Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 535901-2021

22/10/2021    S206

Polska-Kraków: Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

2021/S 206-535901

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Krajowy numer identyfikacyjny: 00000156003300
Adres pocztowy: ul. Warszawska 24, budynek W-9/pok. 110
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-155
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Karlikowska
E-mail: zampub@pk.edu.pl
Tel.: +48 123742284
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.pk.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wyposażenia tuneli aerodynamicznych Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej

Numer referencyjny: KA-2/096/2021
II.1.2)Główny kod CPV
44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia tuneli aerodynamicznych.

Aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem – art. 96 Pzp: Ze względu na specyfikę inwestycji, która jest unikatowa w skali kraju i Europy, przedmiot zamówienia stanowią wysoce zaawansowane technicznie i projektowane indywidualnie elementy, co nosi znamiona innowacyjności. W drodze oceny parametrów jakościowych określonych w ofertach wyższą ocenę uzyskają rozwiązania, których deklarowane wartości/parametry pracy (charakterystyki wytrzymałościowe, redukcja hałasu, odporność na korozję, tłumienie drgań, łatwość adaptacji do zmiennych warunków w ramach prowadzonych badań eksperymentalnych, łatwość montażu, ciężar, uniwersalność zastosowania, etc.) są uzyskiwane przy niższych nakładach energetycznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31720000 Urządzenia elektromechaniczne
39370000 Instalacje wodne
42000000 Maszyny przemysłowe
42900000 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
44200000 Wyroby konstrukcyjne
45351000 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
51100000 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
71300000 Usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, kampus Politechniki Krakowskiej, Czyżyny, Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy dostarczy:

Sufity ażurowe

Kierownice w obu tunelach TA.1 i TA.2;

Siatki turbulizujące w tunelach TA.1 i TA.2

Aktywne metody generowania warstwy przyziemnej (głównie TA.1D)

Barierki i iglice

Klocki – TA.1D

Ulownice, ekrany – formowanie przepływu

• Ulownice

• Ekrany złożone z kaskady profili lotniczych

Stoły obrotowe

Suwnica-wielozadaniowe ramię w TA.1D

Podłogi

Sito do symulacji opadu w TA.2G

Promienniki ciepła (podczerwieni) w TA.2D

Profilowanie naroży obu tuneli TA.1 i TA.2

Instalacja symulacji opadu deszczu i oblodzenia

Wibroizolacje do stołów obrotowych w TA.1

Konsola sterująca

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1) opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji Przedmiotu umowy

2) uzgodnienia rozwiązań szczegółowych, wymaganych do opracowania dokumentacji warsztatowej technicznej (koncepcyjnej i powykonawczej), w tym do wszystkich elementów wyszczególnionych w pkt. 1, z przedstawicielami Zamawiającego (Zespołem LIW PK), Generalnym Wykonawcą budynku Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej oraz Wykonawcami (Podwykonawcami) pozostałych prac realizowanych w przedmiotowym budynku.

3) Sporządzenia dokumentacji warsztatowej technicznej (koncepcyjnej i powykonawczej) każdego z elementów wyposażenia tuneli aerodynamicznych oraz przekazanie jej Zamawiającemu;

4) Wykonania, dostawy i montażu poszczególnych elementów i urządzeń po uprzednim uzgodnieniu terminu planowanego montażu z Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą budynku LAŚ (ZTB Polbau - postępowanie 1).

5) W ramach realizacji Przedmiotu umowy w zakresie dostawy i montażu - do uwzględniania i wykonania kompletu wszystkich niezbędnych prac, w tym w szczególności do:

a) wykonania prac przygotowawczych,

b) wprowadzenia elementów wielkogabarytowych (m.in. wibroizolacji, zestawów kierownic, elementów ramowych kształtujących strugę powietrza, etc.) do poszczególnych pomieszczeń w ramach budynku,

c) zainstalowania elementów w docelowym położeniu (w tym połączenia z elementami konstrukcji głównej budynku, przebicia przez przegrody oraz trwałe zabezpieczenie elementów instalacji przed zniszczeniem),

d) wykonania prac instalacyjnych – rozprowadzenia elementów instalacji w ramach budynku, opracowania połączeń na granicy dostaw,

e) wykonania prac wykończeniowych – odtworzenia stanu elementów budynku naruszonych w trakcie prac montażowych;

f) przeprowadzenia wstępnego rozruchu elementów ruchomych;

g) wykonania kalibracji parametrów pracy elementów ruchomych dostarczanych i montowanych w ramach realizacji Przedmiotu umowy do wymaganych wartości;

h) uzyskania wszelkich koniecznych uzgodnień niezbędnych dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. UDT) i pokrycia związanych z tym kosztów;

i) przeprowadzenia jednodniowego (8h) instruktażu technicznego (instrukcji technicznej) dla personelu Zamawiającego z zakresu obsługi i kalibracji poszczególnych elementów ruchomych (łącznie 10 osób personelu zamawiającego)

j) dostarczenia, zamontowania i uruchomienia systemu do sterowania poszczególnymi elementami wyposażenia przestrzeni roboczej tuneli,

