Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Servicii - 536172-2023

06/09/2023    S171

România-Brăila: Servicii pentru silvicultură conexe

2023/S 171-536172

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Număr naţional de înregistrare: RO1590120
Adresă: Prin Directia Silvica Braila, Str. Golesti, nr. 29.
Localitate: Braila
Cod NUTS: RO221 Brăila
Cod poștal: 810024
Țară: România
Persoană de contact: Alin Dumitrescu
E-mail: office@braila.rosilva.ro
Telefon: +40 748263917
Fax: +40 239615425
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.rosilva.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100170233
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: regie autonoma
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Silvicultura si exploatari forestiere

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de pregatirea terenului si solului BR 2

Număr de referinţă: 2209 / 08.05.2023
II.1.2)Cod CPV principal
77230000 Servicii pentru silvicultură conexe
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de pregatirea terenului si solului, conform specificatii documentatie de atribuire.

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 8 zile ( a 9-a zi inainte de data limita pentru depunerea ofertelor).

“Termenul limita in care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare: in a 11 -a si 8-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 741 633.60 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 4
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

STANCUTA - O.S.Lacu Sarat

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77230000 Servicii pentru silvicultură conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Directia Silvica Braila

Ocolul Silvic Lacu Sarat

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de pregatirea terenului si solului - 50,63 ha

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de executie. / Pondere: 60
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 742 889.53 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 150
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

Prezentul contract poate fi modificat, cantitativ si valoric, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in baza art.221 din Legea 98/2016.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fondul de Conservare si Regenerare a Padurilor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

IBIS 1 - O.S. Lacu Sarat

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77230000 Servicii pentru silvicultură conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Directia Silvica Braila

Ocolul Silvic Lacu Sarat

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de pregatirea terenului si solului - 41,38 ha

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 607 165.10 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 150
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

Prezentul contract poate fi modificat, cantitativ si valoric, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in baza art. 221 din Legea 98/2016

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fondul de Conservare si Regenerare a Padurilor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

IBIS 2 - O.S.Lacu Sarat

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77230000 Servicii pentru silvicultură conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Directia Silvica Braila

Ocolul Silvic Lacu Sarat

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de pregatirea terenului si solului - 47,22 ha

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de executie. / Pondere: 60
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 692 854.90 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 150
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

Prezentul contract poate fi modificat, cantitativ si valoric, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in baza art.221 din Legea 98/2016.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fondul de Conservare si Regenerare a Padurilor.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

CHISCANI - O.S.Lacu Sarat

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77230000 Servicii pentru silvicultură conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Directia Silvica Braila

Ocolul Silvic Lacu Sarat

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de pregatirea terenului si solului

47,62 ha

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de executie / Pondere: 60
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 698 724.07 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 150
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

Prezentul contract poate fi modificat, cantitativ si valoric, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in baza art.221 din Legea 98/2016.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fondul de Conservare si Regenerare a Padurilor.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:

1. Vasile Dumitrasc, Director, 2. Angel Badiu, Director economic, 3. Iulian Scurtu, jurist, 4. Teodora Arfire, economist, 5. Ovidiu Lacatus, responsabil comp. fond forestier, 6. Alin Dumitrescu, responsabil achizitii, 7. Romeo Huianu, responsabil comp. C.R.P., 8. Butia Ionut, sef ocol Lacu Sarat, 9. Codrescu Eugen, responsabil impaduriri O.S. Lacu Sarat

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din legea 98/2016, repectiv se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea A.C., doar de catre ofertantul pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Document obligatoriu:

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente justificative pot fi:

1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.• alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru persoanele juridice straine:

Se vor depune documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Cerinta 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

- se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta , din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Se va completa DUAE cu informatiile cerute , certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara rezidenta si urmeaza sa fie prezentate , la solicitarea A.C.,doar de catre ofertantul pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

Cerinta 2. Ofertantul/candidatul trebuie sa fie atestat pentru serviciile prevazute la art. 6, lit.a,b din O.M. 1763/2015, (Ordinul Ministrului Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizeaza lucrari de regenerare si întretinere a semintisurilor si plantatiilor, lucrari de îngrijire a arboretelor, precum si atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de îmbunatatiri funciare în domeniul silvic)conform art.33, alin.5 din Legea nr.46/2008 Codul Silvic .

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat de atestare pentru domeniul B grupele a,b (regenerarea pădurilor-lucrările sau prestările de servicii pentru favorizarea instalării seminţişului pe cale naturală, pregătirea terenului şi a solului şi instalarea vegetaţiei lemnoase pe cale artificială prin împăduriri propriu-zise şi reîmpăduriri; întreţinerea seminţişurilor şi plantaţiilor forestiere), sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate numai la solicitarea autoritatii contractante. Informatiile cuprinse in documentele justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora. Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare / atestare vor fi prezentate în traducere in limba romana.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 10,11,12,9Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul/candidatul are obligația să facă dovada că în ultimii trei ani a prestat servicii similare cu cele ale lotului la care doreste sa depuna oferta. Valoarea serviciilor similare trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata aferenta lotului pentru care se depune oferta, respectiv:Valoare servicii similare de pregatirea terenului si solului - lei LOT 9 CHISCANI 698724.07 lei LOT 10 IBIS 1 607165.10 lei LOT 11 IBIS 2 692854.90 lei LOT 12 STANCUTA 742889.53 leiNOTA : Prin servicii similare se inteleg servicii de pregatirea terenului si solului conform cerintelor din caietul de sarcini, care trebuiesc prestate de ofertanti.Document obligatoriu: Ofertantul va completa DUAE. Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar va fi obligat sa prezinte documente solicitate in sustinerea experientei similare ( Copii de pe procesul verbal/procesele verbale de receptie partiala /finala de la beneficiar din care sa reiasa ca au fost prestate pana la data limita de depunere a ofertelor, servicii similare.Documentele nu trebuie sa fie mai vechi de trei ani.

