Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536159-2021

Submission deadline has been amended by:  597443-2021
22/10/2021    S206

Poland-Ustroń: Software package and information systems

2021/S 206-536159

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
National registration number: 5482667715
Postal address: ul. Szpitalna 11
Town: Ustroń
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-450
Country: Poland
Contact person: Mariola Źlik
E-mail: zaopatrzenie@reumatologiczny.pl
Telephone: +48 338545493
Fax: +48 338543599
Internet address(es):
Main address: http://www.reumatologiczny.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/portal/CentrumReumatologii/SkrytkaESP
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Cyfrowe usługi publiczne z obszaru e-zdrowia w Centrum Reumatologii Sp. z o.o., postępowanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski

Reference number: 7/PN/2021
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie sprzętu i oprogramowania obejmująca rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu o moduły e-Usług i moduł umożliwiający tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym:

1) Konfigurację i uruchomienie e-Usług,

a) e-rejestracja,

b) e-powiadomienia,

c) e-dokumentacja,

d) e-leki,

e) e-wyniki,

f) e-porada,

g) e-kolejka,

h) e-wywiad.

2) Konfigurację i uruchomienie Elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz integrację z systemem laboratoryjnym LIS posiadanym przez Zamawiającego a także z dostarczaną w odrębnym postępowaniu centralą telefoniczną,

3) Dostawę, konfigurację i uruchomienie systemu RIS/PACS wraz z integracją z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS,

4) Dostawa oprogramowania systemowego niezbędnego do działania dostarczanego Systemu,

5) Dostawa certyfikatów niezbędnych do działania systemu w szczególności do wymiany danych w ramach SIM i do podłączenia do Węzła Krajowego,

6) Dostawa infrastruktury

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 Oprogramowanie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
32425000 Network operating system
48000000 Software package and information systems
48180000 Medical software package
48311100 Document management system
48422000 Software package suites
48610000 Database systems
48611000 Database software package
48612000 Database-management system
48613000 Electronic data management (EDM)
48614000 Data-acquisition system
48730000 Security software package
48814000 Medical information systems
72262000 Software development services
72263000 Software implementation services
72611000 Technical computer support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Centrum Reumatologii Sp. z o.o.

43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 11

II.2.4)Description of the procurement:

1) Konfigurację i uruchomienie e-Usług,

a) e-rejestracja,

b) e-powiadomienia,

c) e-dokumentacja,

d) e-leki,

e) e-wyniki,

f) e-porada,

g) e-kolejka,

h) e-wywiad.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/05/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie, dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznychnumer wniosku: WND-RPSL.02.01.00-24-0A8E/20-004

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 Dostawa urządzeń

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30233141 Redundant Array of Independent Disk (RAID)
48822000 Computer servers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Centrum Reumatologii Sp. z o.o.

43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 11

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa sprzętu:

macierz dyskowa

serwer

urządzenie do backupu

przełącznik sieciowy

firewall

UPS

system operacyjny i wirtualizacyjny

oprogramowanie do bakupu

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/05/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie, dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznychnumer wniosku: WND-RPSL.02.01.00-24-0A8E/20-004

II.2.14)Additional information

Umowa w zakresie dostarczenia, skonfigurowania, zainstalowania i uruchomienia sprzętu zostanie zrealizowana w terminie 90 dni od dnia udzielenia zamówienia

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca oraz producent oferowanego systemu e-usług dla Pakietu nr 1 dysponują certyfikatem ISO 9001,

Wykonawca/Podwykonawca świadczący usługi serwisowe serwerów dla Pakietu nr 2 będzie dysponował certyfikatem ISO 9001:2015 oraz posiadał autoryzację producenta serwerów,

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności

dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Minimum level(s) of standards possibly required:

1 000 000 zł dla Pakietu nr 1 i 400 000,00 zł dla Pakietu nr 2,

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

wykaz dostaw

wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego

Minimum level(s) of standards possibly required:

dla Pakietu nr 1: wykaz co najmniej 3 dostaw obejmujących dostawę, konfigurację i uruchomienie oprogramowania używanego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą o wartości min. 500 000,00 zł każda + wykaz min. 3 dostaw zawierających dostawę, konfigurację i uruchomienie oprogramowania w skład których wchodziły e-usługi o wartości min. 400 000,00 zł każda, Kierownik projektu – 1 osoba z wykształceniem wyższym, posiadająca certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner oraz Agile PM Foundation lub równoważne oraz doświadczenie w realizacji minimum 2 dostaw i konfiguracji programów o funkcjonalnościach objętych zamówieniem (w tym e-zdrowie) łącznie o wartości minimum 900 000,00 zł; Analityk/wdrożeniowiec – 3 osoby mające doświadczenie w realizacji minimum 2 dostaw, konfiguracji programów o funkcjonalnościach objętych zamówieniem (w tym e-zdrowie) łącznie o wartości minimum 900 000,00 zł;

Tester – 1 osoba, która posiada minimum 5 lat doświadczenia w zakresie testowania systemów informatycznych, obejmującego co najmniej: przygotowywanie dokumentacji testowej (plan testów, scenariusze testowe, przypadki testowe, raporty z testów) oraz realizację testów manualnych. Posiada znajomość w zakresie testowania wytycznych dotyczących dostępności treści publikowanych na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania oraz międzynarodowym standardem w dziedzinie dostępności - Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1). Posiada doświadczenie w pełnieniu roli testera podczas w realizacji co najmniej 2 projektów/zamówień związanych z wdrożeniem systemu informatycznego realizowanych zgodnie z metodyką SCRUM, o wartości minimum 900 000,00 zł brutto każdy (bez uwzględnienia dostaw sprzętu i wyposażenia). Posiadająca imienny certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie prowadzenia testów ISTQB Foundation lub równoważny. Ekspert ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych - 1 osoba pełniąca tę funkcję powinna posiadać minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji audytów w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, doświadczenie w pełnieniu roli specjalisty (eksperta) ds. bezpieczeństwa w realizacji minimum 3 audytów w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, posiadająca aktualny certyfikat z zakresu audytu bezpieczeństwa informatycznego CISA lub CISSP bądź równoważnych

Dla Pakietu nr 2: wykaz co najmniej 3 dostaw w które wchodziły co najmniej 3 różne pozycje spośród objętych Pakietem (za wyjątkiem urządzeń UPS) o wartości dostawy min. 400 000,00 zł każda, architekt systemów informatycznych - 1 osoba posiadająca następujące kompetencje: minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w roli architekta podczas realizacji projektów/zamówień o charakterze informatycznym, posiadająca doświadczenie w uczestniczeniu w minimum 2 projektach w którym przygotowywano projekt techniczny w zakresie urządzeń sieciowych, serwerów i macierzy a wartość każdego z nich wynosiła minimum 500 000 zł brutto, posiadająca certyfikat Network Security Administrator lub równoważny.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w załącznikach nr 5 dla Pakietu nr 1 i załączniku nr 6 dla Pakietu nr 2 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 139

Information about authorised persons and opening procedure:

Oferty zostaną otwarte przez i w obecności członków komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania.

Zamawiający dopuszcza obecność przedstawicieli Wykonawców w czasie trwania otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

stosowane będą terminy określone w ustawie Prawo zamówień publicznych

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021