Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 536268-2020

09/11/2020    S218

België-Gent: Aanleg van spoorweg

2020/S 218-536268

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 202-491441)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Infrabel Asset Management Area North-West
Nationaal identificatienummer: 0869.763.267_23936
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: katrien.clauw@infrabel.be
Telefoon: +32 92412341
Fax: +32 92412537
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.infrabel.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383098

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

57/52/3/19/069 — L86 – vernieuwen spoor en verlichting tunnel Louise-Marie – vernieuwen overwegen en dwarsliggers met P93 – vernieuwen draagstukken en bevestigingen op Scheldebrug en Minderbroedersstraat

Referentienummer: I-I.NW-57/52/3/19/069-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234100 Aanleg van spoorweg
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

L86 – vernieuwen spoor en verlichting tunnel Louise-Marie – vernieuwen overwegen en dwarsliggers met P93 – vernieuwen draagstukken en bevestigingen op Scheldebrug en Minderbroedersstraat.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 202-491441

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Bijlage "lijst met de huidige bestuurders" en UEA werden toegevoegd aan de documenten.