Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 535889-2021

22/10/2021    S206

Romania-Dej: Field rations

2021/S 206-535889

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020
National registration number: 4349187
Postal address: Strada: Tudor Vladimirescu, nr. 1, Mun. Dej, Judet: Cluj
Town: Dej
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 405200
Country: Romania
Contact person: Sectia Achizitii
E-mail: achizitii.01020@forter.ro
Telephone: +40 264212689
Fax: +40 264212577
Internet address(es):
Main address: www.mapn.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129675
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziţia de ratii militare 2

Reference number: 4349187_2021_PAAPD1314982
II.1.2)Main CPV code
15897100 Field rations
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitia de ratii militare ,conform anexei 1 la caietul de sarcini

AC, cantitate minima= 13.573 buc./maxima= 226.404 buc.

CS, cantitate minima= 2.000 buc./maxima= 10.000 buc.

AC, valoare minim = 2.443.140,00 lei fara TVA / maxim = 40.752.720,00 lei fara TVA

CS, valoare minim = 360.000,00 lei fara TVA / maxim = 1.800.000,00 lei fara TVA

Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr 2 la caietul de sarcini.

Valoare estimata totala de 40.752.720,00 lei fara tva.

Orice operator economic interesat in a depune oferta poate adresa, autoritatii contractante, solicitari de clarificari pana in a 18-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari pana a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 40 752 720.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

U.M. 01020, Adresa:Strada: Tudor Vladimirescu, nr. 1, Localitate:Dej, Judetul Cluj, Cod Postal:405200.

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitia de ratiii militare

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 20
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1

- Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164,165,167 din Legea nr.98/2016.

-Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa se încadreze în prevederile art.3 lit. jj) din Legea nr.98/2016.

-Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

-se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici / subcontractor / tert sustinator, participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor

Persoanele cu functie de decizie din cadrul din cadrul autoritatii contractante sunt: Ioan MUNTEANU, Emilia CATRINȚAȘU, Gabriel BUHUTAN, Gabriel BARBU, Cristian-Alin DAN, Bogdan POMIRLEANU, Diana MICAN, Reghina-Mariana ZBANT, Dumitru-Corneliu PIHU.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (conform art.66/HG-395/2016 si art.196, alin.2/Legea 98/2016), astfel:

- certificat constatator privind plata taxelor si impozitelor locale (copie certificata cu mentiunea „conform cu originalul”), valabile la data prezentarii ;

- certificat constatator privind plata taxelor si impozitelor catre stat (copie certificata cu mentiunea „conform cu originalul”), valabile la data prezentarii ;

Persoanele juridice/fizice straine , ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora.

-cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;dupa caz,

-documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

-alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota: -DUAE se va completa in SEAP conform notificarii ANAP din 02.07.2019.

Cerinta:

Operatorii economici(asociati/subcontractanti / tert sustinatori) ce depun oferta trebuie sa dovedeasca capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, respectiv detinerea unui certificat ONRC din care sa reiasa faptul ca ofertantul deruleaza activitatile economice in conditii de legalitate/inregistrare a activitatii specifice şi corelarea obiectului de activitate al ofertantului cu obiectul procedurii de achiziţie si atesta neincadrarea in art.59-60 , valabile si pentru asociati, subcontractanti sau terti sustinatori, dupa caz, conform actului normativ anterior mentionat.

Modalitate de îndeplinire: completare DUAE.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Certificatul constatator se depune in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul/electronica.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide in momentul prezentarii.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Contractele-subsecvente se vor incheia trimestrial/semestrial in functie de creditele bugetare alocate.

VI.3)Additional information:

DUAE se va completa in SEAP conform notificarii ANAP din 02.07.2019 Avand in vedere art. 44/(2)/Legea 98/2016, "În cazul în care o procedură de achiziţie publică este organizată în întregime în comun, în numele şi pe seama tuturor autorităţilor contractante prevăzute la alin. (1), acestea sunt responsabile în mod solidar pentru îndeplinirea obligaţiilor care le revin în temeiul prezentei legi." si (3) "Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul în care o singură autoritate contractantă organizează procedura de atribuire, procedura este organizata de UM 01020 . Procedura de achizitie se va finaliza prin incheierea unui acord-cadru valabil 24 luni de la data semnarii, pe loturi, cu un singur operator economic, fara reluarea competitiei. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis prin intermediu SEAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora (factorul pret, factorul termen de valabilitate si factorul diversificare meniu). În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de acord-cadru/contract-subsecvent din documentatia de atribuire (in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia). În situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract aceste vor fi formulate în scris prin intermediul solicitarilor de clarificari respectând termenele prevazute de art. 161 din Legea 98/2016.

Prezenta fisa de date se completeaza cu precizarile/cerintele prevazute in documentul ”Instructiuni pentru ofertanti”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:

Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr.101/2016

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021