни мускулни групи, сред които минимум следните:

– висилка;

–  разгъвач за крака, трениращ квадрицепсите;

– уред за теглене за гръб и бицепси.

2. Комбиниран уред 6 в 1.

Уредът трябва да позволява едновременното трениране на поне шестима души.

Уредът трябва да притежава функционалности, позволяващи натоварване на различни мускулни групи, като поне 3 от функционалностите трябва да са с някоя от следните характеристики:

– ски тренажор, подходящ за упражняване мускулите на корема, гърдите, ръцете и краката;

– велоергометър, подходящ за упражняване мускулите на краката;

– степер, подходящ за упражняване мускулите на краката;

– уред за разтягане на краката;

– въртящ диск.

3. Ударопоглъщаща настилка за зона „Фитнес уреди за открито“ до 40 м2 – доставка и полагане, включително подготовка на основата.

 Настилката трябва да е изработена от синтетични продукти (каучук или друг материал с подобни свойства) и да притежава следните характеристики: дебелина минимум 4 см.; удароустойчивост; еластичност и издръжливост на високи натоварвания; устойчивост на тежки климатични условия (студ, високи температури, влага); шумоизолация и звукоизлоация; анти-хлъзгаво покритиe; лесна за поддръжка.

Уредите по т. 1 и т. 2 и настилката по т. 3 се доставят до 60 професионални гимназии и се монтират на определени от директорите на гимназите места, като задължение на изпълнителя е да постави и необходимата основа/подложка под настилката, поради което изпълнителят няма право немотивирано да отказва извършването на монтажа на определеното от директора място или да изтъква като причина за отказа си високите разходи за подготовката на основата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 504 930.32 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 20/07/2023
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG16RFOP001-3.004-02 „Доставка и монтаж на спортно оборудване за насърчаване на физическата активност и подкрепата за здравословен начин на живот сред учениците от държавнитe професионални училища в Република България“, финансиран по Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Оборудване за физкултурни салони

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
37400000 Спортни артикули и екипировка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Доставките следва да се извършат до 84 държавни професионални гимназии, разположени на територията на страната, адресите на които са посочени в документацията за участие

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят на поръчката по Втора обособена позиция трябва да достави оборудване, един комплект от което включва:

1. Тренировъчна дървена стена – 1 бр.;

2. Метален барабан в комплект с въже за дърпане за поставяне на тренировъчната стена, подходящ за упражнения на горната част на тялото – 1 бр.;

3. Тренировъчни колани, походящи за монтаж на тренировъчната стена – 2 бр.;

4. Дъска за коремни преси, походящи за монтаж на тренировъчната стена – 1 бр.;

5. Въже (2 бр. в комплект) за тренировъчна стена – 1 к-т;

6. Иновативна тренировъчна торба с различни тежести – 4 бр.;

7. Топка с дръжка – 4 бр.;

8. Пудовки с различна тежест – 4 бр.;

9. Tренировъчен комплект за високо интензивни тренировки (включва ластици, въже, колан, метален лост, ръкохватки, глезенки) – 1 бр.

Комплектът оборудване по Втора обособена позиция е включен в проектното предложение, въз основа на което е сключен договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище”, въз основа на становище на Министерството на младежта и спорта.

В становището си министърът на младежта и спорта набляга на необходимостта от нови и иновативни подходи за използване на оборудване от нов тип, съпътствано от изпълнение на тренировъчна система, като в комплексната цялост се постигнат следните цели:

- да се дооборудват физкултурните салони с нови уреди, позволяващи мултифункционални и групови тренировки, насочени към цялостното развитие на опорно-двигателния апарат при подрастващите;

- да се подготви преподавателския екип чрез адаптиране и прилагане на подходяща тренировъчна система спрямо доставяното оборудване;

- да се апробира чрез разработвания пилотен модел дали е удачно иновативното оборудване да се включи в учебните програми.

С оглед препоръката на Министерството на младежта и спорта изпълнителят по Втора обособена позиция трябва да достави комплекти от посоченото оборудване до посочените по-долу 84 професионални гимназии, да монтира на определени от директорите на гимназите места тези от компонентите, които изискват монтаж, както и да обучи учителите по физическо възпитание и спорт във всяко от училищата за прилагане на подходяща тренировъчна система спрямо доставяното оборудване.

