Tjenesteydelser - 536354-2020

09/11/2020    S218

Danmark-Taastrup: Rengøring

2020/S 218-536354

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicholaj Alstrøm
E-mail: niahal@dsb.dk
Telefon: +45 24683957
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.DSB.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=285257&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=285257&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

FM Services

Sagsnr.: A-20052
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90910000 Rengøring
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er at indgå to delaftaler for FM Services.

- Delaftale FM Services I: Delaftalen omfatter serviceområdet togrengøring.

- Delaftale FM Services II: Delaftalen omfatter serviceområderne Soft FM, arealvedligehold, vagt og renovation.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

DSB forbeholder sig retten til at tildele både delaftale FM Services I og delaftale FM Services II til en ansøger/tilbudsgiver, der opnår prækvalifikation på begge delaftaler, og som tilbyder et kombinereret tilbud med det bedste forhold mellem pris og kvalitet jf. fremgangsmåden i bilag A01, afsnit 3.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

FM Services I

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90511000 Indsamling af affald
90690000 Fjernelse af graffiti
90917000 Rengøring af transportmidler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen FM Services I omfatter serviceområdet togrengøring.

Serviceområdet togrengøring omfatter følgende ydelser: Togrengøring, graffitiafrensning på tog, specialrengøring og værkstedsrengøring.

— Togrengøring:

Består af følgende delydelser: Hovedrengøring, modulrengøring, oprydning, trafikrengøring, undervejsrengøring og udvendig manuel vask af tog.

Ydelsen skal udføres i alle DSB’s fjern og regionaltog (F&R), S-tog samt DSB’s kommende nye togsæt. DSB bringer hver dag omkring end 500 000 kunder fra a til b.

DSB udfører omkring 20 000 togrengøringer af togsæt/togvogne på F&R pr måned og omkring 5 000 rengøringer af togsæt på S-tog. Togrengøring leveres på 23 lokationer i Danmark, hvoraf 8 lokaliteter er på S-tog. Togrengøring kan yderligere skulle leveres på de nye værkstedområder i Næstved og Aarhus.

— Graffitiafrensning på tog:

Graffitiafrensning på tog omfatter både indvendig og udvendig graffitiafrensning og gennemføres på udvalgte lokationer i hele landet.

DSB udfører i dag graffitiafrensning med et årligt timeforbrug på omkring 25 000 timer på udvendig afrensning og omkring 7 000 timer på indvendig graffiti afrensning.

— Specialrengøring:

Specialrengøring omfatter rengøring der ligger uden for ydelsen togrengøring. Specialrengøring vil omfatte mange forskellige typer rengøring, som der vil opstå behov for i og på DSB’s tog. Dette omfatter oftest men er ikke begrænset til:

— Rengøring af fækalier på toiletter

— Påkørsler

— Opkast, når der ikke er bemanding af medarbejdere til den planlagte rengøring

— Udstødningssod

— Brandslukningsudstyr, som er blevet tømt i et togsæt.

DSB udfører i dag 583 timer pr år på specialrengøring, og specialrengøringen gennemføres på lokationer i hele landet.

— Værkstedsrengøring:

Værkstedsrengøring omfatter rengøring af ”grave” og omkringliggende områder samt fjernelse af olie, fedt og snavs.

Værkstedsrengøring skal gennemføres på DSB’s værksteder. Værkstedsrengøring omfatter i dag omkring 8 682 m2 på værkstedet i Aarhus.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen FM Services I kan af DSB forlænges med op til to (2) år + op til et (1) år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med le-vering af sammenlignelige ydelser bedømmes ud fra følgende punkter:

- Funktionelt, hvorvidt referencerne vedrører udførsel af samme typer ydelser og delydelser, som angivet i punkt II.2.4); herunder i hvor høj grad ansøger i referencerne har udført flere af de oplistede typer ydelser og delydelser, som er angivet i punkt II.2.4). – 50 %.

- Volumen, hvorvidt referencerne vedrører udførsel af ydelser og delydelser af samme volumen eks. i timer eller m2, som angivet i punkt II.2.4). – 30 %.