Loturile: 10,11,12,9Utilaje, instalatii si echipament tehnicOfertantul/ candidatul are obligatia de a prezenta lista de utilaje, instalatii si echipament tehnic necesare pentru execuatrea serviciilor. Numărul minim de utilaje/ pentru 10ha/luna contractat necesar pentru îndeplinirea contractului :• tractor de min. 185-200 CP pe pneuri sau șenile sau echivalent ;• burghiu ,defrișor sau freză, buldoexcavator sau echivalent pentru distrus cioate ;• scarificator, sau freză care să lucreze la adâncimea de 40-60 cm.• plug de desfundat cu 2 cormane, sau freză care să lucreze la adâncimea de 40-50 cm.• grapă cu discuri grele – 1 buc sau freză care să lucreze la adâncimea de 40-50 cm.• tocător (mulcer) pentru vegetaţia ierboasă și lemnoasă sau echivalent care să tarupeze dimensiuni până la 15 cm în diametru la bază (dacă este nevoie).Dovada deținerii utilajelor se va face prin prezentarea fișei mijlocului fix (din evidențele contabile ale firmei) sau prin prezentarea contractelor de închiriere anexate în copie legalizată la data participării la licitație.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul va completa DUAE. Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar va fi obligat sa prezinte documente solicitate in sustinerea experientei similare ( Copii de pe procesul verbal/procesele verbale de receptie partiala /finala de la beneficiar din care sa reiasa ca au fost prestate pana la data limita de depunere a ofertelor, servicii similare).Documentele nu trebuie sa fie mai vechi de 3 ani.

Document in sustinerea asigurarii tehnice propuse cu utilaje, instalatii si echipament tehnic – „Lista privind echipamentele tehnice" facand dovada ca dispune de gama de utilaje, solicitata in caietul de sarcini, necesara realizarii serviciilor. Capacitatea minima a utilajelor solicitata prin documentatie este determinata de specificul serviciilor care trebuiesc prestate cu aceste utilaje, in conditiile de teren existente in suprafetele pe care se vor presta serviciile silvice, conform metodologiilor, normelor si instructiunilor aprobate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.Dotarea tehnica solicitata:Numărul minim de utilaje/ pentru 10ha/luna contractat necesar pentru îndeplinirea contractului :• tractor de min. 185-200 CP pe pneuri sau șenile sau echivalent ;• burghiu ,defrișor sau freză, buldoexcavator sau echivalent pentru distrus cioate ;• scarificator, sau freză care să lucreze la adâncimea de 40-60 cm.• plug de desfundat cu 2 cormane, sau freză care să lucreze la adâncimea de 40-50 cm.• grapă cu discuri grele – 1 buc sau freză care să lucreze la adâncimea de 40-50 cm.• tocător (mulcer) pentru vegetaţia ierboasă și lemnoasă sau echivalent care să tarupeze dimensiuni până la 15 cm în diametru la bază (dacă este nevoie).Dovada deținerii utilajelor se va face prin prezentarea fișei mijlocului fix (din evidențele contabile ale firmei) sau prin prezentarea contractelor de închiriere anexate în copie legalizată la data participării la licitație.Cerinta referitoare la utilaje se va raporta la contractul aferent lotului. Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art.193.1 din L98/2016).Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa pezinte documentele justificative doar la solicitarea autoritatii contractante.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 05/10/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 05/01/2024
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/10/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

-

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1.În situatia în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii elecronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. În cazul în care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SEAP nu este posibila transmiterea în format electronic prin intermediul SEAP documentele respective se transmit autoaritatii contractante în forma scrisa in plic sigilat. 2. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor în circumstante exceptionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade.În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. 3.Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze autoritatea contractanta va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. 4.In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, in afara documentelor solicitate expres la Cap. III.2 – Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajament(e) + declaratii tert sustinator /acord asociere /declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza, dupa caz, intocmite in conformitate cu prevederile legale. 5. Pentru a evalua cheltuielile si riscurile necesare pregatirii ofertei, semnarii contractului si prestarii serviciilor, ofertantii pot vizita, în perioada de întocmire a ofertei, amplasamentul în cadrul caruia se va face investitia. Punctul de contact de unde se vor lua referinte cu privire la vizitatarea amplasamentului este: Directia Silvica Braila. Ofertantii vor completa si formularul "declaratie privind sanatatea si securitatea in munca".

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Persoana vatamata poate sesiza CNSC, Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016 - Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA, prin DIRECŢIA SILVICĂ BRAILA, Compartiment Juridic
Adresă: Str. Golesti nr.29
Localitate: Braila
Cod poștal: 810024
Țară: România
Fax: +40 239615425
Adresă internet: www.rosilva.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/09/2023