Изпълнителят трябва да достави общо 314 комплекта от оборудването съобразно посоченото в документацията разпределение по училища.

Обучителна тренировъчна система

Изпълнителят по Втора обособена позиция следва да предостави на посочените 84 гимназии тренировъчна система, базирана на подлежащото за доставка оборудване и да извърши обучение за работа с нея и оборудването на един преподавател от всяко училище.

Във връзка с посоченото задължение на изпълнителя, участниците по Втора обособена позиция трябва да предоставят в техническото си предложение обучителна тренировъчна система и методология за провеждане на обучителна програма, включваща:

представяне на тренировъчната система, базирана на подлежащото за доставка оборудване по Втора обособена позиция;

набор от практически обучения за овладяване на тренировъчната система от страна на преподавателите по физическо възпитание и спорт в училище;

начин на провеждане на обученията (онлайн или присъствено);

изпълнение на поне 3 публични демонстрации за приложение на оборудването,  предназначена за родители и широката общественост (една в училище в гр. София; една в училище в град в Южна България и една в училище в град в Северна България);

съпътстващи обучителни материали.

Всички разходи свързани с провеждането на обученията, включително разходи по настаняване и транспорт, са за сметка на Изпълнителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 537 553.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 20/07/2023
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG16RFOP001-3.004-02 „Доставка и монтаж на спортно оборудване за насърчаване на физическата активност и подкрепата за здравословен начин на живот сред учениците от държавнитe професионални училища в Република България“, финансиран по Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ на ОП„Региони в растеж“ 2014-2020

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Документи,за доказване на икономическото и финансово състояние:

1. Справка за оборота /за обособената/ите позиция/и, за която/които се подава оферта/ в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, която да обхваща последните три приключили към момента на подаване на офертата финансови години (2018 г., 2019 г. и 2020 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Документите по т. 1. се представят от определените за изпълнители участници по всяка от обособените позиции преди сключването на договора.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

В съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора представя документи по чл. 58 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и документи за съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, общо за последните три приключили към момента на подаване на офертата финансови години (2018 г., 2019 г. и 2020 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на обособената позиция, за която подава оферта.

Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от доставка и гаранционна поддръжка на спортно оборудване.

Забележка: Изискуемият оборот се изчислява на база на годишните обороти по смисъла на §2, т. 67 от ДР на ЗОП, според който: „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката" е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка“.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, чрез попълване на поле „Конкретен годишен оборот“ в раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ на част ІV „Критерии за подбор”.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да представят следния документ за доказване на техническите и професионалните им способности:

1. За доказване на съответствие с изискването по т. 1. следва да се представи Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

В списъка се посочват вид (описание) на извършените дейности, стойностите, датите на възлагане и на приключване изпълнението на доставките и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.

2. За доказване на съответствие с изискването по т. 2 следва да се представи Списък на квалифицирания персонал, който ще изпълнява поръчката по Обособена позиция № 2.

Документите по т. 1 се представят от определените за изпълнители участници по всяка от обособените позиции преди сключването на договора, а по т. 2 само от изпълнителя по Обособена позиция № 2.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

В съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора представя документи по чл. 58 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и документи за съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците трябва да са изпълнили най-малко 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен* с този на поръчката.

Забележки: Сходни* с предмета на поръчката са дейности, свързани с доставката на спортно оборудване.

„Изпълнена“ е тази дейност, чието изпълнение е приключило в рамките на 3 години от датата на подаване на офертата, независимо от датата на възлагането ѝ, и резултатът от нея е надлежно приет от възложителя.

Информацията за изпълнените от участниците дейности, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, се посочва в част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от ЕЕДОП.

2. Участникът по Обособена позиция № 2 трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, отговарящ на изискванията на Възложителя, както следва:

2.1. Ръководител на изпълнението на доставките.

Минимални изисквания към професионалната компетентност:

Опит в доставката и/или гаранционното обслужване на спортно оборудване, изразяващ се в участие като ръководител, отговарящ за организацията на доставките и/или гаранционното обслужване, при изпълнението на поне 3 договора/дейности, включващи доставката на артикулите, предмет на доставка по Обособена позиция № 2.

2.2. Ръководител тренировъчна програма.

