Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536150-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Network equipment

2021/S 206-536150

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sąd Apelacyjny w Warszawie
Postal address: Pl. Krasińskich 2/4/6
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-207
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Rejchert
E-mail: zamowienia@waw.sa.gov.pl
Telephone: +48 222798500
Fax: +48 222798552
Internet address(es):
Main address: http://www.waw.sa.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ezamowienia.ms.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: sąd powszechny
I.5)Main activity
Other activity: wymiar sprawiedliwości

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci, przełączników sieciowych oraz przedłużenie wsparcia technicznego dla posiadanych urządzeń na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Reference number: ZP-765-10/21
II.1.2)Main CPV code
32420000 Network equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci, przełączników sieciowych oraz przedłużenie wsparcia technicznego dla posiadanych urządzeń na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

2) Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

a) Część nr 1 – dostawa urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci;

b) Część nr 2 – dostawa przełączników sieciowych;

c) Część nr 3 – wsparcie techniczne dla posiadanych urządzeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
32420000 Network equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci, tj. dostawa 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci typ 1 z przełącznikami, 4 szt. urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci typ 2, 12 szt. urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci typ 3 na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Zobowiązanie do wymiany Sprzętu na nowy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jakości / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Ustawy.

2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartej Umowy. Wartość zamówień objętych opcją nie przekroczy wartości 50% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zakresu zamówienia podstawowego określonego w Umowie. Skorzystanie z opcji nastąpi, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.

3) Uprawnienie zlecania wykonania zamówień opcjonalnych, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2.

4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.

5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium obejmujące okres związania ofertą w wysokości w zakresie części nr 1 – 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Zasady wnoszenia wadium określa rozdz. V Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej wskazanej pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa przełączników sieciowych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
32420000 Network equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa przełączników sieciowych, tj. dostawa 46 szt. przełączników sieciowych typ 1, 12 szt. przełączników sieciowych typ 2, 12 szt. przełączników sieciowych typ 3 na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Zobowiązanie do wymiany Sprzętu na nowy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jakości / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Ustawy.

2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu w ramach zawartej Umowy. Wartość zamówień objętych opcją nie przekroczy wartości 50% wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie zakresu zamówienia podstawowego określonego w Umowie. Skorzystanie z opcji nastąpi, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.

3) Uprawnienie zlecania wykonania zamówień opcjonalnych, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 2.

4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.

5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium obejmujące okres związania ofertą w wysokości w zakresie części nr 2 – 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Zasady wnoszenia wadium określa rozdz. V Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej wskazanej pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wsparcie techniczne dla posiadanych urządzeń

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
72611000 Technical computer support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Description of the procurement:

Wsparcie techniczne dla posiadanych urządzeń na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Wymiar wsparcia technicznego oprogramowania / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium obejmujące okres związania ofertą w wysokości w zakresie części nr 3 – 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Zasady wnoszenia wadium określa rozdz. V Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej wskazanej pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje:

a) w części nr 1 co najmniej 2 umowy (zamówienia) obejmujące realizację dostaw sprzętu sieciowego* o wartości dostawy sprzętu sieciowego co najmniej: 1.200.000,00 zł brutto każda;

b) w części nr 2 co najmniej 2 umowy (zamówienia) obejmujące realizację dostaw sprzętu sieciowego* o wartości dostawy sprzętu sieciowego co najmniej: 700.000,00 zł brutto każda;

c) w części nr 3 co najmniej 2 umowy (zamówienia) polegające na świadczeniu usług wsparcia technicznego dla sprzętu sieciowego* o wartości usługi co najmniej: 600.000,00 zł brutto.

Przez sprzęt sieciowy* Zamawiający rozumie urządzenie bezpieczeństwa brzegu sieci, urządzenie monitorowania i analizy, przełącznik sieciowy, router, urządzenie WiFi.

2. W celu potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca zobowiązany jest do złożenia wykazu dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw/usług (umów /zamówień) obejmujących realizację dostaw/usług odpowiadających wymaganiom określonym w rozdziale IV ust. 1 pkt 1.1 ppkt 4 SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami w powyższym zakresie są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane;

b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu dostaw/usług stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:

1) wypełnia JEDZ zgodnie z rozdz. IV ust. 3 pkt 3.1. lit. a SWZ;

2) składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.Każdy wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IV ust. 3 pkt 3.1 SWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

6. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę z przyczyn, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wykonawca, którego oferta została w ocenie zamawiającego oceniona najwyżej, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest na żądanie zamawiającego do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w rozdz. IV ust. 3 pkt 3.2 ppkt 1–4 SWZ, tj.:

1) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 274), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; z zastrzeżeniem rozdziału IV ust. 3 pkt 3.10 SWZ;

4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

Uwaga:

W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie, muszą złożyć (oddzielnie) wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

8. Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku sądu w dniu upływu terminu składania ofert, o godzinie 10.30, poprzez odszyfrowanie ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowanie na podstawie art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.1.3 ust. 7:

1) ppkt 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy;

2) ppkt 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt 2.

4. Oferta musi zawierać oświadczenia i dokumenty określone w rozdz. III ust. 3 pkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom oraz innym podmiotom przewidzianym Ustawą, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Ustawy na zasadach określonych do postępowań o wartości powyżej progu unijnego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021