Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 535760-2021

22/10/2021    S206

România-București: Servere

2021/S 206-535760

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: UM 0929 Bucuresti
Număr naţional de înregistrare: 13624359
Adresă: Strada: Franceză, nr. 48-50
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030105
Țară: România
Persoană de contact: COSMINA CHIRIȚĂ
E-mail: levardacatalin@dcti.ro
Telefon: +40 21377725006
Fax: +40 213134388
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.e-licitatie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129670
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare sistem cluster hibrid cu 3 noduri cu switch InfiniBand

Număr de referinţă: 1/13624359/2021
II.1.2)Cod CPV principal
48820000 Servere
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare sistem cluster hibrid cu 3 noduri cu switch InfiniBand în cadrul proiectului "Utilizarea calculului de înaltă performanță în investigațiile de prevenire și combatere a terorismului"

Termenul limită până la care se pot solicita clarificări de către operatorii economici interesaţi: cu 14 zile înainte de termenul - limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici: în a 11-a zi înainte de termenul - limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 070 736.63 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Municipiul București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare sistem cluster hibrid cu 3 noduri cu switch InfiniBand - 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componentă tehnică / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 7
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Proiect „Utilizarea calculului de înaltă performanţă în investigaţiile de prevenire şi combatere a terorismului” finanțat prin Fondul de Securitate Internă

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Operatorii economici (ofertant individual, membru al asocierii, subcontractant şi terţ susţinător) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Modalitatea de îndeplinire

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Odată cu depunerea DUAE, operatorii participanţi la procedură (ofertant individual, membru al asocierii, subcontractant şi terţ susţinător) vor depune declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016 (formular nr. 5). Declaraţiile depuse se semnează cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Acestea pot fi:

1. certificate de atestare fiscală care să ateste lipsa datoriilor la momentul prezentării acestora cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc) pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;

2. cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, care figurează la nivelul formularului ca persoane fizice şi/sau juridice împuternicite - valabil la momentul prezentării, (inclusiv pentru subcontractant şi terţ susţinător, dacă este cazul);

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, (inclusiv pentru subcontractant şi terţ susţinător, dacă este cazul).

4. orice documente echivalente emise de autorități din ţara în care ofertantul este rezident.

5. orice alte documente edificatoare.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic (ofertant individual, membru al asocierii, subcontractant şi terţ susţinător) nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă acceptă o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, autoritatea contractantă acceptă o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Pușcaș Bogdan, Maghiar Manuela, Guinea Mirela și Ristea Alexandra.

Operatorii economici (ofertant individual, membru al asocierii, subcontractant şi terţ susţinător) care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit şi că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Cerinţa se aplică inclusiv pentru subcontractanţii şi terţii susţinători care completează informaţiile aferente situaţiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică cu informaţii referitoare la îndeplinirea cerinţelor privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Documentul va fi valabil la momentul prezentării şi trebuie să demonstreze că:

- operatorul economic este legal constituit şi că nu se află în una din situaţiile de anulare a constituirii;

- desfăşoară în mod licit pe piaţă activitatea sa profesională respectiv:

 există corespondenţă între obiectul contractului şi activitatea economică autorizată în documentul de constituire al operatorului economic;

 există corespondenţă între activitatea asociată rolului operatorului economic în procedura si activitatea economică autorizată în documentul de constituire al operatorului economic, pentru subcontractant.

În situaţia în care vor fi executate părţi din contract de către subcontractanţi, dovada înregistrării şi corespondenţa activităţilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziţiei se va prezenta obligatoriu şi de către subcontractanţi, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator.

Informaţiile cuprinse în acest document vor fi reale în momentul depunerii ofertelor.