Минимални изисквания към професионалната компетентност:

Опит в обучителна дейност по спортни програми/физическо възпитание, изразяващ се в участие като обучител в поне една тренировъчна програма, включваща използването на артикулите, предмет на доставка по Обособена позиция № 2.

Информацията за квалифициран персонал за изпълнение на поръчката се посочва от участниците по Обособена позиция № 2 в част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Обществената поръчка включва доставката, монтажа (когато е приложим) и гаранционната поддръжка на спортно оборудване.

2. Оборудването, което се доставя по двете обособени позиции, трябва да отговаря на всички нормативни изисквания, а оборудването по Обособена позиция № 1 трябва да отговаря на изискванията на стандарт № EN16630/2015 „Постоянно монтирани на открито фитнес съоръжения“ и да бъде монтирано в съответствие с изискванията, описани в този сертификат.

3. Доставеното оборудване трябва да е ново, и да е в пълно съответствие с техническите характеристики, описани в техническото предложение на участника. Всеки артикул от оборудването да притежава попълнена гаранционна карта.

...продължава в поле VI.3...

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/11/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/11/2021
Местно време: 14:30
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

... продължава от поле III.2.2) ...

4. Участникът следва да осигури със собствен транспорт поддръжка на място или в сервиз в работни дни в интервала от 9.00 – 17.00 ч. В рамките на гаранционния срок участникът следва да гарантира време за реакция за отстраняване на повредите в рамките на един работен ден, а при невъзможност за спазване на срока за отстраняване на повредата, временно да предостави друго оборудване със същите или по-добри параметри. Гаранционната поддръжка включва още привеждане на оборудването в състояние на работоспособност, както и подмяна при необходимост на повредени елементи.

5. Доставката на оборудването да се извърши в училищата, за които е предназначено, като изпълнителят има задължението да сглоби оборудването и да го монтира (когато естеството на конкретния артикул предполага сглобяване и монтаж) на посочени от директора на съответната гимназия места, осигурявайки за своя сметка необходимите крепежни елементи и материали и извършвайки монтажа до етап на пълна експлоатационна функционалност на оборудването.

6. Гаранционният срок на доставеното оборудване трябва да е минимум 24 месеца.

7. Гаранцията трябва да покрива всички повреди на оборудването, настъпили при неговото обичайно използване през гаранционния срок, като издържливостта му трябва да е съобразена с натоварванията, на което би било подложено при използването му от най-енергичната група сред ползвателите, за които е предназначен – активно спортуващи 19 годишни ученици с тегло 99 кг.

...

Гаранции

Изпълнителят предоставя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора, в размер на 2 (два) % от максималната стойност на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

- парична сума, внесена по сметка IBAN: BG85 BNBG 96613300149101, към БНБ;

- банкова гаранция;

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка се освобождава и удължава или задържа съгласно условията и сроковете, определени в проекта на договора, във връзка с което следва да се има предвид следната особеност, произтичаща от спецификата на поръчката:

- към момента на сключване на договора гаранцията за изпълнение следва да е с валидност, надхвърляща с не по-малко от 3 месеца срока на договора;

- в едномесечен срок от доставката на всяка заявка по договора Възложителят освобождава част от гаранцията, равняваща се на 1 % от стойността на доставката без ДДС;

- в едномесечен срок от доставката на всеки артикул по договора Изпълнителят удължава валидността на част от гаранцията, равняваща се на 1 % от стойността на доставения артикул без ДДС, така че срокът на тази гаранция да надхвърля с не по-малко от два месеца срока на гаранционна поддръжка на съответния артикул;

- в двумесечен срок от изтичане на срока на договора или от изтичане на срока на доставка на последната заявка по договора, в зависимост от това кое от двете събития е последно, възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, до размера на удължените по реда на предходното изречение гаранции, предназначени да обезпечават изпълнението на задълженията по гаранционна поддръжка на доставеното оборудване.

...

Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата:

1. по чл. 54, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП;

2. по чл. 55, ал. 1 т. 1 и т. 5 от ЗОП;

3. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от посочения закон;

4. по чл. 69 от ЗПКОНПИ;

5. който участва в процедурата като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в

офертата на друг участник;

6. участник, който не е удължил или не е потвърдил срока на валидност на представената по процедурата оферта.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

По реда на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в десетдневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/10/2021