Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 535901-2021

22/10/2021    S206

Poland-Krakow: Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

2021/S 206-535901

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
National registration number: 00000156003300
Postal address: ul. Warszawska 24, budynek W-9/pok. 110
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-155
Country: Poland
Contact person: Danuta Karlikowska
E-mail: zampub@pk.edu.pl
Telephone: +48 123742284
Internet address(es):
Main address: https://www.pk.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.pk.edu.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż wyposażenia tuneli aerodynamicznych Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej

Reference number: KA-2/096/2021
II.1.2)Main CPV code
44000000 Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia tuneli aerodynamicznych.

Aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem – art. 96 Pzp: Ze względu na specyfikę inwestycji, która jest unikatowa w skali kraju i Europy, przedmiot zamówienia stanowią wysoce zaawansowane technicznie i projektowane indywidualnie elementy, co nosi znamiona innowacyjności. W drodze oceny parametrów jakościowych określonych w ofertach wyższą ocenę uzyskają rozwiązania, których deklarowane wartości/parametry pracy (charakterystyki wytrzymałościowe, redukcja hałasu, odporność na korozję, tłumienie drgań, łatwość adaptacji do zmiennych warunków w ramach prowadzonych badań eksperymentalnych, łatwość montażu, ciężar, uniwersalność zastosowania, etc.) są uzyskiwane przy niższych nakładach energetycznych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31700000 Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
31720000 Electromechanical equipment
39370000 Water installations
42000000 Industrial machinery
42900000 Miscellaneous general and special-purpose machinery
44200000 Structural products
45351000 Mechanical engineering installation works
51100000 Installation services of electrical and mechanical equipment
71300000 Engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, kampus Politechniki Krakowskiej, Czyżyny, Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy dostarczy:

Sufity ażurowe

Kierownice w obu tunelach TA.1 i TA.2;

Siatki turbulizujące w tunelach TA.1 i TA.2

Aktywne metody generowania warstwy przyziemnej (głównie TA.1D)

Barierki i iglice

Klocki – TA.1D

Ulownice, ekrany – formowanie przepływu

• Ulownice

• Ekrany złożone z kaskady profili lotniczych

Stoły obrotowe

Suwnica-wielozadaniowe ramię w TA.1D

Podłogi

Sito do symulacji opadu w TA.2G

Promienniki ciepła (podczerwieni) w TA.2D

Profilowanie naroży obu tuneli TA.1 i TA.2

Instalacja symulacji opadu deszczu i oblodzenia

Wibroizolacje do stołów obrotowych w TA.1

Konsola sterująca

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1) opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji Przedmiotu umowy

2) uzgodnienia rozwiązań szczegółowych, wymaganych do opracowania dokumentacji warsztatowej technicznej (koncepcyjnej i powykonawczej), w tym do wszystkich elementów wyszczególnionych w pkt. 1, z przedstawicielami Zamawiającego (Zespołem LIW PK), Generalnym Wykonawcą budynku Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej oraz Wykonawcami (Podwykonawcami) pozostałych prac realizowanych w przedmiotowym budynku.

3) Sporządzenia dokumentacji warsztatowej technicznej (koncepcyjnej i powykonawczej) każdego z elementów wyposażenia tuneli aerodynamicznych oraz przekazanie jej Zamawiającemu;

4) Wykonania, dostawy i montażu poszczególnych elementów i urządzeń po uprzednim uzgodnieniu terminu planowanego montażu z Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą budynku LAŚ (ZTB Polbau - postępowanie 1).

5) W ramach realizacji Przedmiotu umowy w zakresie dostawy i montażu - do uwzględniania i wykonania kompletu wszystkich niezbędnych prac, w tym w szczególności do:

a) wykonania prac przygotowawczych,

b) wprowadzenia elementów wielkogabarytowych (m.in. wibroizolacji, zestawów kierownic, elementów ramowych kształtujących strugę powietrza, etc.) do poszczególnych pomieszczeń w ramach budynku,

c) zainstalowania elementów w docelowym położeniu (w tym połączenia z elementami konstrukcji głównej budynku, przebicia przez przegrody oraz trwałe zabezpieczenie elementów instalacji przed zniszczeniem),

d) wykonania prac instalacyjnych – rozprowadzenia elementów instalacji w ramach budynku, opracowania połączeń na granicy dostaw,

e) wykonania prac wykończeniowych – odtworzenia stanu elementów budynku naruszonych w trakcie prac montażowych;

f) przeprowadzenia wstępnego rozruchu elementów ruchomych;

g) wykonania kalibracji parametrów pracy elementów ruchomych dostarczanych i montowanych w ramach realizacji Przedmiotu umowy do wymaganych wartości;

h) uzyskania wszelkich koniecznych uzgodnień niezbędnych dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. UDT) i pokrycia związanych z tym kosztów;

i) przeprowadzenia jednodniowego (8h) instruktażu technicznego (instrukcji technicznej) dla personelu Zamawiającego z zakresu obsługi i kalibracji poszczególnych elementów ruchomych (łącznie 10 osób personelu zamawiającego)

j) dostarczenia, zamontowania i uruchomienia systemu do sterowania poszczególnymi elementami wyposażenia przestrzeni roboczej tuneli,

Wizja lokalna odbędzie się 29.10.2021r.,zbiórka o godzinie 9:00 przy Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej, Aleja Jana Pawła II 37/3a (budynek F), 31-864 Kraków. Udział w wizji nie jest obowiązkowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry jakościowe / Weighting: 15 %
Quality criterion - Name: Dokumentacja powykonawcza / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu / Weighting: 5 %
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 65 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej, realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, umowa RPMP.01.01.00-12-0141/18-00 z dnia 05.07.2019 r.

