Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 535740-2021

22/10/2021    S206

Danmark-København: Ubemandede luftfartøjer

2021/S 206-535740

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1567
Land: Danmark
Kontaktperson: Koncernindkøb
E-mail: der003@politi.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/165549521.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.politi.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: der003@politi.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.fmi.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/165549521.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/165549521.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedr. levering af droner (II)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
35613000 Ubemandede luftfartøjer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rigspolitiet udbyder hermed på vegne af dansk politi og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse en Rammeaftale om levering af droner.

Tryk her https://permalink.mercell.com/165549521.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 33 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
35200000 Udstyr til politiet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter droner i fire forskellige varianter samt reservedele, tilbehør og service.

Ordregiver udbyder ikke delaftaler. Det er Ordregivers vurdering, at aftalerne ved en opdeling i delaftaler, f.eks. geografisk eller på dronetyper, ikke vil være attraktive for de potentielle tilbudsgivere, idet der ville være tale om et meget begrænset antal droner pr. delaftale. Konkurrencen ville således blive unødigt begrænset. En opdeling i delaftaler ville desuden åbne op for at anvendelsen af forskellige typer af droner i politikredsene, hvilket er i modstrid med formålet med et landsdækkende dronekoncept. Det ville desuden være forbundet med ikke uvæsentlige ekstraomkostninger for Ordregiver at administrere mange små aftaler i aftaleperioden.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 33 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på 2x12 måneders forlængelse af rammeaftalen.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der vil blive prækvalificeret fem (5) ansøgere forudsat, at der modtages et tilstrækkeligt antal egnede ansøgninger.

Ved udvælgelsen blandt egnede ansøgere lægges der primært vægt på ansøgerens erfaring med levering af produkter og ydelser, som svarer til de udbudte typer leveret til politi- og for-svarsmyndigheder eller anden, tilsvarende professionel anvendelse. Sekundært lægges der vægt på omfanget af de relevante referencer i form af det samlede antal leverede droner angivet pr. reference.

Ansøger opfordres derfor til i ESPD Del IV afsnit C under "Beskrivelse" at beskrive hvilke produkter, der konkret er leveret under hver reference.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Soliditetsgrad for det seneste, reviderede regnskabsår skal angives.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgrad på mindst 20% i det seneste, reviderede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal angive de betydeligste leverancer, der er udført inden for de seneste tre (3) år fra tilbudsfristens udløb med relevans for den udbudte opgave med angivelse af tidspunkter for levering samt, om der er tale om en offentlig eller privat modtager. Med betydeligste referencer forstås levering af droner til politi- og forsvarsmyndigheder eller anden, tilsvarende professionel anvendelse.

Er betaling modtaget i anden valuta end DKK, bedes ansøgeren omregne denne til DKK til en kurs, der svarer til den dagskurs, der var gældende på leveringsdatoen for hver enkelt leverance (benyt evt. dette link: http://nationalbanken.statistikbank.dk/909).

Ansøgeren skal være opmærksom på, at én reference kan vedrøre samtlige leveringer under en rammeaftale/kontrakt. Såfremt ansøgeren har leveret flere leverancer under en rammeafta-le/kontrakt angives dette som én reference.

Bemærk venligst, at de angivne referencer ikke må være ældre end tre (3) år regnet fra an-modningsfristens udløb og ikke må vedrøre fremtidige leverancer. Ansøgeren bør i ESPD'ets beskrivelsesfelt forklare, hvad der er leveret på rammeaftalen og i hvilken periode. I datofeltet bør ansøgeren angive datoen for seneste leverance eller blot "dags dato" til illustration af, at der er tale om et løbende leveringsforhold.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal angives mindst to (2) relevante referencer. Anføres der flere end fem (5) referencer, vil der udelukkende blive lagt vægt på de fem (5) først angivne referencer.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver har gjort brug af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7. Såfremt tilbudsgiver er omfattet af en af situationerne nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 eller nr. 7 på tidspunktet for afleveringen af tilbuddet, eller i løbet af udbudsprocessen, vil ordregiver udelukke virksomheden fra at deltage i udbudsprocessen. Før ordregivers tildeling af Rammeaftalen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele Rammeaftalen, fremlægge dokumentation i henhold til § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. §159, stk. 2. Efter tilbudsfristen er udløbet, vil ordregiver vurdere, om tilbuddene opfylder de formelle krav i udbudsmaterialet. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5 og 6, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Uanset anvendelsen af ordet "skal" i udbudsmaterialet forbeholder ordregiver sig endvidere retten til at indhente yderligere oplysninger inden for rammerne af ovennævnte bestemmelser. Ordregiver er imidlertid ikke forpligtet til at indhente yderligere oplysninger eller dokumentation fra tilbudsgiverne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2021