29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 535914-2023

05/09/2023    S170

Polska-Kraków: Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego

2023/S 170-535914

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 351081570
Adres pocztowy: ul. Mogilska 109 pokój 101B
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-571
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Błażej Zadwórny, Lucyna Wcisło
E-mail: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl
Faks: +48 126154887
Adresy internetowe:
Główny adres: www.malopolska.policja.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących Lexmark, Brother i Kyocera

Numer referencyjny: ZP.46.2023
II.1.2)Główny kod CPV
50300000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania urządzeń marki Lexmark, Brother i Kyocera w ilości określonej w załączniku nr 2 do SWZ.

2) Na dzień publikacji ogłoszenia urządzenia są w stanie technicznym umożliwiającym dokonywanie wydruków.

3) Obsługa drukarek będzie świadczona w komórkach i jednostkach Policji woj. małopolskiego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500

4) W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty usługi, gdyż Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych opłat.

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

6) Przewidywane ilości podane w tabeli zawartej w Ofercie są prognozowane. Wartości te wskazane są jedynie w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego oraz nie stanowią zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie min. 70% wydruków okr. w dokumentacji postępowania, dla każdego z zadań osobno

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

KWP Kraków

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50300000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KWP Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania urządzeń marki Lexmark, Brother i Kyocera w ilości określonej w załączniku nr 2 do SWZ.

2) Na dzień publikacji ogłoszenia urządzenia są w stanie technicznym umożliwiającym dokonywanie wydruków.

3) Obsługa drukarek będzie świadczona w KWP w Krakowie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500

4) W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty usługi, gdyż Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych opłat.

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

6) Przewidywane ilości podane w tabeli zawartej w Ofercie są wartościami prognozowanymi. Wartości te wskazane są jedynie w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego oraz nie stanowią zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie min. 70% wydruków określonych w dokumentacji postępowania, w odniesieniu do każdego z zadań osobno.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt społeczny / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/11/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dot. warunków, podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów zawarte są w SWZ. Termin związania z ofertą 90 dni od terminu składania ofert, tj. dnia 06.01.2024 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

KMP Kraków

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50300000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KMP Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania urządzeń marki Lexmark, Brother i Kyocera w ilości określonej w załączniku nr 2 do SWZ.

2) Na dzień publikacji ogłoszenia urządzenia są w stanie technicznym umożliwiającym dokonywanie wydruków.

3) Obsługa drukarek będzie świadczona w jednostkach i komórkach KMP w Krakowie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500

4) W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty usługi, gdyż Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych opłat.

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

6) Przewidywane ilości podane w tabeli zawartej w Ofercie są wartościami prognozowanymi. Wartości te wskazane są jedynie w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego oraz nie stanowią zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie min. 70% wydruków określonych w dokumentacji postępowania, w odniesieniu do każdego z zadań osobno.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt społeczny / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/11/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dot. warunków, podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów zawarte są w SWZ. Termin związania z ofertą 90 dni od terminu składania ofert, tj. dnia 06.01.2024 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

KMP Nowy Sącz, KPP Limanowa, KPP Nowy Targ, KPP Zakopane

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50300000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KMP Nowy Sącz, KPP Limanowa, KPP Nowy Targ, KPP Zakopane

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania urządzeń marki Lexmark, Brother i Kyocera w ilości określonej w załączniku nr 2 do SWZ.

2) Na dzień publikacji ogłoszenia urządzenia są w stanie technicznym umożliwiającym dokonywanie wydruków.

3) Obsługa drukarek będzie świadczona w jednostkach i komórkach KMP Nowy Sącz, KPP Limanowa, KPP Nowy Targ, KPP Zakopane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500

4) W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty usługi, gdyż Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych opłat.

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

6) Przewidywane ilości podane w tabeli zawartej w Ofercie są wartościami prognozowanymi. Wartości te wskazane są jedynie w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego oraz nie stanowią zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie min. 70% wydruków określonych w dokumentacji postępowania, w odniesieniu do każdego z zadań osobno.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt społeczny / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/11/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dot. warunków, podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów zawarte są w SWZ. Termin związania z ofertą 90 dni od terminu składania ofert, tj. dnia 06.01.2024 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

KMP Tarnów, KPP Bochnia, KPP Brzesko, KPP Dąbrowa Tarnowska, KPP Gorlice, KPP Proszowice, KPP Wieliczka

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50300000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KMP Tarnów, KPP Bochnia, KPP Brzesko, KPP Dąbrowa Tarnowska, KPP Gorlice, KPP Proszowice, KPP Wieliczka

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania urządzeń marki Lexmark, Brother i Kyocera w ilości określonej w załączniku nr 2 do SWZ.