- Geografisk dækning, i hvor høj grad referencerne vedrører udførsel af ydelser og delydelser, der er spredt over et større geografisk område. – 20 %.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftalen FM Services I kan af DSB forlænges med op til to (2) år + op til et (1) år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

DSB har på grund af den fortrolige karakter af visse dokumenter (bilag B09.G) begrænset den direkte elektronisk adgang til disse afgrænsede dokumenterne. Dokumenterne vil blive stillet til rådighed for ansøgere efter fremsendelse af underskrevet fortrolighedsaftale, bilag HK.3 - Fortrolighedsaftale (NDA) - FM Services.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

FM Services II

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55510000 Kantinevirksomhed
77314000 Vedligeholdelse af arealer
77340000 Træbeskæring og hækkeklipning
79713000 Vagttjenester
79992000 Receptionsarbejde
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90511000 Indsamling af affald
90620000 Snerydning
90690000 Fjernelse af graffiti
90919200 Rengøring af kontorer
98341110 Rengøring og hushjælp
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen FM Services II omfatter serviceområderne Soft FM, arealvedligehold, vagt og renovation.

1) Serviceområdet Soft FM omfatter følgende ydelser:

- Intern Service

- Bygningsrengøring

- Kantine

- Space management.

2) Serviceområdet arealvedligehold omfatter følgende ydelser:

- Arealpleje

- Arealrenhold

- Vintertjeneste

- Graffitiafrensning på bygninger.

3) Serviceområdet vagt omfatter følgende ydelser:

- Fast vagt

- Planlagte vagtrunderinger

- Ikke planlagt udrykning og ophold.

4) Serviceområdet renovation omfatter følgende ydelser:

- Tømning og bortskaffelse af affald

- Ekstraordinær opstilling, tømning og bortskaffelse af affald.

— Intern Service:

Består af følgende delydelser: Reception, posthåndtering, møde og kursus håndtering, handyman opgaver med mere.

Ydelsen udføres kun på DSB’s hovedkontor på Telegade, hvor der er ansat ca. 1 400 DSB medarbejdere.

— Bygningsrengøring:

Består af følgende delydelser: Frekvens og periodisk rengøring, tømning, opfyldning og indsamling af artikler, måtte og linnedservice, vinduespolering samt særlige lokalkrav.

Ydelsen udføres på hovedparten af DSB’s lokaliteter, hvor ca. 82 000 m2 er i scope.

— Kantine:

Består af følgende delydelser: Bespisning i kantinerne, mødeforplejning og -administration, frugtordning med mere.

Ydelsen udføres i forskelligt omfang på de lokaliteter hvor DSB har kantiner. Pt. har DSB 8 kantiner, som enten er kantiner med produktionskøkken, ”Produktionskantiner”, eller ”Satellitkantiner” som får leveret maden fra en anden af DSB eller leverandørens kantiner.

Månedligt produceres der ca. 43 000 frokost og aften måltider, hvor over halvdelen af madproduktionen foregår på Telegade.

— Space management:

Ydelsen indebærer primært ledelsesstøtte, rådgivning og projektering i forbindelse med større flytninger på Telegade.

— Arealpleje:

Ydelsen indebærer pleje og vedligehold af DSBs grønne og befæstede arealer og udføres i hele landet.

Samlet set omfatter ydelsen ca. 2,4 mio. m2, fordelt på blandt andet belægninger, græs, vandområder med mere.

— Arealrenhold:

Ydelsen indebærer rengøring og soignering af belægninger og bevoksning, eksempelvis ved cykelstativer på stationerne.

— Vintertjeneste:

Består af følgende delydelser: Snerydning og glatførebekæmpelse, opsætning af saltværn samt forberedelse og afsluttende vinterarbejde.

Ydelsen udføres i hele landet ved DSB’s værksteder og stationer på samlet set ca. 355 000 m2.

— Afrensning af graffiti på bygninger:

Ydelsen indebærer afrensning af graffiti på DSB’s bygninger, herunder særligt på stationerne. Leverandøren har enten tilsyn med stationerne på dagligt, ugentligt basis eller ved tilkald.

I 2019 blev der afrenset over 40 000 m2. graffiti.

— Fast vagt:

Ydelsen indebærer fast vagttilstedeværelse med henblik på passager og medarbejder tryghed, primært på Aarhus Banegård og Københavns Hovedbanegård hvor der er døgnbemanding, men også periodevis på andre lokaliteter i forbindelse med indsatser.

— Planlagte vagtrunderinger:

Ydelsen indebærer vagtrunderinger på DSB’s lokaliteter, herunder stationer. Det er forskelligt fra lokalitet til lokalitet om alle opgaver udføres, men blandt andet indebærer ydelsen aflåsning af bygninger og rundering for at undgå skader og hærværk på bygninger.

— Ikke planlagt udrykning og ophold:

Ydelsen indebærer akut udrykning til lokaliteter ved alarmer og tilkald.

— Tømning og bortskaffelse af affald:

Ydelsen indebærer blandt andet optimering, opstilling og tømning af affaldscontainere og komprimatorer. Ydelsen anvendes i hele landet, primært på stationer og værksteder. Der blev i 2019 bortskaffet over 6 600 tons affald hos DSB.

