Supplies - 535951-2021

22/10/2021    S206

Slovensko-Bratislava: Kancelárske potreby

2021/S 206-535951

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30416094
Poštová adresa: Námestie slobody 6
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81005
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Viera Holecová
E-mail: viera.holecova@mindop.sk
Telefón: +421 259494429
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.mindop.sk
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433144
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/433144
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera

Referenčné číslo: A/2021/D930/51
II.1.2)Hlavný kód CPV
30192000 Kancelárske potreby
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera, podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 k Rámcovej dohode, vrátane služieb, súvisiacich s plnením predmetu zákazy, najmä dodávka, doprava, vykládka a pod., a to na základe objednávok, vystavených počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody a podľa potrieb verejného obstarávateľa.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 385 614.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30197643 Papier na fotokopírovanie
30197644 Xerografický papier
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera, podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 k Rámcovej dohode , vrátane služieb, súvisiacich s plnením predmetu zákazy, najmä dodávka, doprava, vykládka a pod., a to na základe objednávok, vystavených počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody a podľa potrieb verejného obstarávateľa.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 385 614.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Vzhľadom na nízku predpokladanú hodnotu zákazky kancelársky papier požadujeme realizovať zákazky Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera v jednom celku a nedeliť ju na časti.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač (ďalej len U) musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO.

Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS") je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi (ďalej len "VO") a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.

VO pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v ZHS, ak U nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO - za každého člena skupiny osobitne a podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

U preukáže osobné postavenie podľa § 32 ZVO za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 ZVO a podľa § 34 ods. 3 ZVO.

VO podľa § 32 ods. 3 ZVO overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO cez informačné systémy verejnej správy podľa osobitného predpisu - portál oversi.gov.sk. V súčasnosti má prístup k dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), a e) ZVO. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania podmienky podľa ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Ostatné doklady U predloží v ponuke.

Ak hospodársky subjekt zapísaný v ZHS podľa ZVO v znení účinnom do 1.12.2019 nebude v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) ZVO v konkrétnom procese verejného obstarávania začatom po uvedenom termíne mať vykonanú predmetnú aktualizáciu v ZHS, VO v pozícii orgánu verejnej moci vykoná takéto overenie sám prostredníctvom portálu oversi.gov.sk

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Pokračovanie z bodu III.1.3)

Z/U môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí Z/U preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti/odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje Z/U písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť/odbornú. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity Z/U poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), Z/U môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Podmienky účasti

1.Požadovaný doklad podľa: § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO

Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

2. Požadovaný doklad podľa: § 36 vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. h) zákona o VO

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom, môže odkázať na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.

3. Požadovaný doklad podľa: § 35 vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. d) zákona o VO

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného

nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom, vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, môže odkázať na systémy manažérstva kvality, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.

4. Požadovaný doklad podľa: § 36 vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. h) zákona o VO

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom, môže odkázať na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu.

5. Požadovaný doklad podľa: § 36 vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. h) zákona o VO

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom, môže odkázať na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Pokračovanie zoznamu a krátkeho opisu kritérií výberu. environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu.

Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.

Požadované doklady

k bodu 1. Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo

podobného charakteru ako je predmet zákazky za posledné 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania v minimálnej súhrnnej výške 150 000,00 EUR bez DPH, z toho: jednu (1) zmluvu v minimálnej výške 100 000,00 EUR bez DPH. Za poskytnutie dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje dodávka kancelárskych potrieb.

V prípade, ak dodávky tovaru realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba

finančný objem, realizovaný ním samotným. V prípade, ak dokladom je referencia, odporúča sa uviesť link na stránku, kde je referencia zverejnená. V prípade, ak uchádzač /uvádza zmluvu/, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. dodanie tovaru začalo pred troma rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodania tovaru, ktorá bola realizovaná v rozhodnom období. Odporúča sa, aby zoznam obsahoval:

-Názov a sídlo odberateľa,

-Kontaktné údaje odberateľa (dobrovoľný údaj),

-Predmet poskytnutých služieb a dodávok,

-Dobu a podiel na poskytovaní referenčnej dodávke tovaru,

-Cenu za poskytnutý tovar a službu v eurách.

k bodu 2. Uchádzač predloží certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaného podľa normy ISO 14001 alebo ekvivalent .

k bodu 3 Uchádzač predloží certifikát systému manažérstva kvality vydaného podľa normy ISO 9001 alebo ekvivalent

k bodu 4. Uchádzač splnenie podmienky účasti podla tohto bodu preukáže predložením platného certifikátu FSC (Forest Stewardship Council) uchádzača na nákup a predaj papiera certifikovaného podla pravidiel FSC alebo iným ekvivalentným dokladom, z ktorého bude zrejmé, že uchádzac splna podmienky potrebné pre udelenie certifikátu FSC (Forest Stewardship Council), ktoré sú dostupné na https://ic.fsc.org/en. Certifikát musí obsahovať identifikačné údaje a registračné číslo certifikátu uchádzača.

