Supplies - 536119-2021

22/10/2021    S206

România-București: Construcţii modulare prefabricate

2021/S 206-536119

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
Număr naţional de înregistrare: 14989140
Adresă: Strada: Basarabia, nr. 49-51
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 022104
Țară: România
Persoană de contact: Calin-Mircea Laza
E-mail: spjudilfov_achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 213243312
Fax: +40 213243296
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spjudilfov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129679
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: SPITAL
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de achizitie publica avand ca obiect proiectare, executie lucrari si furnizare aparatura medicala si dotari pentru spitalul modular al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov

Număr de referinţă: 3
II.1.2)Cod CPV principal
44211100 Construcţii modulare prefabricate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

In vederea asigurarii conditiilor de functionare eficienta a Spitalului Clinic de Urgenta Ilfov prin cresterea capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului COVID-19 a fost accesata facilitatea de finantare nerambursabila in vederea cresterii capacitatii de gestionare, prin sistemul medical public, a situatiei de urgenta cauzata de criza sanitara COVID-19, prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare, Axa Prioritara (AP) 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Proiect 148201. In contextul actual Spitalului Clinic de Urgenta Ilfov doreste sa achizitioneze un spital modular pentru pacientii COVID-19 administrat de catre entitate conform caietului de sarcini atasat. Cerintele precizate in Caietul de Sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice oferta de baza prezentata care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ echivalent sau superior cerintelor minimale din Caietul de Sarcini.

Termenul de plata: se va emite factura in termen de 30 de zile, ulterior depunerii situatiilor de lucrari conform graficului de plati asumat de autoritate in raport cu semnarea contractului de finantare. Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca pretul lucrarilor, produselor si al serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie, ulterior acceptarii situatiilor de lucrari . Nu vor fi luate in considerare oferte tehnice incomplete (fara fise tehnice/manual de utilizare ale producatorului cu traducere in limba romana si cu indicarea paginii/paragrafului unde se regasesc cerintele din caietul de sarcini) . Aparatura medicala va fi livrata si insotita de factura, certificat marca CE sau declaratie de conformitate emisa de producator, proces verbal de receptie, proces verbal de punere in functiune, proces verbal de instruire, certificat de garantie, , manual de utilizare (forma tiparita si suport electronic) in limba romana. Cerintele impuse in caietul de sarcini reprezinta obligatii contractuale, nerespectarea uneia dintre acestea atragand de la sine rezilierea contractului si solicitarea de daune interese.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 12 191 964.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33157400 Aparate medicale respiratorii
33191000 Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
33192100 Paturi medicale
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract de achizitie publica avand ca obiect proiectare, executie lucrari si furnizare aparatura medicala si dotari pentru spitalul modular al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Ilfov. Realizarea unui complex modular format din containere containere cu destinatie medicala cu o suprafata totala de minim 600 mp pentru pacienti folosita pentru pacientii spitalului covid si non covid, respectand in totalitate prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr.1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie si terapie intensiva din unitatile sanitare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Durata de realizare constructie complex modular format din containere / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Experienta detinuta in pozitia de proiectant HVAC privind serviciile de elaborare documentatii tehnice/ servicii de proiectare / asistenta tehnica pentru constructie complex modular format din containere cu destinatie medicala cu suprafata de minim 600 mp / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Experienta detinuta in pozitia de arhitect servicii de elaborare documentatii tehnice/ servicii de proiectare / asistenta tehnica pentru constructie complex modular format din containere cu destinatie medicala cu suprafata de minim 600 mp / Pondere: 25
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica - Experienta detinuta in pozitia de manager de proiect privind constructie si dotare unitate spitaliceasca care sa fi avut componenta de ATI si Sterilizare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Componenta 1 Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa Prioritara Protejarea sanatatii populatiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Operatiunea Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Proiect: Spital modular pentru pacient... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1.1 Operatorii economici participanti (ofertant unic,lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

1.2 Operatorii economici participanti (ofertant unic,lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.58-63 din Legea 98/2016.

Modalitate de indeplinire:

I. In vederea demonstarii indeplinirii acestei cerinte se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii (toate sau o parte din documente), daca acest lucru este necesar pentru asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii (cf.art.196 alin.1 din Legea 98/2016) sau, inainte de atribuirea contractului, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (cf.art.196 alin.2 din Legea 98/2016 coroborat cu art.66 din HG 395/2016).

