Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Werken - 535746-2023

05/09/2023    S170

België-Melle: Bouwen van verdeelstation

2023/S 170-535746

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_18950
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: MELLE
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
E-mail: Fluvius-Aankoop-Sourcing-Netgebonden@fluvius.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=493468
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=493468
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius-FLU23W021+Werken+in+schakelposten-F05
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=55979
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Netbeheerder

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

FLU23W021 Werken in schakelposten

Referentienummer: Fluvius-FLU23W021 Werken in schakelposten-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232220 Bouwen van verdeelstation
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht is het sluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van elektrische werken in schakelposten en transformatorstations. Deze werken houden voornamelijk het volgende in:

• Het plaatsen van componenten in een HS-cel categorie 1

• Het plaatsen en aansluiten van reeds voorgekableerde LS-kasten

• Het leveren en plaatsen van de nodige bekabeling

• Het leveren en plaatsen van kabelgoten

• Allerhande kleine elektrische werken zoals plaatsen van verlichting en stopcontacten

In deze fase wordt u gevraagd uw kandidatuur te stellen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Werken in cabines - Bedrijfsvoering Oost

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45315700 Installatiewerkzaamheden voor verdeelstation
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE22 Prov. Limburg (BE)
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
NUTS-code: BE24 Prov. Vlaams-Brabant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorwerp van de opdracht is het sluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van elektrische werken in schakelposten en transformatorstations. Deze werken houden voornamelijk het volgende in:

• Het plaatsen van componenten in een HS-cel categorie 1

• Het plaatsen en aansluiten van reeds voorgekableerde LS-kasten

• Het leveren en plaatsen van de nodige bekabeling

• Het leveren en plaatsen van kabelgoten

• Allerhande kleine elektrische werken zoals plaatsen van verlichting en stopcontacten

In deze fase wordt u gevraagd uw kandidatuur te stellen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Aansluitend op deze looptijd kan de opdracht 1 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekende zending van de aanbestedende overheid uiterlijk 9 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Werken in cabines - Bedrijfsvoering West

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45315700 Installatiewerkzaamheden voor verdeelstation
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
NUTS-code: BE25 Prov. West-Vlaanderen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorwerp van de opdracht is het sluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van elektrische werken in schakelposten en transformatorstations. Deze werken houden voornamelijk het volgende in:

• Het plaatsen van componenten in een HS-cel categorie 1

• Het plaatsen en aansluiten van reeds voorgekableerde LS-kasten

• Het leveren en plaatsen van de nodige bekabeling

• Het leveren en plaatsen van kabelgoten

• Allerhande kleine elektrische werken zoals plaatsen van verlichting en stopcontacten

In deze fase wordt u gevraagd uw kandidatuur te stellen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Aansluitend op deze looptijd kan de opdracht 1 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekende zending van de aanbestedende overheid uiterlijk 9 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Uittreksel uit het strafregister inzake het bedrijf of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bijvoegen

waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 70 KB Plaatsing speciale sector 2017. Het uittreksel uit het strafregister aan te leveren door

de Belgische inschrijvers mag niet ouder zijn dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de

indiening van de offertes. Voor de uittreksels ingediend door de buitenlandse inschrijvers is de

geldigheidstermijn afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst. Het uittreksel uit het strafregister van de Belgische inschrijver is opvraagbaar via

http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/

2. UEA (Uniform Europees Aanbestedingsformulier) invullen, ondertekenen en bijvoegen;

3. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van

uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016

betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en

documenten die voor de aanbesteder kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn.

• Aangaande Belgische opdrachtnemers:

De via elektronische weg op Digiflow/Telemarc beschikbare attesten, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen zullen opgevraagd en

gecontroleerd worden door Fluvius.

De opdrachtnemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat

niet onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december

1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voegen de passende RSZ attesten bij hun offerte, bedoeld in artikel 62 § 3 van het KB plaatsing klassieke sector 2017, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid. Het bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

• Aangaande buitenlandse opdrachtnemers:

De buitenlandse opdrachtnemers voegen een bewijs toe aan hun aanvragen tot deelneming of

offerte waaruit blijkt dat ze voldoen aan de sociale en fiscale verplichtingen.

Corrigerende maatregelen

Volgens art. 70 § 2 van de Wet van 17/06/2016 is elke kandidaat of inschrijver verplicht, en op eigen

initiatief, bewijs te leveren van de door hem toegepaste corrigerende maatregelen ikv de verplichte

uitsluitingscriteria.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

• De kandidaat toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van minstens 3 projectreferenties, niet ouder dan 5 jaar betreffende het inrichten van hoogspanningsinstallaties (categorie 1, zijnde van 1 tem 50 kV) in schakelposten of transformatorstations, samen met een getuigschrift van goede uitvoering.

• De opdrachtnemer moet bij gunning beschikken over de erkenning P2 – klasse 1.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/10/2023
Plaatselijke tijd: 09:05
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Kandidatuurstelling

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: BRUSSEL
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: www.raadvanstate.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: BRUSSEL
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: www.raadvanstate.be
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: BRUSSEL
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/08/2023