Supplies - 535951-2021

22/10/2021    S206

Slovakia-Bratislava: Office supplies

2021/S 206-535951

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
National registration number: 30416094
Postal address: Námestie slobody 6
Town: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 81005
Country: Slovakia
Contact person: Viera Holecová
E-mail: viera.holecova@mindop.sk
Telephone: +421 259494429
Internet address(es):
Main address: http://www.mindop.sk
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433144
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/433144
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera

Reference number: A/2021/D930/51
II.1.2)Main CPV code
30192000 Office supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera, podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 k Rámcovej dohode, vrátane služieb, súvisiacich s plnením predmetu zákazy, najmä dodávka, doprava, vykládka a pod., a to na základe objednávok, vystavených počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody a podľa potrieb verejného obstarávateľa.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 385 614.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30197643 Photocopier paper
30197644 Xerographic paper
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera, podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 k Rámcovej dohode , vrátane služieb, súvisiacich s plnením predmetu zákazy, najmä dodávka, doprava, vykládka a pod., a to na základe objednávok, vystavených počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody a podľa potrieb verejného obstarávateľa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 385 614.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Vzhľadom na nízku predpokladanú hodnotu zákazky kancelársky papier požadujeme realizovať zákazky Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera v jednom celku a nedeliť ju na časti.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač (ďalej len U) musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO.

Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS") je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi (ďalej len "VO") a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.

VO pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v ZHS, ak U nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO - za každého člena skupiny osobitne a podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

U preukáže osobné postavenie podľa § 32 ZVO za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 ZVO a podľa § 34 ods. 3 ZVO.

VO podľa § 32 ods. 3 ZVO overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO cez informačné systémy verejnej správy podľa osobitného predpisu - portál oversi.gov.sk. V súčasnosti má prístup k dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), a e) ZVO. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Ostatné doklady U predloží v ponuke.

Ak hospodársky subjekt zapísaný v ZHS podľa ZVO v znení účinnom do 1.12.2019 nebude v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) ZVO v konkrétnom procese verejného obstarávania začatom po uvedenom termíne mať vykonanú predmetnú aktualizáciu v ZHS, VO v pozícii orgánu verejnej moci vykoná takéto overenie sám prostredníctvom portálu oversi.gov.sk

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Pokračovanie z bodu III.1.3)

Z/U môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí Z/U preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti/odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje Z/U písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť/odbornú. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity Z/U poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), Z/U môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Podmienky účasti

1.Požadovaný doklad podľa: § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO

Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

2. Požadovaný doklad podľa: § 36 vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. h) zákona o VO

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom, môže odkázať na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.

3. Požadovaný doklad podľa: § 35 vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. d) zákona o VO

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného

nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom, vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, môže odkázať na systémy manažérstva kvality, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.

4. Požadovaný doklad podľa: § 36 vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. h) zákona o VO

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom, môže odkázať na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu.

5. Požadovaný doklad podľa: § 36 vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. h) zákona o VO

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom, môže odkázať na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém

Minimum level(s) of standards possibly required:

Pokračovanie zoznamu a krátkeho opisu kritérií výberu. environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu.

Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.

Požadované doklady

k bodu 1. Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo

podobného charakteru ako je predmet zákazky za posledné 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania v minimálnej súhrnnej výške 150 000,00 EUR bez DPH, z toho: jednu (1) zmluvu v minimálnej výške 100 000,00 EUR bez DPH. Za poskytnutie dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje dodávka kancelárskych potrieb.

V prípade, ak dodávky tovaru realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba

finančný objem, realizovaný ním samotným. V prípade, ak dokladom je referencia, odporúča sa uviesť link na stránku, kde je referencia zverejnená. V prípade, ak uchádzač /uvádza zmluvu/, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. dodanie tovaru začalo pred troma rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodania tovaru, ktorá bola realizovaná v rozhodnom období. Odporúča sa, aby zoznam obsahoval:

-Názov a sídlo odberateľa,

-Kontaktné údaje odberateľa (dobrovoľný údaj),

-Predmet poskytnutých služieb a dodávok,

-Dobu a podiel na poskytovaní referenčnej dodávke tovaru,

-Cenu za poskytnutý tovar a službu v eurách.

k bodu 2. Uchádzač predloží certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaného podľa normy ISO 14001 alebo ekvivalent .

k bodu 3 Uchádzač predloží certifikát systému manažérstva kvality vydaného podľa normy ISO 9001 alebo ekvivalent

k bodu 4. Uchádzač splnenie podmienky účasti podla tohto bodu preukáže predložením platného certifikátu FSC (Forest Stewardship Council) uchádzača na nákup a predaj papiera certifikovaného podla pravidiel FSC alebo iným ekvivalentným dokladom, z ktorého bude zrejmé, že uchádzac splna podmienky potrebné pre udelenie certifikátu FSC (Forest Stewardship Council), ktoré sú dostupné na https://ic.fsc.org/en. Certifikát musí obsahovať identifikačné údaje a registračné číslo certifikátu uchádzača.