Cerinta nr. 1 - Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr.98/2016.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia nu se afla in niciuna dintre situatiile mentionate la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale.

Documente justificative: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, ori alte documente echivalente emise de autoritati competente emise de tara respectiva, in cazul ofertantilor straini.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii (toate sau o parte din documente), daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii (cf. art. 196 alin 1 din Legea 98/2016) sau, inainte de atribuirea contractului , doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor(cf. art. 196 alin 2 din Legea 98/2016 coroborat cu art. 66 din HG 395/2016).

Cerinta nr. 2 - neincadrarea in prevederile art. 165 coroborat cu art. 166 din Legea nr.98/2016.

Operatorul economic (ofertant unic, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia nu se afla in niciuna dintre situatiile mentionate la art. 165 coroborat cu art. 166 din Legea nr.98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea operatorului economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documente justificative:

- Certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat (buget de stat, buget local) in original sau copie cu mentiunea conform cu originalul, vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016.

- Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, daca este cazul.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii (toate sau o parte din documente), daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii (cf. art. 196 alin 1 din Legea 98/2016) sau, inainte de atribuirea contractului , doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor(cf. art. 196 alin 2 din Legea 98/2016 coroborat cu art. 66 din HG 395/2016).

Cerinta : din certificatele de atestare fiscala trebuie sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile prevazute la art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat, buget local) datorate si restante, indeplineste una din urmatoarele conditii: este mai mic de 10.000 lei;

Cerinta nr. 3 - neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr.98/2016. Operatorul economic (ofertant unic, lider, asociat, tert sustinator,subcontractant) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia nu se afla in niciuna dintre situatiile mentionate la art. 167 din Legea nr.98/2016.

Incadrarea in situatiiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea operatorului economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica Documente justificative:

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederileart.167 din Legea nr.98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii (toate sau o parte din documente), daca acest lucru este necesar pentru a asigura

desfasurarea corespunzatoare a procedurii (cf. art. 196 alin 1 din Legea 98/2016) sau, inainte de atribuirea contractului , doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 4 - neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Incadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SICAP Modalitate de indeplinire-completare DUAE

Declaratia conform art. 60 /Legea 98/2016 sa fie prezentata de toti participantii la procedura impreuna cu DUAE Persoanele cu functie de decizie :

Calin Mircea Laza-Manager

Nicolae IPATE - Director Financiar Contabil

Nicusor DINCULESCU - Sef Serviciul Tehnic

Ioana ANDREI - Sef Serviciul Managementul Calitatii

Ionut SOARE - Sef Sectie ATI

Adelina NEGRU - Sef Serviciul Achizitii

Tania NOATA - Ref.Serviciu Achizitii

Nota 1:

In conformitate cu art.168 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:

(1)Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.

(2)In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Nota 2:

In conformitate cu Notificare ANAP NR. 256/08.12.2016 si Notificarea ANAP nr. 258/18.05.2017:

