Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 535939-2021

Submission deadline has been amended by:  600313-2021
22/10/2021    S206

Slovakia-Nitra: Animal products and related products

2021/S 206-535939

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
National registration number: 00397482
Postal address: Tr. A. Hlinku 2
Town: Nitra
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 94976
Country: Slovakia
E-mail: dobiasova@proquis.sk
Internet address(es):
Main address: http://www.uniag.sk/
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/detail/1017
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433031
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15163/summary
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nákup embryí holsteinskeho plemena

Reference number: VS2-E
II.1.2)Main CPV code
03140000 Animal products and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je nákup embryí holsteinskeho plemena, s nenarušenou zónou pelucidou s minimálnou hodnotou priemeru rodičov (ďalej len PA (parents average)) v total performance index (TPI) 2800 a zároveň NM$ (net merit) 700 bodov. Celkový dopytovaný počet holsteinskych embryí je 1100 kusov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 145 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
03330000 Farm animal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Miestom dodania predmetu zákazky je certifikovaný sklad embryí Hlohovecká 5, Lužianky.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup embryí holsteinskeho plemena, s nenarušenou zónou pelucidou s minimálnou hodnotou priemeru rodičov (ďalej len PA (parents average)) v total performance index (TPI) 2800 a zároveň NM$ (net merit) 700 bodov. Celkový dopytovaný počet holsteinskych embryí je 1100 kusov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 145 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Predmet zákazky bude financovaný v rámci implementácie projektu Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu, Kód ITMS2014+ projektu: 313011V387.

II.2.14)Additional information

Dátum začatia uvedený v bode II.2.7) je odhadovaný dátum ukončenia verejného obstarávania.

Lehota dodania je najneskôr do 31.12.2023, pričom minimálne 50% počtu embryí (550 ks) najneskôr do jedného roka od účinnosti zmluvy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom

obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 10:00
Place:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom systému JOSEPIHNE on-line sprístupnením ponúk.

Tohto on-line sprístupnenia sa budú môcť zúčastniť len uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili úspešne ponuku do tejto zákazky.

Information about authorised persons and opening procedure:

Ponuky budú sprístupnené týmto uchádzačom po lehote na otváranie ponúk a po otvorení ponúk komisiou. Uchádzači budú môcť vstúpiť do on-line prostredia pre sprístupnenie na totožnom mieste, ako predložili svoju ponuku (v totožnej záložke). Všetky prístupy do on-line prostredia budú zaprotokolované a automaticky logované do protokolu systému JOSEPHINE.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na

sociálne aspekty.

2. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE /ďalej len JOSEPHINE/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v

súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ zverejňuje Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty na portáli

JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com). V profile verejného obstarávateľa bude zverejnený link na prístup k

dokumentom na portáli JOSEPHINE.

3. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj predloženie faktúry majúcej náležitosti elektronickej fakturácie v súlade s

podmienkami zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o

doplnení niektorých zákonov.

4. V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a

vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. superreverz).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021