Supplies - 535901-2021

22/10/2021    S206

Polska-Kraków: Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

2021/S 206-535901

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Krajowy numer identyfikacyjny: 00000156003300
Adres pocztowy: ul. Warszawska 24, budynek W-9/pok. 110
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-155
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Karlikowska
E-mail: zampub@pk.edu.pl
Tel.: +48 123742284
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.pk.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wyposażenia tuneli aerodynamicznych Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej

Numer referencyjny: KA-2/096/2021
II.1.2)Główny kod CPV
44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia tuneli aerodynamicznych.

Aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem – art. 96 Pzp: Ze względu na specyfikę inwestycji, która jest unikatowa w skali kraju i Europy, przedmiot zamówienia stanowią wysoce zaawansowane technicznie i projektowane indywidualnie elementy, co nosi znamiona innowacyjności. W drodze oceny parametrów jakościowych określonych w ofertach wyższą ocenę uzyskają rozwiązania, których deklarowane wartości/parametry pracy (charakterystyki wytrzymałościowe, redukcja hałasu, odporność na korozję, tłumienie drgań, łatwość adaptacji do zmiennych warunków w ramach prowadzonych badań eksperymentalnych, łatwość montażu, ciężar, uniwersalność zastosowania, etc.) są uzyskiwane przy niższych nakładach energetycznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31720000 Urządzenia elektromechaniczne
39370000 Instalacje wodne
42000000 Maszyny przemysłowe
42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
44200000 Wyroby konstrukcyjne
45351000 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
51100000 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
71300000 Usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, kampus Politechniki Krakowskiej, Czyżyny, Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy dostarczy:

Sufity ażurowe

Kierownice w obu tunelach TA.1 i TA.2;

Siatki turbulizujące w tunelach TA.1 i TA.2

Aktywne metody generowania warstwy przyziemnej (głównie TA.1D)

Barierki i iglice

Klocki – TA.1D

Ulownice, ekrany – formowanie przepływu

• Ulownice

• Ekrany złożone z kaskady profili lotniczych

Stoły obrotowe

Suwnica-wielozadaniowe ramię w TA.1D

Podłogi

Sito do symulacji opadu w TA.2G

Promienniki ciepła (podczerwieni) w TA.2D

Profilowanie naroży obu tuneli TA.1 i TA.2

Instalacja symulacji opadu deszczu i oblodzenia

Wibroizolacje do stołów obrotowych w TA.1

Konsola sterująca

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1) opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji Przedmiotu umowy

2) uzgodnienia rozwiązań szczegółowych, wymaganych do opracowania dokumentacji warsztatowej technicznej (koncepcyjnej i powykonawczej), w tym do wszystkich elementów wyszczególnionych w pkt. 1, z przedstawicielami Zamawiającego (Zespołem LIW PK), Generalnym Wykonawcą budynku Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej oraz Wykonawcami (Podwykonawcami) pozostałych prac realizowanych w przedmiotowym budynku.

3) Sporządzenia dokumentacji warsztatowej technicznej (koncepcyjnej i powykonawczej) każdego z elementów wyposażenia tuneli aerodynamicznych oraz przekazanie jej Zamawiającemu;

4) Wykonania, dostawy i montażu poszczególnych elementów i urządzeń po uprzednim uzgodnieniu terminu planowanego montażu z Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą budynku LAŚ (ZTB Polbau - postępowanie 1).

5) W ramach realizacji Przedmiotu umowy w zakresie dostawy i montażu - do uwzględniania i wykonania kompletu wszystkich niezbędnych prac, w tym w szczególności do:

a) wykonania prac przygotowawczych,

b) wprowadzenia elementów wielkogabarytowych (m.in. wibroizolacji, zestawów kierownic, elementów ramowych kształtujących strugę powietrza, etc.) do poszczególnych pomieszczeń w ramach budynku,

c) zainstalowania elementów w docelowym położeniu (w tym połączenia z elementami konstrukcji głównej budynku, przebicia przez przegrody oraz trwałe zabezpieczenie elementów instalacji przed zniszczeniem),

d) wykonania prac instalacyjnych – rozprowadzenia elementów instalacji w ramach budynku, opracowania połączeń na granicy dostaw,

e) wykonania prac wykończeniowych – odtworzenia stanu elementów budynku naruszonych w trakcie prac montażowych;

f) przeprowadzenia wstępnego rozruchu elementów ruchomych;

g) wykonania kalibracji parametrów pracy elementów ruchomych dostarczanych i montowanych w ramach realizacji Przedmiotu umowy do wymaganych wartości;

h) uzyskania wszelkich koniecznych uzgodnień niezbędnych dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. UDT) i pokrycia związanych z tym kosztów;

i) przeprowadzenia jednodniowego (8h) instruktażu technicznego (instrukcji technicznej) dla personelu Zamawiającego z zakresu obsługi i kalibracji poszczególnych elementów ruchomych (łącznie 10 osób personelu zamawiającego)

j) dostarczenia, zamontowania i uruchomienia systemu do sterowania poszczególnymi elementami wyposażenia przestrzeni roboczej tuneli,