1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Cerinta 1

Operatorii economici participanti (ofertant unic,lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dint... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofert. trebuie sa prezinte lista cu principalele lucrari executate in ultimii 3 ani, continand inclusiv date privind perioada si locul de executie a lucrarilor si beneficiarul acestora. Lista va fi insotita de certificari de buna executie ptr. cele mai importante lucrari. Ofert. trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani a executat/dus la bun sf. lucrari similare cu cele ce fac ob. ctr, respectiv lucrari de constructie si dotare unitate spitaliceasca cu componente de ATI si Sterilizare in val cumulata de min. 10.000.000 lei fara TVA, la niv. a min. un ctr.- max. 2 ctr, din care unul sa fi inclus executare complex modular format din containere cu destinatie medicala in calitate de contractant, asociat sau subco. Ptr.scopul acestei proceduri, perioada de ref. ultimii 3 ani se calculeaza in sens invers pornind de la termenul de depunere a Ofertelor. In cazul in care AC este nevoita, indiferent de motive, sa procedeze la decalarea termenului-limita stabilit ptr. depunerea ofertelor, publicand in acest sens o erata, limita inferioara a perioadei de 3 ani se refera pornind de la data publicarii anuntului. Prin sintagma „lucrari executate/duse la bun sfarsit” se intelege, lucrari realizate de ofert. si receptionate de beneficiar, in limitele ctr. dintre ofert. si beneficiarul lucrarilor nominalizat de catre ofert. in DUAE, respectiv: a) lucrati receptionate pe ob., care sunt insotite de PV de receptie intocm. in conf. cu prev. legale si teh. din domeniul din care face parte ob. ctr.; sau, b) lucrari receptionate insotite de PV la terminarea lucrarilor; c) lucrari receptionate insotite de PV de receptie finala. Sfarsitul executiei nu presupune expirarea perioadei de garantie. Prin lucrari similare, AC intelege lucrari de constructie complex modular format din containere cu destinatie medicala.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ptr. ctr achizitii de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofert. va prezenta o lista a principalelor furnizari prestate in cursul unei perioade care acopera ultimii 3 ani, cu indicarea val., datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Ofert. trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani a furnizat prod. similare cu cele ce fac ob. ctr., respectiv executarea de livrari de tipul specificat in valoare cumulata de minim 10.000.000 lei fara TVA, la nivelul a min. un ctr. - max. 2 ctr., in calitate de contractant, asociat sau subco.

Proportia de subcontractare In conf. cu prevederile Art. 55 (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se solicita ofertantilor sa precizeze in oferta: a) partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subco.; si b) datele de identificare ale subco. propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.” In conf. cu prevederile Art. 218 (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, subco. au dreptul de a opta ptr. a fi platiti in mod direct de catre autoritatea contractanta. Optiunea se va manifesta la semnarea contractului. Conform prevederilor art. 170 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, niciun subco.nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165, art.167 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, subco.au obligatia depunerii declaratiei cu privire la neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Ptr. persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Certificate emise de organisme independente acreditate cu privire la standardele de asigurare a calitatii emise pentru ofertant ( NU se iau in considerare ceritificatele in curs de acreditare) Standarde de calitate ISO 9001, 13485, 14000

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofert./asociatul/tertul sustinator/subco,va completa DUAE Partea IV Criteriile de selectie Sectiunea C-Capacitatea tehnica si profesionala, cu urma:nr si data ctr. invocat drept experienta similara, ob. ctr.,val.(faraTVA) a lucrarilor executate in perioada solicitata (ultimii 3 ani), mai exact intervalul periodic (data inceput si data finalizare) in care s-au executat lucrarile, beneficiarul lucrarilor, data si nr doc. de receptie,precum si ponderea si/sau activit. ptr care a fost responsabil. Ofertantul va prezenta, doc. prin care sa faca dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara cum ar fi, dar fara a se limita la, enum. nefiind cumulativa: copii ale unor parti relevante ale ctr. pe care le-au indeplinit/certificate de PV- uri/recomandari in partea beneficiarilor/PV-uri de receptie/PV-uri de receptie pe ob./certificate de buna executie/certificate constatatoare, prin care se confirma ca in ultimii 3ani(rap. la data limita depunere a of.) a executat lucrarile similare. Ultimii 3 ani se raporteaza la term. limita de depunere a of. cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr.2/2017 (art3). Ptr. scopul acestei proceduri, perioada de referinta-ultimii 3 ani se calculeaza in sens invers pornind de la data comunicata in anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a ofertei. In cazul in care AC-ul este nevoita, indiferent de motive, sa procedeze la decalarea termenului-limita stabilit ptr depunerea ofertelor, publicand in acest sens o erata, limita inferioara a perio. de 3 ani se extinde cu perio. de timp af. decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta ptrtoti ofert. in interv. de timp nou rezultat. Doc. justificative vor consta in doc reprezentand certificari de buna executie ptr lucrari declarate ptr evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice: nr si data ctr. invocat drept experienta similara; Ob. lucrarilor,astfel incat sa fie furnizate toate info. solicitate si necesare ptra se verif. indeplinirea cerintei privind experienta similara; Beneficiarii, indiferent daca acestia sunt AC-uri sau clienti privati;Perioada, mai exact intervalul periodic (data inceput si data finalizare) in care s-au executat lucrarile;Val. lucrarilor executate in perioada solicitata(ultimii 3ani); Data si nr doc. de receptie; Ponderea si/sau activit.ptr care a fost responsabil; Certificari din partea beneficiarului/lor care sa pr...