Wizja lokalna odbędzie się 29.10.2021r.,zbiórka o godzinie 9:00 przy Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej, Aleja Jana Pawła II 37/3a (budynek F), 31-864 Kraków. Udział w wizji nie jest obowiązkowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry jakościowe / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Dokumentacja powykonawcza / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5 %
Cena - Waga: 65 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej, realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, umowa RPMP.01.01.00-12-0141/18-00 z dnia 05.07.2019 r.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 11 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym :

- opracowanie harmonogramu prac: do 2 tygodni od podpisania umowy

- opracowanie dokumentacji zgodnie z przyjętym harmonogramem, ale nie później niż w terminie 11 miesięcy od daty podpisania umowy

W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.Za posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie uzna się Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jeżeli jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – wykonuje, co najmniej :

a) w zakresie dostaw i montażu instalacji przemysłowych:

- jedną dostawę i montaż sufitów podwieszonych lub infrastruktury technicznej budynku (w tym także elementów instalacji przemysłowych) w pomieszczeniach o wysokości stropu powyżej 3,0m (prace na wysokości);

- jedną dostawę i montaż podłóg technologicznych lub podestów lub pomostów technologicznych wykorzystujących kraty wema na podkonstrukcji lub rozwiązanie podobne;

- jedną dostawę i montaż podłóg z materiałów drewnopochodnych na podkonstrukcji;

b) w zakresie dostaw i montażu wyposażenia – mechaniczne instalacje inżynieryjne (z elementami automatyki), które stanowią „ruchome” wyposażenie specjalistyczne tuneli aerodynamicznych; w zakresie dostaw aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowania elementów ruchomych instalacji:

- jedną dostawę i montaż maszyn

- jedną dostawę układu sterowania ciśnieniem wewnątrz instalacji technologicznych;

- jedną dostawę i montaż podzespołów z elementami automatyki/sterowania układem technologii z enkoderami lub układu pomiarowego.

c) w zakresie tworzenia i wdrażania lub rozwijania oprogramowania open-source (preferowany typ SCADA lub inne podobne) opartego o darmowe biblioteki open-source :

- dostawę i/lub usługę polegającą na dostarczeniu lub rozwijaniu oprogramowania systemu sterowania opartego o oprogramowanie open-source (np. SCADA), wraz z otwartą darmową licencją i oparte o darmowe biblioteki open-source (np. GPL, LGPL, MIT, Apache, BSD).

2.Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :

a) prowadzącym projekt inżynierem posiadającym doświadczenie w zakresie projektowania i wykonawstwa tuneli aerodynamicznych lub instalacji przemysłowych

Doświadczenie w zakresie projektowania i wykonawstwa tuneli aerodynamicznych lub instalacji przemysłowych prowadzącego projekt inżyniera należy wykazać na załączniku nr 7 do SWZ.

b) kierownikiem branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane branży elektrycznej powinna być zarejestrowanym członkiem właściwego samorządu zawodowego i posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz.1117)

c) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci wraz z pomiarami w pełnym zakresie do 1 kV na stanowisku Dozoru (D), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowymi;

d) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wraz z pomiarami w pełnym zakresie, do 1 kV na stanowisku Eksploatacji (E), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

Dopuszcza się połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 10 %, na warunkach zawartych w projekcie umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

W postępowaniu wymagane jest wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %.

Czy zamówienie obejmuje wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dotyczy usług i robót budowlanych) – art. 95 ust.1 Pzp - NIE

Zamawiający przewiduje zmiany w umowie. Rodzaj zmian, ich zakres oraz warunki ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 8 do SWZ - Projekt umowy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy https://e-ProPublico.pl/, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferta musi zawierać:

a) wypełniony formularz ofertowy zawierający:

- nazwę producenta, model i wybrane dane charakterystyki pompy przeponowo-tłokowej

- cenę oraz dane do obliczenia punktacji wg kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ – załącznik nr 2 do SWZ

- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, z którego wynika,które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - podmiotowy środek dowodowy (jeśli dotyczy)

c) kalkulację ceny oferty - wypełniony w całości kompletny przedmiar, który stanowi integralną część oferty. Cena oferty musi wynikać wprost z kalkulacji zgodnej z przedmiarem

d) jeśli dotyczy – pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, winno być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie

e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów

W niniejszym nie jest wymagane składanie przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu i przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania:

— oświadczenia JEDZ,

— oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej,

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4,

— zaświadczenia albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

— odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,

— oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,

— wykazu dostaw,

— wykazu osób

— dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Podmioty zagraniczne składają dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415)

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy Pzp.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl (dalej jako: „Platforma”)

Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem (https://epropublico.pl/).

Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224584740
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224584740
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224584740
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021