— Ekstraordinær opstilling, tømning og bortskaffelse af affald:

Ydelsen indebærer midlertidig opstilling af containere, eksempelvis i forbindelse med festivaler og byggerier.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen FM Services II kan af DSB forlænges med op til to (2) år + op til et (1) år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med le-vering af sammenlignelige ydelser bedømmes ud fra følgende punkter:

- Funktionelt, hvorvidt referencerne vedrører udførsel af samme typer ydelser og delydelser, som angivet i punkt II.2.4); herunder i hvor høj grad ansøger i referencerne har udført flere af de oplistede typer ydelser og delydelser, som er angivet i punkt II.2.4) – 50 %.

- Volumen, hvorvidt referencerne vedrører udførsel af ydelser og delydelser af samme volumen eks. i timer eller m2, som angivet i punkt II.2.4) – 30 %.

- Geografisk dækning, i hvor høj grad referencerne vedrører udførsel af ydelser og delydelser, der er spredt over et større geografisk område – 20 %.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ydelsen graffitiafrensning på bygninger er i delaftalen FM Services II udbudt som option, som DSB kan vælge at aktivere i forbindelse med delaftalens opstart, eller med 6 måneders varsel.

Delaftalen FM Services II kan af DSB forlænges med op til to (2) år + op til et (1) år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

(A) Samlet årsomsætning i de seneste 3 finansielle år

(B) EBIT-margin, udregnet som (EBIT/Omsætning) * 100, i de seneste 3 finansielle år

(C) Soliditetsgrad, udregnet som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100, i de seneste 3 finansielle år.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kræver DSB, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økono-misk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som DSB har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når DSB forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

(A) Erklæring om virksomhedens samlede omsætning pr. år i de 3 seneste finansielle år, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

(B) Erklæring om virksomhedens EBIT-margin, udregnet som (EBIT/Omsætning) * 100, pr. år i de 3 seneste finansielle år, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

(C) Erklæring om virksomhedens soliditetsgrad, udregnet som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 pr. år i de seneste 3 finansielle år, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

(A) Som minimumskrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 300 mio. DKK inden for de seneste 3 finansielle år. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de seneste 3 finansielle år. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de seneste 3 finansielle år. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B ”Samlet årsomsætning”.

B) Som minimumskrav kræves en gennemsnitlig EBIT-margin, udregnes som (EBIT/Omsætning) * 100, på mindst 2 % indenfor de seneste 3 finansielle år. Gennemsnitlig EBIT-margin beregnes som gennemsnittet af EBIT-marginen for de seneste 3 finansielle år. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes EBIT-margin som ansøgerens og disse andre enheders samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning, udregnet i procent i de seneste 3 finansielle år. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes EBIT margin på en tilsvarende måde, dvs. sammenslutningens samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning udregnet i procent og som gennemsnit af de seneste 3 finansielle år.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B ”Finansielle nøgletal”. Ansøger bedes tydeligt anføre ”EBIT-margin” i besvarelse.

(C) Som minimumskrav kræves en gennemsnitlig soliditetsgrad på mindst 20 % indenfor de seneste 3 finansielle år. Soliditetsgraden udregnes som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad indenfor de seneste 3 finansielle år. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent i de seneste 3 finansielle år. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent og som gennemsnit af de seneste 3 finansielle år. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.”Finansielle nøgletal”. Ansøger bedes tydeligt anføre ”soliditetsgrad” i besvarelse.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med følgende oplysninger:

Referencer for de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen, dato for leverancen samt navn på kunden.

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning.

Der kan maksimalt angives 5 referencer på leverancer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om an-søger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virk-somheder. Såfremt at der er angivet mere end 5 referencer, vil DSB ved begrænsningen af antallet af ansøgere basere vurderingen på de 5 først angivne referencer.

Baserer ansøger sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller relevante faglige erfaringer (referencer), skal arbejdet udføres af den støttende enhed.

Referencerne kan vedlægges ESPD som bilag.

Angivelse af hvorvidt ansøger har en Mmljøstyringsordning, jf. ISO 14001, EMAS eller tilsvarende ikke-certificeret miljøledelsessystem.

Med et tilsvarende ikke certificeret miljøledelsessystem mener DSB, hvorvidt at ansøgeren har en miljøpolitik, der er udmøntet i miljømål og handlingsplaner som der løbende følges op på.

Ansøger skal have faste rutiner eller processer som sikrer at tilbudsgiver løbende er opdateret og informeret i forhold til ny/ændret miljølovgivning. Derudover skal ansøger have faste rutiner der sikrer, at lovgivning og andre regler på miljøområdet bliver overholdt.