2) Na dzień publikacji ogłoszenia urządzenia są w stanie technicznym umożliwiającym dokonywanie wydruków.

3) Obsługa drukarek będzie świadczona w jednostkach i komórkach KMP Tarnów, KPP Bochnia, KPP Brzesko, KPP Dąbrowa Tarnowska, KPP Gorlice, KPP Proszowice, KPP Wieliczka w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500

4) W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty usługi, gdyż Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych opłat.

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

6) Przewidywane ilości podane w tabeli zawartej w Ofercie są wartościami prognozowanymi. Wartości te wskazane są jedynie w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego oraz nie stanowią zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie min. 70% wydruków określonych w dokumentacji postępowania, w odniesieniu do każdego z zadań osobno.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt społeczny / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/11/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dot. warunków, podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów zawarte są w SWZ. Termin związania z ofertą 90 dni od terminu składania ofert, tj. dnia 06.01.2024 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

KPP Chrzanów, KPP Miechów, KPP Myślenice, KPP Olkusz, KPP Oświęcim, KPP Sucha Beskidzka, KPP Wadowice, KPP Kraków

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50300000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KPP Chrzanów, KPP Miechów, KPP Myślenice, KPP Olkusz, KPP Oświęcim, KPP Sucha Beskidzka, KPP Wadowice, KPP Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania urządzeń marki Lexmark, Brother i Kyocera w ilości określonej w załączniku nr 2 do SWZ.

2) Na dzień publikacji ogłoszenia urządzenia są w stanie technicznym umożliwiającym dokonywanie wydruków.

3) Obsługa drukarek będzie świadczona w jednostkach i komórkach KPP Chrzanów, KPP Miechów, KPP Myślenice, KPP Olkusz, KPP Oświęcim, KPP Sucha Beskidzka, KPP Wadowice, KPP Kraków w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500

4) W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty usługi, gdyż Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych opłat.

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

6) Przewidywane ilości podane w tabeli zawartej w Ofercie są wartościami prognozowanymi. Wartości te wskazane są jedynie w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego oraz nie stanowią zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie min. 70% wydruków określonych w dokumentacji postępowania, w odniesieniu do każdego z zadań osobno.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt społeczny / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/11/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje dot. warunków, podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów zawarte są w SWZ. Termin związania z ofertą 90 dni od terminu składania ofert, tj. dnia 06.01.2024 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt.1 Pzp. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt.2 Pzp. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań związanych z tymi warunkami.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, w postaci:

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego; Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy Pzp,

c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy Pzp;

e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp;

f) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp;

g) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp;

h) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiIDG, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp;

i) oświadczenia o braku podstawy do wykluczenia przewidzianej w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

j) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat wraz z dowodami,

k) wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usług

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt.3 Pzp. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zgodnie z zapisami rozdziału V.3 SWZ pn: "Informacje dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej":

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast:

a) Dokumentów, o których mowa w pkt 2.1.b,c,d,e niniejszego rozdziału – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy klub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w przywołanych punktach; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

b) Dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1.g i h) niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;

c) Dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1.i) niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1 niniejszego rozdziału, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w pkt 2.1.b,c,d,e,g,h,i) zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, wystawione w terminie odpowiednio 6 miesięcy lub 3 miesiące przed ich złożeniem.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt.4 Pzp. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca realizował, bądź realizuje co najmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług kompleksowej obsługi co najmniej 150 drukarek, działających u innych podmiotów przez okres co najmniej 6 miesięcy.

2. Dysponuje co najmniej 5 osobami, z których każda posiada co najmniej roczne doświadczenie w obsłudze serwisowej urządzeń kserograficznych.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegóły związane z realizacją umowy przedstawione są w załączniku nr 4 do SWZ pn. Projekt umowy. Zamówienie przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Katalog zmian określony został w projekcie umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/10/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/01/2024
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/10/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Po terminie składania ofert a przed ich otwarciem, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dalsze inf. w tym zakresie zawiera rozdział VIII.2 SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Podwykonawstwo;

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

3) Zamawiający będzie badać, czy nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109. Ustawy PZP, w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

4) Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.

5) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

6) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

7) Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu podwykonawców, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

8) Szczegółowe zasady dotyczące udziału podwykonawców w realizacji zamówienia opisane są w projekcie Umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3) Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4) Szczegółowe informacje dot. formy i terminów wnoszenia odwołania oraz pozostałych kwestii związanych ze środkami ochrony prawnej opisane są w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2023