Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536211-2021

22/10/2021    S206

Polska-Katowice: Skanery komputerowe

2021/S 206-536211

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: BA.I.272.38.2021
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 25
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-032
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Gadomska-Dysy
E-mail: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl
Tel.: +48 322077507
Faks: +48 322077395
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.katowice.uw.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa skanerów A3 dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

II.1.2)Główny kod CPV
30216110 Skanery komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanerów A3 dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 40 780.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. skanerów A3 dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Uzasadnienie: Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zachowania ciągłości funkcjonowania/pracy Oddziału Kancelarii, a co za tym idzie sprawnego i przede wszystkim terminowego realizowania spraw prowadzonych w Urzędzie. Na chwilę obecną ilość korespondencji wpływającej nieustannie wzrasta, a sprzęt dotychczas używany ulega wyeksploatowaniu. Dużym obciążeniem stała się również wymuszona praca w trybie zdalnym przez pracowników merytorycznych Urzędu, co wymusiło na pracownikach Kancelarii skanowanie w całości praktycznie wszystkich dokumentów. Dodatkowo jakość papieru, na którym doręczana jest korespondencja stale spada co wpływa na szybkość zużycia posiadanych urządzeń i coraz częstszą potrzebę ich serwisowania (a to związane jest z czasowym wyłączeniem skanerów z bieżącej pracy). Zakupione urządzenia przeznaczone będą do wsparcia stanowisk pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie gdzie nie ma możliwości bezpośr

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 171-444305
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa skanerów A3 dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/10/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Aglar” Robert Wienzek
Krajowy numer identyfikacyjny: 9541374461
Adres pocztowy: ul. Lompy 2
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-040
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 40 650.41 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 50 159.40 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http:///www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http:///www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021