Angivelse af hvorvidt ansøger har et arbejdsmiljøledelsessystem/arbejdsmiljøcertifikat, fx DS/ISO 45001, OHSAS 18001 eller tilsvarende ikke-certificeret arbejdsmiljøledelsessystem.

Med tilsvarende ikke-certificeret arbejdsmiljøledelsessystem mener DSB, hvorvidt at ansøger har en gældende arbejdsmiljøhåndbog, arbejdsmiljømålsætninger og -handlingsplaner. Ansøger skal have faste processer som sikrer at tilbudsgiver løbende er opdateret og informeret i forhold til ny/ændret arbejdsmiljølovgivning. Derudover skal ansøger have faste rutiner der sikrer, at lovgivning og andre regler på arbejdsmiljøområdet bliver overholdt.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Den tilbudsgiver, som DSB har til hensigt at tildele kontrakten, skal fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for referencer. Dog forbeholder DSB sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen.

Der skal i den forbindelse fremlægges følgende dokumentation for teknisk og faglig kapacitet:

- Kopi af gyldigt certifikat eller redegørelse for miljøstyringsordning, jf. ISO 14001, EMAS eller tilsvarende ikke-certificeret miljøledelsessystem inkl. kopi af gældende miljøpolitik, miljømål og handleplaner.

- Kopi af gyldigt arbejdsmiljøcertifikat eller redegørelse for arbejdsmiljøledelsessystem/arbejdsmiljøcertifikat, fx ISO 45001 eller tilsvarende ikke-certificeret arbejdsmiljøledelsessystem inkl. kopi af gældende arbejdsmiljøhåndbog, arbejdsmiljømålsætninger og - handlingsplaner.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøger skal have en miljøstyringsordning, jf. ISO 14001, EMAS eller tilsvarende ikke-certificeret miljø-ledelsessystem. Med et tilsvarende ikke certificeret miljøledelsessystem mener DSB som minimum, at ansøgeren skal have en miljøpolitik, der er udmøntet i miljømål og -handlingsplaner, som der løbende følges op på hos ansøgeren.

— Ansøger skal have et arbejdsmiljøledelsessystem/arbejdsmiljøcertifikat, fx DS/ISO 45001, OHSAS 18001 eller tilsvarende ikke-certificeret arbejdsmiljøledelsessystem. Med et tilsvarende ikke-certificeret arbejdsmiljøledelsessystem mener DSB som minimum, at ansøger har en gældende arbejdsmiljøhåndbog, arbejdsmiljømålsætninger og handlingsplaner.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på: www.retsinformation.dk

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form.

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen, herunder§ 3, stk. 9, i databeskyttelses-loven.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/12/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via DSB’s elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3).

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Spørgsmål stillet efter d. 28. november 2020 vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at DSB kan nå at meddele svarene.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt [ansøger/tilbudsgiver] oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail: dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører samt en konsortieerklæring, jf. bilag A07. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder samt en støtteer-klæring, jf. bilag A08.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i ud-budslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 10, stk. 1, nr. 1, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som DSB har til hensigt at tildele aftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse.

I ansøgning om prækvalifikation skal ansøgeren angive, hvorvidt ansøgningen gælder delaftale FM Services I, delaftale FM Services II eller begge. Hvis dette ikke er angivet, anses ansøgningen at gælde begge. Vurderingen af ansøgningerne til henholdsvis delaftale FM Services I og delaftale FM Services vil foregå uafhængigt. En ansøgning kan således prækvalificeres til den ene delaftale uden nødvendigvis også at blive prækvalificeret til den anden delaftale. Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation pr. delaftale.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes at, der i punkt II.1.5) er anført et skøn over den forven-tede samlede sum for alle delaftaler i delaftalernes fulde varighed, inklusive prisen for alle optioner. I punkt II.2.6) er anført et skøn over den forventede samlede sum for den enkelte delaftale i delaftalens fulde varighed. Skønnet for de enkelte delaftaler er baseret på den forventede højest anslåede værdi af samtlige ydelser inden for delaftalens varighed.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under delaftalerne, dvs. også i tilfælde af, at omsætningen afviger fra esti-materne i såvel opad- som nedadgående retning.

For ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil der være mulighed for at deltage i en besigtigelse.

DSB kan anmode ansøgere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen efter forsynings-virksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets for-melle krav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderda-ge, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at DSBen har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at DSBen har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er ble-vet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor DSBen har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbs-system er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at DSBen har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor DSBen har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette DSBen om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren til-lige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/11/2020