În cazul depunerii unei ofertei comune, condiția va fi îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizează.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anualaOfertantul (Operator Economic individual sau oricare membru al asocierii) trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri generale anuale pentru ultimele trei exerciţii financiare încheiate, respectiv 2018, 2019, 2020, cel puțin egală cu 1.000.000,00 lei.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică cu informaţii referitoare la îndeplinirea cerinţelor privind situaţia economică şi financiară. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Acestea pot fi:1. Bilanțuri contabile (inclusiv contul de profit și pierdere) aferente anilor 2018, 2019 şi 2020, vizate și înregistrate, conform prevederilor legale. 2. Operatorii economici nerezidenți (străini) vor prezenta traducerea autorizată a documentelor solicitate mai sus. În măsura în care publicarea bilanțurilor contabile nu este prevăzută de legislația țării de origine/țării în care este stabilit operatorul economic, sau bilanţurile aferente anilor 2019 şi 2020 nu oferă informaţii cu privire la nivelul cifrei de afaceri aferente anului 2018, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situației economice și financiare a operatorului economic, în vederea verificării cerințelor solicitate.Atunci când operatorul economic s-a înfiinţat sau şi-a început activitatea în unul din cei trei ani financiari pentru care se solicită informaţii, operatorul economic va include informaţii despre cifra de afaceri pentru exerciţiile financiare încheiate până la momentul completării DUAE şi va preciza la rubrica “Detalii privind operatorul economic” data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea.Pentru a demonstra îndeplinirea cerinţei minime privind cifra de afaceri, orice operator economic are dreptul: 1. Să invoce susţinerea unui terţ (entitate) şi să utilizeze capacităţile acestuia pentru a satisfice cerinţa minimă, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic ofertant şi entitatea ale cărei capacităţi le utilizează în condiţiile art. 182 din Legea nr. 98/2016;2. Să participe în comun cu alţi operatori economici la procedura de atribuire, în condiţiile art. 53 din Legea 98/2016 - asociaţi/subcontractanţi.Îndeplinirea cerinței minime de către o Asociere de Operatori EconomiciÎn cazul în care un Operator Economic Ofertant își exercită dreptul de a participa în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016, pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta, ca dovadă preliminară trebuie: i. să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru transmiterea Ofertei următoarele:a. Acordul de asociere;b. câte un DUAE (răspuns) separat pentru fiecare Operator Economic (Ofertant individual, membrii Asocierii, Subcontractanți, Terți Susținători), cu care participă în comun la procedura de atribuire, ii. să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns), Partea II: Informații referitoare la Operatorul Economic, Secțiunea A: Informații privind operatorul economic la rubrica „Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?” și să completeze informațiile suplimentare solicitate în acest sens. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în acord urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.Îndeplinirea cerinței minime prin folosirea capacităților unui Terț SusținătorÎn cazul în care Ofertantul utilizează capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, Terțul Susținător trebuie să:i. contribuie la îndeplinirea cerinței minime privind "cifra de afaceri;ii. să nu se afle în una din situațiile reprezentând motiv de excludere conform art. 60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016;iii. să fie înscris într-un registru profesional relevant sau în registrul comerțului, în țara în care este stabilit.În cazul în care Ofertantul își exercită dreptul de a utiliza capacitățile unor Terți Susținători pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta, ca dovadă preliminară, trebuie i. să prezinte, împreună cu Oferta, până la termenul limită pentru depunerea Ofertei, următoarele:a. Angajamentul Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la situaţia economică şi financiară a Ofertantului;b. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament;c. Câte un DUAE (răspuns) separat pentru fiecare Terț Susținător ale cărui capacități le utilizează.ii. să bifeze „Da” în propriul DUAE (răspuns) care însoțește Oferta, Partea a II-a: Informații referitoare la operatorul economic, Secțiunea C: Informații privind utilizarea capacității altor entități.Autoritatea contractantă verifică dacă terţul/terţii care asigură susţinerea în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167. Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016.Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinţelor privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, precum şi cerinţele privind situaţia personală, urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractareÎn cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Documentele depuse se semnează cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile menționate la art. 193 alin. (1) lit. a), precum și cele de la alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, care prezintă relevanță din perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. In cazul subcontractanților pe a căror capacități ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile menționate la alin. (1) lit. a).Documentele în altă limbă decât limba română vor fi însoţite de traducere autorizată în limba română.Autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus dacă acesta se încadrează printre motivele de excludere şi solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant.În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include: - informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată;- va avea anexat acordul de subcontractare.Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiile prevăzute la art. 193 lit. a), b) din Legea nr. 98/2016, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. Mai exact, pentru aceştia, din DUAE va trebui să rezulte pentru fiecare subcontractant în parte că:- nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016; şi că - îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă.Conform art. 48 din H.G. nr. 395/2016, subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.Subcontractanţii pe a căror capacităţi NU se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiile prevăzute la art. 193 lit. a) din Legea nr. 98/2016. Mai exact, pentru aceştia, din DUAE va trebui să rezulte pentru fiecare subcontractant în parte că:- nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016.Autoritatea contractantă solicită ofertantului să precizeze în ofertă partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi în conformitate cu art. 71 alin. (2) din Directiva 24/2016 şi cu art. 55 din Legea nr. 98/2016, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.Autoritatea contractantă informează ofertanţii că va publica prin mijloace electronice denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/subcontractantului propus, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere ofertelor, cu excepţia persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele.Autoritatea contractantă va verifica inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 în legătură cu subcontractanţii propuşi. În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 171 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va solicita ofertantului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se afla în această situaţie.Autoritatea contractantă nu stabileşte cerinţe de participare pentru subcontractanţii propuşi de ofertant în ofertă, dar ia în considerare capacitatea tehnică si profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens.Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertantului să transmită informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv. În cazul în care, din informaţiile şi documentele prezentate, nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă va respinge subcontractantul propus şi va solicita ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv.Având în vedere prevederile art. 218 din Legea nr. 98/2016, subcontractorii îşi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, opţiunea de a fi sau nu plătiţi direct de către autoritatea contractantă. În acest sens, vor cuprinde în oferta depusă denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspect (art. 150 alin. (1) şi (2) din H.G. nr. 395/2016).Contractantul are obligaţia la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, de a prezenta contractele încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente furnizărilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. Contractele trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. Subcontractarea nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 29/05/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Oferta are caracter obligatoriu pe toată perioada de valabilitate a acesteia. Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. Comisia de evaluare are obligația de a stabili oferta câștigătoare dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului de atribuire. În situaţia în care două sau mai multe oferte obţin acelaşi punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a punctajului obţinut de ofertele respective pentru factorul de evaluare al propunerii tehnice. Oferta câştigătoare va fi declarată cea care se clasează pe poziţia 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli. În eventualitatea în care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe poziţii distincte în clasament, autoritatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conţin noi preţuri (reofertare de preţ). Orice document, comunicare, solicitare, informare, notificare și alte asemenea vor fi încărcate în SEAP și vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii. Operatorul economic câștigător are obligația ca până la data semnării contractului de furnizare să aibă sau să își deschidă cont la trezoreria statului în conformitate cu OMF 2254/2006.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Unitatea Militară 0929 București
Adresă: Strada Franceză nr. 48-50, sector 3, București
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030105
Țară: România
E-mail: c_stoica@dcti.ro
Telefon: +40 377725006
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/10/2021