II.2.14)Additional information

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 11 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym :

- opracowanie harmonogramu prac: do 2 tygodni od podpisania umowy

- opracowanie dokumentacji zgodnie z przyjętym harmonogramem, ale nie później niż w terminie 11 miesięcy od daty podpisania umowy

W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

III.1.3)Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

1.Za posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie uzna się Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jeżeli jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – wykonuje, co najmniej :

a) w zakresie dostaw i montażu instalacji przemysłowych:

- jedną dostawę i montaż sufitów podwieszonych lub infrastruktury technicznej budynku (w tym także elementów instalacji przemysłowych) w pomieszczeniach o wysokości stropu powyżej 3,0m (prace na wysokości);

- jedną dostawę i montaż podłóg technologicznych lub podestów lub pomostów technologicznych wykorzystujących kraty wema na podkonstrukcji lub rozwiązanie podobne;

- jedną dostawę i montaż podłóg z materiałów drewnopochodnych na podkonstrukcji;

b) w zakresie dostaw i montażu wyposażenia – mechaniczne instalacje inżynieryjne (z elementami automatyki), które stanowią „ruchome” wyposażenie specjalistyczne tuneli aerodynamicznych; w zakresie dostaw aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowania elementów ruchomych instalacji:

- jedną dostawę i montaż maszyn

- jedną dostawę układu sterowania ciśnieniem wewnątrz instalacji technologicznych;

- jedną dostawę i montaż podzespołów z elementami automatyki/sterowania układem technologii z enkoderami lub układu pomiarowego.

c) w zakresie tworzenia i wdrażania lub rozwijania oprogramowania open-source (preferowany typ SCADA lub inne podobne) opartego o darmowe biblioteki open-source :

- dostawę i/lub usługę polegającą na dostarczeniu lub rozwijaniu oprogramowania systemu sterowania opartego o oprogramowanie open-source (np. SCADA), wraz z otwartą darmową licencją i oparte o darmowe biblioteki open-source (np. GPL, LGPL, MIT, Apache, BSD).

2.Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :

a) prowadzącym projekt inżynierem posiadającym doświadczenie w zakresie projektowania i wykonawstwa tuneli aerodynamicznych lub instalacji przemysłowych

Doświadczenie w zakresie projektowania i wykonawstwa tuneli aerodynamicznych lub instalacji przemysłowych prowadzącego projekt inżyniera należy wykazać na załączniku nr 7 do SWZ.

b) kierownikiem branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane branży elektrycznej powinna być zarejestrowanym członkiem właściwego samorządu zawodowego i posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz.1117)

c) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci wraz z pomiarami w pełnym zakresie do 1 kV na stanowisku Dozoru (D), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowymi;

d) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wraz z pomiarami w pełnym zakresie, do 1 kV na stanowisku Eksploatacji (E), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

Dopuszcza się połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 10 %, na warunkach zawartych w projekcie umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

W postępowaniu wymagane jest wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %.

Czy zamówienie obejmuje wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dotyczy usług i robót budowlanych) – art. 95 ust.1 Pzp - NIE

Zamawiający przewiduje zmiany w umowie. Rodzaj zmian, ich zakres oraz warunki ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 8 do SWZ - Projekt umowy

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 12:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy https://e-ProPublico.pl/, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Oferta musi zawierać:

a) wypełniony formularz ofertowy zawierający:

- nazwę producenta, model i wybrane dane charakterystyki pompy przeponowo-tłokowej

- cenę oraz dane do obliczenia punktacji wg kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ – załącznik nr 2 do SWZ

- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, z którego wynika,które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - podmiotowy środek dowodowy (jeśli dotyczy)

c) kalkulację ceny oferty - wypełniony w całości kompletny przedmiar, który stanowi integralną część oferty. Cena oferty musi wynikać wprost z kalkulacji zgodnej z przedmiarem

d) jeśli dotyczy – pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, winno być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie

e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów

W niniejszym nie jest wymagane składanie przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu i przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania:

— oświadczenia JEDZ,

— oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej,

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4,

— zaświadczenia albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

— odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,

— oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,

— wykazu dostaw,

— wykazu osób

— dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Podmioty zagraniczne składają dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415)

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy Pzp.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl (dalej jako: „Platforma”)

Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem (https://epropublico.pl/).

Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224584740
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul.Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224584740
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224584740
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021