Wizja lokalna odbędzie się 29.10.2021r.,zbiórka o godzinie 9:00 przy Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej, Aleja Jana Pawła II 37/3a (budynek F), 31-864 Kraków. Udział w wizji nie jest obowiązkowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry jakościowe / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Dokumentacja powykonawcza / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5 %
Cena - Waga: 65 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej, realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, umowa RPMP.01.01.00-12-0141/18-00 z dnia 05.07.2019 r.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 11 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym :

- opracowanie harmonogramu prac: do 2 tygodni od podpisania umowy

- opracowanie dokumentacji zgodnie z przyjętym harmonogramem, ale nie później niż w terminie 11 miesięcy od daty podpisania umowy

W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.Za posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie uzna się Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jeżeli jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – wykonuje, co najmniej :

a) w zakresie dostaw i montażu instalacji przemysłowych:

- jedną dostawę i montaż sufitów podwieszonych lub infrastruktury technicznej budynku (w tym także elementów instalacji przemysłowych) w pomieszczeniach o wysokości stropu powyżej 3,0m (prace na wysokości);

- jedną dostawę i montaż podłóg technologicznych lub podestów lub pomostów technologicznych wykorzystujących kraty wema na podkonstrukcji lub rozwiązanie podobne;

- jedną dostawę i montaż podłóg z materiałów drewnopochodnych na podkonstrukcji;

b) w zakresie dostaw i montażu wyposażenia – mechaniczne instalacje inżynieryjne (z elementami automatyki), które stanowią „ruchome” wyposażenie specjalistyczne tuneli aerodynamicznych; w zakresie dostaw aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowania elementów ruchomych instalacji:

- jedną dostawę i montaż maszyn

- jedną dostawę układu sterowania ciśnieniem wewnątrz instalacji technologicznych;

- jedną dostawę i montaż podzespołów z elementami automatyki/sterowania układem technologii z enkoderami lub układu pomiarowego.

c) w zakresie tworzenia i wdrażania lub rozwijania oprogramowania open-source (preferowany typ SCADA lub inne podobne) opartego o darmowe biblioteki open-source :

- dostawę i/lub usługę polegającą na dostarczeniu lub rozwijaniu oprogramowania systemu sterowania opartego o oprogramowanie open-source (np. SCADA), wraz z otwartą darmową licencją i oparte o darmowe biblioteki open-source (np. GPL, LGPL, MIT, Apache, BSD).

2.Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :

a) prowadzącym projekt inżynierem posiadającym doświadczenie w zakresie projektowania i wykonawstwa tuneli aerodynamicznych lub instalacji przemysłowych

Doświadczenie w zakresie projektowania i wykonawstwa tuneli aerodynamicznych lub instalacji przemysłowych prowadzącego projekt inżyniera należy wykazać na załączniku nr 7 do SWZ.

b) kierownikiem branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane branży elektrycznej powinna być zarejestrowanym członkiem właściwego samorządu zawodowego i posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz.1117)

c) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci wraz z pomiarami w pełnym zakresie do 1 kV na stanowisku Dozoru (D), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowymi;

d) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wraz z pomiarami w pełnym zakresie, do 1 kV na stanowisku Eksploatacji (E), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

Dopuszcza się połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 10 %, na warunkach zawartych w projekcie umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

W postępowaniu wymagane jest wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %.

Czy zamówienie obejmuje wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dotyczy usług i robót budowlanych) – art. 95 ust.1 Pzp - NIE

Zamawiający przewiduje zmiany w umowie. Rodzaj zmian, ich zakres oraz warunki ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 8 do SWZ - Projekt umowy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy https://e-ProPublico.pl/, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferta musi zawierać:

a) wypełniony formularz ofertowy zawierający:

- nazwę producenta, model i wybrane dane charakterystyki pompy przeponowo-tłokowej

- cenę oraz dane do obliczenia punktacji wg kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ – załącznik nr 2 do SWZ

- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, z którego wynika,które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - podmiotowy środek dowodowy (jeśli dotyczy)

c) kalkulację ceny oferty - wypełniony w całości kompletny przedmiar, który stanowi integralną część oferty. Cena oferty musi wynikać wprost z kalkulacji zgodnej z przedmiarem

d) jeśli dotyczy – pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, winno być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie

e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów

W niniejszym nie jest wymagane składanie przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu i przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania:

— oświadczenia JEDZ,

— oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej,

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4,

— zaświadczenia albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

— odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,

— oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,

— wykazu dostaw,

— wykazu osób

— dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Podmioty zagraniczne składają dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415)

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy Pzp.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl (dalej jako: „Platforma”)

Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem (https://epropublico.pl/).

Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224584740
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224584740
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224584740
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021