k bodu 5. Uchádzač splnenie podmienky účasti podla tohto bodu preukáže predložením platného certifikátu PEFC alebo ekvivalent. Tento dokument predstavuje slovenský preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2002:2013 Chain of custody of forest based products requirements, ktorý je platný pre všetkých užívateľov schémy PEFC. Certifikát musí obsahovať identifikačné údaje a registračné číslo certifikátu uchádzača. Dokument obsahuje požiadavky na spotrebiteľský reťazec, ktoré musí splniť organizácia, aby jej vyhlásenia alebo značky, ktoré sa vzťahujú k pôvodu suroviny použitej vo výrobkoch určených na predaj alebo spracovanie, boli uznané za hodnoverné a spoľahlivé. Hlavným cieľom spotrebiteľského reťazca PEFC je poskytnúť spotrebiteľom lesných produktov presné a dokázateľné informácie o obsahu suroviny pochádzajúcej z PEFC certifikovaných a trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a recyklovanej suroviny.

Pokračovanie v bode III.1.2

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 15 000 Eur.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

V postupe zadávania zákazky bude použitá eAukcia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v

aukčnom poriadku.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 23/11/2021
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 23/11/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 23/11/2021
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Neaplikuje sa.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Podľa § 54 ods. 3 ZVO pri použití e - aukcie je otváranie ponúk neverejné.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1.VO pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu (EK), ktorá sa realizuje prostredníctvom

systému elektronického verejného obstarávania (EVO verzia 18.0) -

htps://www.uvo.gov.sk/viacoisevo- 5f6.html.

2.Postup je upravený v príručke pre záujemcu/uchádzača (Z/U), zverejnenej na stránke portálu EVO

https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html.

3.Pre účasť v tejto zákazke je potrebné, aby si záujemca vytvoril účet v informačnom systéme Úradu pre verejné

obstarávanie (IS ÚVO)https://www.uvo.gov.sk/registracia. V prípade,ak hospodársky subjekt, za ktorého záujemca

predkladá dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné subjekt po prihlásení do IS ÚVO zaregistrovať https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty.

4.Súťažné podklady sú prístupné v profile VO a v EVO (verzia 18.0). Z/U má priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom a preto VO nebude poskytovať Z súťažné podklady v listinnej podobe.

5.Vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky prostredníctvom EVO verzia 18.0. Telefonické

kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.

6.EK môže prebiehať aj cez iné informačné systémy alebo podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov do elektronickej schránky

uchádzača.

7.V prípade otázok týkajúcich sa systému EVO môžu Z/U požiadať o pomoc s prácou v EVO verzia 18.0 elektronicky na e-mailovej adrese helpdesk_evo@uvo.gov.sk prípadne telefonicky počas pracovných dní v čase od 08:00 do 16:00 hod.na 02 502 64 370.

8.VO odporúča Z/U sledovať aktualizované informácie týkajúce sa systému EVO na webovom sídle ÚVO (príručky

záujemca/uchádzač, videonávody, FAQ apod.).

9.VO upozorňuje Z/U, že ponuky sa predkladajú elektronicky výlučne prostredníctvom modernizovaného systému EVO verzia 18.0.

10. Od záujemcu/uchádzača sa bude požadovať predloženie originálov elektronických dokladov cez IS EVO, buď:

a) vydaných v elektronickej podobe, a/alebo

b) vydaných listinne, transformovaných zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.

11. Z/U môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené VO Jednotným európskym

dokumentom - JED v zmysle § 39 ZVO. JED je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/

jednotny-europsky-dokument-605.html, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené VO a

poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré JEDom nahradil.

12. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom JED v časti IV JED môže vyplniť len oddiel:

Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV JED.

13. V prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr podľa § 55 ods.1 ZVO, VO bude po vyhodnotení ponúk vyhodnocovať podmienky účasti stanovené v tomto oznámení u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

14. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných

informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným

hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.

15. V prípade, že uchádzač predloží bankovú záruku, tato musí byť doručená v listinnej podobe ako originál alebo

úradne overená kópia ku dňu predkladania ponúk na adresu verejného obstarávateľa v uzavretej obálke označenej

heslom pre časť 1 "Kancelárske potreby" a pre časť 2 "Kancelársky papier". Ak je tento doklad vydaný elektronicky, uchádzač ho predkladá v rámci svojej ponuky.

16. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejnú súťaž, ak ponuka s najnižšou cenou presiahne PHZ.

17. Predmetné VO sa týka zeleného verejného obstarávania.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/10/2021