Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 535809-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Ljungby: Livsmedel, drycker, tobak o d

2021/S 206-535809

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ljungby kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0670
Postadress: Olofsgatan 9
Ort: LJUNGBY
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 34183
Land: Sverige
Kontaktperson: Carl Fredrik Ledin
E-post: carlfredrik.ledin@ljungby.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ljungby.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afihnsffqa&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afihnsffqa&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Skafferiavtal 2022

Referensnummer: SN2021/0160.05
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15000000 Livsmedel, drycker, tobak o d
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen är ett komplement till Ljungby kommuns avtal med befintliga livsmedelsleverantörer. Syftet med upphandlingen är att tillgodose enheters akuta behov av mindre inköp av livsmedel, konsumentförpackningar, mindre mängder husgeråd och hygienartiklar, säsongsvaror etc. En del inköp är av karaktären s.k. pedagogiska inköp/social träning då vissa inköp av livsmedel görs med kunder från olika verksamheter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
03200000 Spannmål, potatis, grönsaker, frukt och nötter
15300000 Frukt, grönsaker och liknande produkter
15500000 Mejeriprodukter
15555100 Glass
15610000 Sädesprodukter
15811000 Brödprodukter
15860000 Kaffe, te och liknande produkter
15872200 Kryddor
15894700 Charkuterivaror
15982000 Läskedrycker
22200000 Tidningar, facktidskrifter, tidskrifter och veckotidningar
33700000 Hygienartiklar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Ljungby

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen är ett komplement till Ljungby kommuns avtal med befintliga livsmedelsleverantörer. Syftet med upphandlingen är att tillgodose enheters akuta behov av mindre inköp av livsmedel, konsumentförpackningar, mindre mängder husgeråd och hygienartiklar, säsongsvaror etc. En del inköp är av karaktären s.k. pedagogiska inköp/social träning då vissa inköp av livsmedel görs med kunder från olika verksamheter.

Ekonomisk ställning

Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Den upphandlande myndigheten kommer att kontrollera anbudsgivarens ekonomiska ställning, genom atthämta utdrag ur Business Check företagsrapport. Utdraget ska visa att anbudsgivaren har minst rating 5 enligt Business Check företagsrapport. Om lägre riskklass påvisas ska anbudsgivaren ändå ansesuppfylla kravet om anbudsgivaren inlämnar en sådan förklaring, att det kan anses klarlagt att denne har motsvarande ekonomiska ställning eller att garanti lämnas gällande anbudsgivarens ekonomiskaställning av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Kravet på riskkvalificering, dvs minst rating 5, ska uppfyllas av garanten.

Teknisk förmåga och kapacitet

Upphandlande myndighet vill ha information om anbudslämnarens butik. Anbudslämnaren ska lämna en kortfattad beskrivning eller ange en länk till hemsida som beskriver butikens verksamhet, detta kan anges i fritextsvar eller bifogas som ett dokument i anbudet.

Avtalssignering

Beställaren använder elektronisk avtalssignering (e‐signering) i TendSign. För att kunna esignera i TendSign behöver anbudsgivaren själv tillse att behörig företrädare innehar giltigt BankIDvid tiden för avtalssignering. Ett e-postmeddelande med en signeringslänk kommer att skickas till nedan angiven e-postadress för behörig företrädare.

Förtydliganden och kompletteringar av anbud

Anbudsgivaren kan inte göra ändringar i, eller kompletteringar till, anbud efter anbudstidens utgång. Den upphandlande enheten får dock begära att anbud förtydligas eller kompletteras, om det kan skeutan risk för särbehandling.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2022
Slut: 31/03/2024
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: ja
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/11/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 24/01/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 23/11/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Växjö
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021