Lieferungen - 536227-2022

30/09/2022    S189

Bulgarien-Sofia: Elektrische Ausrüstung

2022/S 189-536227

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad AD
Nationale Identifikationsnummer: 130277958
Postanschrift: bul. Tsarigradsko shose No. 159, BenchMark Biznes Tsentar
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1784
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Denitsa Tsoneva
E-Mail: denitsa.tsoneva@cez.bg
Telefon: +359 28958928
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ermzapad.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/2354
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/233725
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/233725
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на арматура за усукани изолирани проводници, реф. № PPD 22-088

Referenznummer der Bekanntmachung: PPD 22-088
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31600000 Elektrische Ausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка" съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и има за предмет сключване на договор с изпълнител за доставка и покупка на арматура за усукани изолирани проводници, съгласно условията и изискванията на възложителя.

Всяко заинтересовано лице може да подава оферта при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие.

Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции и включва ориентировъчни количества за срокa на договора от 24 (двадесет и четири) месеца, отразени в отделен документ с наименование "PPD 22-088_Ориентировъчни количества" и публикуван в секция "Параметри".

Участниците задължително оферират всички видове стока от предмета на поръчката. На база ориентировъчните количества ще бъде определена максималната стойност на конкретния договор.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 105 895.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
NUTS-Code: BG31 Северозападен / Severozapaden
NUTS-Code: BG41 Югозападен / Yugozapaden
Hauptort der Ausführung:

Доставката ще се извършва франко складове на възложителя на територията на Република България, в градовете: София, Враца, Левски и Дупница.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции и включва ориентировъчни количества за срокa на договора от 24 (двадесет и четири) месеца, отразени в отделен документ с наименование "PPD 22-088_Ориентировъчни количества" и публикуван в секция "Параметри".

Участниците задължително оферират всички видове стока от предмета на поръчката. На база ориентировъчните количества ще бъде определена максималната стойност на конкретния договор.

Договорът за обществена поръчка да бъде сключен за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му от страните или до достигане на максималната стойност на договора, определена в съответствие с офертата на избрания изпълнител, в зависимост от това, кое от посочените обстоятелства ще настъпи първо по време. При настъпване на първото по време от така посочените алтернативни и самостоятелни основания за прекратяване, договорът се прекратява автоматично, без да е необходимо изпращане на уведомление или предизвестие на някоя от страните до другата страна.

Сроковете за доставка на стока въз основа на конкретна поръчка са в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка.

Плащането на цената по сключения договор за обществена поръчка се извършва в български левове (или в тяхната равностойност в ЕВРО според курса на БНБ, в случай че преди сключването или по време на действие на договора като официално платежно средство в Република България бъде приета общата европейска валута – ЕВРО). Плащането на всяка приета и одобрена доставка се извършва чрез банков превод по банкова сметка на изпълнителя, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на оригинална фактура за стойността на конкретната доставка и представяне на съпътстващите стоката документи, съгласно договора.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се предвижда възможност за индексация на единичните цени за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

Единичните цени могат да бъдат преизчислявани, в случай че има изменение по-голямо от +/-5% на Общия индекс на цени на производител в промишлеността за една година, публикуван на сайта на Националния статистически институт (НСИ), на следния интернет адрес: https://www.nsi.bg/bg/content/948/%D0%BE%D0%B1%D1%89-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-2015-100#pr-page-1

Промяната по предходното изречение може да бъде изискана от всяка от страните по договора след изпращане на уведомление до другата страна, като същите подписват допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Актуализация на цените може да се извърши веднъж годишно, след изтичане на първия 12-месечен период от действието на договора.

В случай на промяна, по-голяма от +/-5% на Общия индекс на цени на производител в промишлеността за 12 месеца, действащите към момента единични цени се актуализират със същия процент на промяна на Общия индекс на цени на производител в промишлеността за тези 12 месеца.

Новите единични цени влизат в сила, считано от датата на влизане в сила на двустранно подписаното допълнително споразумение за преизчисление на цените.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 105 895.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Гаранционен срок на предлаганите стоки – не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца, като започва да тече от

датата на подписване на приемо-предавателен протокол за получаване на стоката от възложителя.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят няма изисквания към участниците по отношение на този критерий за подбор.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят няма изисквания към участниците по отношение на този критерий за подбор.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят няма изисквания към участниците по отношение на този критерий за подбор.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

В настоящата процедура може да участва всяко лице, което отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията и условията на възложителя.

Възложителят отстранява от процедурата участник, когато:

1. За участника е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1- т. 7 от ЗОП.

Чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

2. За участника е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

3. За участника е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 107 от ЗОП.

4. По отношение на участника е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

5. За участника е налице обстоятелство по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

6. Участникът не спазва въведените с регламентите на Съвета на Европа ограничителните мерки.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

При подписване на договор, участникът, определен за изпълнител се задължава да представи на възложителя

гаранция за изпълнение (в оригинал) в размер на 5% от максималната стойност на договорa.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП:

- парична сума, преведена по сметката на възложителя;

- банкова гаранция (оригинал) — неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на възложителя, която

отговаря на условията от документацията;

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, която отговаря на

условията от документацията.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Единичните цени на съответната стока по предмета на поръчката се определят според ценовото предложение на

участника, избран за изпълнител (Прил. 1 към договора), като възложителят заплаща на изпълнителя само реално

извършените, отчетени и приети според условията на договора доставки по цени, определени в ценовото му предложение.

Максималната стойност на договора е съответна на общата цена за изпълнение на поръчката, посочена в ценовото предложение на избрания изпълнител.

Плащането на цената по сключения договор се извършва в бълг. левове (или в тяхната равностойност в ЕВРО според курса на БНБ, в случай че преди сключването или по време на действие на договора като официално платежно средство в РБългария бъде приета общата европейска валута – ЕВРО).

Плащането на всяка приета доставка се извършва чрез банков превод по банкова сметка на изпълнителя, в срок

до 60 кал. дни, считано от датата на получаване на ориг. фактура и документите, съпътстващи стоката.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, то договорът за обществена поръчка се сключва, след като избраният за изпълнител участник представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Съгласно техническите изисквания и спецификации и проекта на договор.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/10/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/11/2022
Ortszeit: 13:30
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.

3 от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/09/2022