Se va prezenta DUAE in conf. cu prevederile art 193 alin. 1 din L98/2016,impreuna cu doc. justif. care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE. In DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii :-numarul si data ctr-ului/ctr-lor invocat/invocate drept experienta similara; -tipul/categoriile de furnizari/servicii/activitati prestate/asigurate; -cal. in care a participat la ctr. (ofert. unic, asociat sau subco); -ponderea si /sau activitatile ptr. care a fost responsabil;- val. furnizarilor/serviciilor/activitatilor similare exprimata in lei fara TVA; -data de incepere si data de incheiere a ctr.; -sa precizeze daca au fost executate in conf. cu normele prof.din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit; -data si numarul documentului de receptie;-denumirea completa a beneficiarului lucrarii. Ofertantul va face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara, prin inscrisuri reprezentand certificari/ doc. constatatoare ptr. acele furnizari/servicii/activitati pe care ofertantul considera ca AC trebuie sa le ia in considerare ptr. evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice: a. ob. ctr.astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare ptr. a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt AC-uri sau client privati, c. val. in lei fara tva inclusiv val. furnizarilor/serviciilor/activitatilor similare prestate in perioada de referinta (ultimii 3 ani), d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-au executat furnizarile/serviciile/activitatile similare, e. locul executiei furnizarilor/serviciilor/activitatilor similare, f. sa precizeze daca au fost executate in conf. cu normele prof. din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit; Nota:Certificarile vor fi emise sau contrasemnate in mod obligatoriu de beneficiar (AC sau client privat). Intra in categoria doc. reprezentand certificari de buna executie, fara a se limita la acestea: PV-uri de receptie /recomandari /doc. constatatoare sau alte doc. similare/echivalente in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile sol. ptr demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara.Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/doc. edificatoare sau echivalente in copie lizibila cu mentiunea „conf. cu originalul insotite d...

Potrivit prev. art. 193 alin. (3) din 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care ofertantul/candidatul intentioneaza sa subco. o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din ctr. care urmeaza a fi eventual subco., si va avea anexat acordul de subco. Subco. pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la randul lor, DUAE separat, incluzand toate informatiile mentionate la art.193 alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subco. pe care se bazeaza ofertantul/candidatul in cadrul procedurii de atribuire respective. Astfel, subco. vor preciza in DUAE si informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste mentionand numarul si data ctr./acordului de subco. ptr.partea propusa ptr. subco. In cazul subco. pe a caror capacitati ofertantul/candidatul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), respectiv, va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subco. prin prezentarea de documente justificative odata cu depunerea DUAE. AC-ul poate respinge subco. propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data– inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subco.. In conf. cu Not. 256/2016 se va depune, odata cu DUAE si acordurile de subco., dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei ptr. solicitarea de clarificari ptr. eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subco., acest lucru fiind necesar ptr. a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Inainte de semnarea ctr., ofertantul castigator va prezenta ctr de subco.incheiat intre ofertant si subco.nominalizati in oferta in original sau in copie legalizata.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate odata cu depunerea DUAE

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 24/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 24/03/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Adelina Neagu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru vizualizarea documentatie de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Lista de clarificari, notificari si decizii”, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP la Sectiunea ”Lista de clarificari, notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare, motiv pentru care operatorii economici vor lua toate masurile ce se impun pentru a intra in posesia lor. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici transmit solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea 98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta la Sectiunea “Lista de clarificari, notificari si decizii”. Comisia de evaluare va analiza documentul DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei, va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare, autoritatea contractanta va introduce in SICAP rezultatul admis/respins si va deschide in SICAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente documentului DUAE depus de ofertantul de pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordand un termen de raspuns. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP la Sectiunea “Lista de clarificari, notificari si decizii”, in format electronic, semnate cu semnatura electronica.

Nota: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.

Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art.8 din legea 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov
Adresă: B-dul Basarabia nr. 49-51
Localitate: Bucuresti
Țară: România
E-mail: achizitii@spitalulilfov.ro
Telefon: +40 0213243312
Adresă internet: https://scjuilfov-asec.ro/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/10/2021