k bodu 5. Uchádzač splnenie podmienky účasti podla tohto bodu preukáže predložením platného certifikátu PEFC alebo ekvivalent. Tento dokument predstavuje slovenský preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2002:2013 Chain of custody of forest based products requirements, ktorý je platný pre všetkých užívateľov schémy PEFC. Certifikát musí obsahovať identifikačné údaje a registračné číslo certifikátu uchádzača. Dokument obsahuje požiadavky na spotrebiteľský reťazec, ktoré musí splniť organizácia, aby jej vyhlásenia alebo značky, ktoré sa vzťahujú k pôvodu suroviny použitej vo výrobkoch určených na predaj alebo spracovanie, boli uznané za hodnoverné a spoľahlivé. Hlavným cieľom spotrebiteľského reťazca PEFC je poskytnúť spotrebiteľom lesných produktov presné a dokázateľné informácie o obsahu suroviny pochádzajúcej z PEFC certifikovaných a trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a recyklovanej suroviny.

Pokračovanie v bode III.1.2

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 15 000 Eur.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

V postupe zadávania zákazky bude použitá eAukcia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v

aukčnom poriadku.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Neaplikuje sa.

Information about authorised persons and opening procedure:

Podľa § 54 ods. 3 ZVO pri použití e - aukcie je otváranie ponúk neverejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.VO pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu (EK), ktorá sa realizuje prostredníctvom

systému elektronického verejného obstarávania (EVO verzia 18.0) -

htps://www.uvo.gov.sk/viacoisevo- 5f6.html.

2.Postup je upravený v príručke pre záujemcu/uchádzača (Z/U), zverejnenej na stránke portálu EVO

https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html.

3.Pre účasť v tejto zákazke je potrebné, aby si záujemca vytvoril účet v informačnom systéme Úradu pre verejné

obstarávanie (IS ÚVO)https://www.uvo.gov.sk/registracia. V prípade,ak hospodársky subjekt, za ktorého záujemca

predkladá dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné subjekt po prihlásení do IS ÚVO zaregistrovať https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty.

4.Súťažné podklady sú prístupné v profile VO a v EVO (verzia 18.0). Z/U má priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom a preto VO nebude poskytovať Z súťažné podklady v listinnej podobe.

5.Vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky prostredníctvom EVO verzia 18.0. Telefonické

kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.

6.EK môže prebiehať aj cez iné informačné systémy alebo podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov do elektronickej schránky

uchádzača.

7.V prípade otázok týkajúcich sa systému EVO môžu Z/U požiadať o pomoc s prácou v EVO verzia 18.0 elektronicky na e-mailovej adrese helpdesk_evo@uvo.gov.sk prípadne telefonicky počas pracovných dní v čase od 08:00 do 16:00 hod.na 02 502 64 370.

8.VO odporúča Z/U sledovať aktualizované informácie týkajúce sa systému EVO na webovom sídle ÚVO (príručky

záujemca/uchádzač, videonávody, FAQ apod.).

9.VO upozorňuje Z/U, že ponuky sa predkladajú elektronicky výlučne prostredníctvom modernizovaného systému EVO verzia 18.0.

10. Od záujemcu/uchádzača sa bude požadovať predloženie originálov elektronických dokladov cez IS EVO, buď:

a) vydaných v elektronickej podobe, a/alebo

b) vydaných listinne, transformovaných zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.

11. Z/U môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené VO Jednotným európskym

dokumentom - JED v zmysle § 39 ZVO. JED je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/

jednotny-europsky-dokument-605.html, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené VO a

poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré JEDom nahradil.

12. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom JED v časti IV JED môže vyplniť len oddiel:

Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV JED.

13. V prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr podľa § 55 ods.1 ZVO, VO bude po vyhodnotení ponúk vyhodnocovať podmienky účasti stanovené v tomto oznámení u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

14. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných

informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným

hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.

15. V prípade, že uchádzač predloží bankovú záruku, tato musí byť doručená v listinnej podobe ako originál alebo

úradne overená kópia ku dňu predkladania ponúk na adresu verejného obstarávateľa v uzavretej obálke označenej

heslom pre časť 1 "Kancelárske potreby" a pre časť 2 "Kancelársky papier". Ak je tento doklad vydaný elektronicky, uchádzač ho predkladá v rámci svojej ponuky.

16. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejnú súťaž, ak ponuka s najnižšou cenou presiahne PHZ.

17. Predmetné VO sa týka zeleného verejného obstarávania.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021