Leveringen - 535937-2021

Submission deadline has been amended by:  591021-2021
22/10/2021    S206

België-Aartselaar: Gegevensregistratiesysteem

2021/S 206-535937

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aquafin (3p)
Nationaal identificatienummer: 0440.691.388_24451
Postadres: Kontichsesteenweg 54
Plaats: Aartselaar
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2630
Land: België
E-mail: kirsten.zanders@aquafin.be
Telefoon: +32 34504381
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426290
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426290
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQF+%283p%29-PRO%2FKZ%2F2021%2F00158-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=39806
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterzuivering

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van hardware en software rittenregistratiesysteem

Referentienummer: AQF (3p)-PRO/KZ/2021/00158-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48614000 Gegevensregistratiesysteem
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering van hardware en software rittenregistratiesysteem

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 240 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vlaanderen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorwerp van de opdracht is: een Opdracht van leveringen van hardware en software rittenregistratiesysteem.

Concreet bestaat de Opdracht uit het leveren van een meetinstrument in het kader van een uniek alternatief mobiliteitsbudget en het leveren van diensten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 240 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie bestek

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/11/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/11/2021
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechtbank
Postadres: Bolivarplaats 20 bus 1
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
Telefoon: +32 32578011
Internetadres: http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechtbank
Postadres: Bolivarplaats 20 bus 1
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
Telefoon: +32 32578011
Internetadres: http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Burgerlijke rechtbank
Postadres: Bolivarplaats 20 bus 1
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
Telefoon: +32 32578011
Internetadres: http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021