Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 535945-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Liberec: Operating systems

2021/S 206-535945

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Liberecký kraj
National registration number: 70891508
Postal address: U Jezu 642/2
Town: Liberec
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Postal code: 46180
Country: Czechia
Contact person: Petra Šulcová
E-mail: petra.sulcova@kraj-lbc.cz
Telephone: +420 485226951
Fax: +420 485226444
Internet address(es):
Main address: http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/
Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rozšíření licencí DataCore a pořízení subscripcí k firewallu Palo Alto

II.1.2)Main CPV code
48620000 Operating systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření licencí DataCore a pořízení subscripcí k firewallu Palo Alto.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

ČÁST 1 - Rozšíření stávajících licencí SDS DataCore

Lot No: ČÁST 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
48620000 Operating systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Main site or place of performance:

Liberecký kraj

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této části je rozšíření stávající licence DataCore SDS enterprise editon Perpetual License o celkem 101 TB, tedy na výsledných 221 TB. Licence, resp. její rozšíření, bude obsahovat platnou maintenance v rozsahu služby DataCore Prorated Support for SANsymphony EN Edition pro 101 TB, do 31.5.2025, aby byla sjednocena podpora se stávající licencí. Licence musí umožňovat přidání nových nodů.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 150 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/05/2025
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ČÁST 2 - Rozšíření stávajících předplatné vlastností firewallů Palo Alto

Lot No: ČÁST 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
48620000 Operating systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Main site or place of performance:

Liberecký kraj

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této části je licence bezpečnostních vlastností 2 provozovaných firewallů formou předplatného v délce trvání 12 měsíců na následující:

- Threat Prevention

- WildFire

- DNS Security

Zadavatel provozuje dva firewally Palo Alto Networks PAN-PA-5220-AC konfigurované v režimu vysoké dostupnosti, na kterých je aktivní Premium Partner Support s platností do 8.3.2022. Součástí dodávky musí být i prodloužení stávajícího Premium Partner Supportu, o dalších 12 měsíců.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 850 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Základní způsobilosti podle § 74 zákona způsobem dle § 75 zákona.

Profesní způsobilost dle § 77 zákona - účastník zadávacího řízení prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona výpisem z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021