Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 535884-2021

22/10/2021    S206

Poland-Gliwice: Chromatographs

2021/S 206-535884

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG
Town: GLIWICE
NUTS code: PL229 Gliwicki
Country: Poland
Contact person: Jerzy Salamon, Sybilla Klimek
E-mail: zamowieniapubliczne@komag.eu
Internet address(es):
Main address: http://www.komag.eu/przetargi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.komag.eu/przetargi
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Badania naukowe i rozwojowe

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZP-163/2021 Dostawa aparatury naukowo badawczej do oceny toksycznych substancji migrujących z tworzyw sztucznych

II.1.2)Main CPV code
38432200 Chromatographs
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa aparatury naukowo badawczej do oceny toksycznych substancji migrujących z tworzyw sztucznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na trzy części zamówienia:

1) Część 1 – dostawa chromatografu cieczowego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol wraz z wyposażeniem;

2) Część 2 – dostawa chromatografu cieczowego wyposażonego w detektory: spektrometryczne z matrycą diodową, fluoroscencyjny i światła rozproszonego

3) Część 3 – dostawa chromatografu gazowego z detektorem masowym wyposażony w przystawkę do pirolizy wraz z zestawem do przygotowania próbek.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol wraz z wyposażeniem

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38432200 Chromatographs
38500000 Checking and testing apparatus
38432000 Analysis apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol wraz z wyposażeniem:

• Urządzenie ma być fabrycznie nowe, zabezpieczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta, pochodzące z bieżącej produkcji;

• Zasilanie 230 V / 50 Hz

• Główne moduły LC/MS/MS (moduły LC i MS) pochodzące od jednego producenta w celu zapewnienia niezawodnego działania oraz spójnej obsługi serwisowej

• System typu bench-top, stojący na stole

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Paramert techniczny nr 1 / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie realizowane jest na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 7167/IA/SN/2021

II.2)Description
II.2.1)Title:

Chromatograf cieczowy wyposażony w detektory: spektrometryczne z matrycą diodową, fluoroscencyjny i światła rozproszonego

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38432200 Chromatographs
38500000 Checking and testing apparatus
38432000 Analysis apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Chromatograf cieczowy wyposażony w detektory: spektrofotometryczny z matrycą diodową, fluoroscencyjny i światła rozproszonego.

• Urządzenie ma być fabrycznie nowe, zabezpieczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta, pochodzące z bieżącej produkcji

• Główne moduły pochodzące od jednego producenta w celu zapewnienia niezawodnego działania oraz spójnej obsługi serwisowej

• Zasilanie 230 V / 50 Hz

• System typu bench-top, stojący na stole

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Paramert techniczny nr 1 / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie realizowane jest na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 7167/IA/SN/2021

II.2)Description
II.2.1)Title:

Chromatograf gazowy z detektorem masowym wyposażony w przystawkę do pirolizy wraz z zestawem do przygotowania próbek

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
38432000 Analysis apparatus
38432200 Chromatographs
38500000 Checking and testing apparatus
45333000 Gas-fitting installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Chromatograf gazowy z detektorem masowym wyposażony w przystawkę do pirolizy wraz z zestawem do przygotowania próbek

• Urządzenie ma być fabrycznie nowe, zabezpieczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta, pochodzące z bieżącej produkcji

• Zasilanie 230 V / 50 Hz

• System typu bench-top, stojący na stole

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Paramert techniczny nr 1 / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Paramert techniczny nr 2 / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie realizowane jest na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 7167/IA/SN/2021

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków działu w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, wraz z potwierdzeniem ich opłacenia, o wartości nie mniejszej niż:

Część 1 – 1 720 000,00 zł

Część 2 – 530 000,00 zł

Część 3 – 880 000,00 zł

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w projekcie umowy. Projekt umowy dostępny jest na stronie www.komag.eu

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/11/2021
Local time: 09:30
Place:

Siedziba Zamawiającego.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Zamawiający informuje, iż posiada skrzynkę na Platformie Elektronicznego Fakturowania, a identyfikatorem Zamawiającego jest adres PEF NIP 6310200794.

Instrukcja dotycząca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przez wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania znajduje się na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl/

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 1: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych);

Część 2: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych);

Część 3: 26 000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy 00/100 złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w mBANK SA Oddział w Katowicach o numerze 63 1140 1078 0000 3008 3200 1003 z dopiskiem "Wadium - nr postępowania ZP-163/2021, nr części … (na którą wykonawca składa ofertę)”.

UWAGA!!! Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;

2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu w postaci elektronicznej został złożony wraz z ofertą.

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp.

Zamawiający na podstawie art. 105 oraz 106 ustawy Pzp żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania niezbędne do przeprowadzenia postępowania:

1) W zakresie części 1:

a) karty katalogowe/techniczne oferowanych zestawów, które powinny potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,

b) certyfikat zgodności CE,

c) certyfikat jakości producenta

2) W zakresie części 2:

a) karty katalogowe/techniczne oferowanych zestawów, które powinny potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,

b) certyfikat zgodności CE,

c) certyfikat jakości producenta

3) W zakresie części 3:

a) karty katalogowe/techniczne oferowanych zestawów, które powinny potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,

b) certyfikat zgodności CE,

c) certyfikat jakości producenta

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021