Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536335-2021

22/10/2021    S206

Poland-Toruń: Software package and information systems

2021/S 206-536335

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 działająca poprzez Wyznaczonego Zamawiającego: Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
National registration number: 366286234
Postal address: Plac św. Katarzyny 9
Town: Toruń
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 87-100
Country: Poland
Contact person: Łukasz Nowak
E-mail: sekretariat@tcuw.torun.pl
Telephone: +48 566118991
Internet address(es):
Main address: https://tcuw.torun.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa w tym zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą i obsługi organizacyjnej, finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, centralizacji podatku VAT

Reference number: 5/2021
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

dostawa w tym zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą i obsługi organizacyjnej, finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, centralizacji podatku VAT.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Description of the procurement:

1. dostawa w tym zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą i obsługi organizacyjnej, finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, centralizacji podatku VAT, opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SWZ.

2.Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r., poprzedzone okresem czynności przygotowawczych od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. Miejsce realizacji zamówienia miasto Toruń.

3.zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.Ustala się wadium zamówienia w wysokości: 31 000,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Wyznaczonego Zamawiającego prowadzony w Bank Millennium S.A. o numerze:

50 1160 2202 0000 0003 1817 9886. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: „Wadium na przetarg nr sprawy 5/2021”. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 21 ppkt 1. 2)-4), wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r., poprzedzone okresem czynności przygotowawczych od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 166-432896
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa w tym zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą i obsługi organizacyjnej, finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, centralizacji podatku VAT

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone są w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX Ustawy.

2) Odwołanie Odwołanie przysługuje na:

a. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

c. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3) Odwołanie powinno odpowiadać wymogom formalnym okreslonym w art. 516 Ustawy..

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5) Terminy na wniesienie odwołania zostały określone w art. 515 Ustawy

6) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają przepisy Rozdziału IX PZP.

7) Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

8) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu zamówień publicznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021