Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536396-2021

22/10/2021    S206

Poland-Wieliczka: Mining timber

2021/S 206-536396

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
National registration number: 6830003427
Postal address: Park Kingi 1
Town: Wieliczka
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 32-020
Country: Poland
E-mail: maciej.trabka@kopalnia.pl
Telephone: +48 12278-71-11
Fax: +48 12278-71-10
Internet address(es):
Main address: www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka Akcyjna
I.5)Main activity
Other activity: Górnictwo

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dostawa drewna – część V – drewno impregnowane”

Reference number: KSW/2021/EZM/104
II.1.2)Main CPV code
03419200 Mining timber
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa impregnowanych kopalniaków iglastych, korowanych ręcznie, impregnowanej tarcicy iglastej obrzynanej i impregnowanego drewna kantowego – ogólnego przeznaczenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz wzór umowy.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 433 100.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Wieliczka

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa impregnowanych kopalniaków iglastych, korowanych ręcznie, impregnowanej tarcicy iglastej obrzynanej i impregnowanego drewna kantowego – ogólnego przeznaczenia. Szczegółowe ilości dostawy przedmiotu zamówienia zostały zawarte w tabeli poniżej:

Nazwa Maksymalna ilość j/m

Tarcica iglasta obrzynana dwustronnie równolegle impregnowana

Impregnowane kopalniaki iglaste, dł.2,5mb-6 mb. średnica Ø 18cm-24cm wg normy PN-G-19001 lub wg rozwiązań równoważnych; 6 m3

Impregnowana tarcica grubości 25mm klasy I spełniająca wymagania jakościowe zawarte w normie PN-D-96000 lub wg rozwiązań równoważnych

( długość 6 m); 8 m3

Impregnowana tarcica grubości 32mm klasy I spełniająca wymagania jakościowe zawarte w normie PN-D-96000 lub wg rozwiązań równoważnych (długość 5m); 9 m3

lmpregnowana tarcica grubości 50mm klasy I spełniająca wymagania jakościowe zawarte w normie PN-D-96000 lub wg rozwiązań równoważnych (długość 5m); 7 m3

Impregnowane drewno kantowe wymiary 100 mm x 100 mm spełniające wymagania jakościowe zawarte w normie PN-D-96000 lub wg rozwiązań równoważnych; 5 m3

Impregnowane drewno kantowe wymiary 200 mm x 200 mm spełniające wymagania jakościowe zawarte w normie PN-D-96000 lub wg rozwiązań równoważnych ( długość 4m); 1 m3

2. Impregnowane kopalniaki iglaste, korowane ręcznie dł. 2,5mb - 6 mb. średnica Ø 18cm-24cm w ilość 10 m³ muszą spełniać wymagania normy PN-G-19001 z zachowaniem następujących parametrów, które Zamawiający uzna za równoważne :

1) kopalniaki o smukłości s≤150

2) prostopadłość przycięcia czół nie powinna przekraczać 1,5cm odchylenia

3) zbieżystość nie dopuszczalna pow.1,5cm na 100cm długości

4) rak niedopuszczalny dłuższy niż ½ średnicy stojaka

5) sęki tabaczne niedopuszczalne

6) krzywizna niedopuszczalna większa niż 1cm na 100cm długości

7) zgnilizna niedopuszczalna

8) brunatnica niedopuszczalna

9) pęknięcia okrężne niedopuszczalne, jeżeli długość pęknięcia od rdzenia jest większa niż ¼ średnicy stojaka

3. Impregnowana tarcica iglasta obrzynana i impregnowane drewno kantowe – ogólnego przeznaczenia musi spełniać wymagania normy PN-D-96000 – klasa I z zachowaniem następujących parametrów równoważności :

1) obrzynana równolegle

2) wilgotność nie większa niż 22%

3) zabezpieczona przed sinizną

4) wymiary obrzynanych desek i bali: 25, 32, 50mm

5) zabarwienia:

a) sinizna – niedopuszczalna

b) brunatnica i podobne zmiany barwy – niedopuszczalne

c) zaszarzenie – dopuszczalne zanikające przy struganiu

6) zgnilizna: twarda i miękka niedopuszczalna

7) chodniki owadzie: małe i duże niedopuszczalne

8) pęknięcia nieprzechodzące na płaszczyznach proste – nie dopuszczalne pow. 1 mm, dopuszczalne w pasie środkowym zajmującym do ½ szerokości sztuki o łącznej długości nie większej niż ¼ i o głębokości nie większej niż ¼ grubości sztuki

9) pęknięcia nieprzechodzące na płaszczyznach skośne – niedopuszczalne

10)pęknięcia czołowe jednostronne – dopuszczalne o łącznej długości do 1/5 długości sztuki i do głębokości do 1/5 grubości sztuki

11) pęknięcia czołowe dwustronne – dopuszczalne w pasie środkowym zajmującym do ½ szerokości sztuki o łącznej długości nie większej niż szerokość sztuki

12) pęknięcia okrężne i łukowe – niedopuszczalne.

4. Krawędziaki: grubość 100mm oraz 200 mm

1) zabarwienia: sinizna i brunatnica oraz podobne zmiany barwy zgodnie z klasą I

2) zgnilizna twarda i miękka - niedopuszczalna

3) chodniki owadzie klasa I

4) wilgotność drewna nie większa niż 22%

5) zabezpieczone przed sinizną.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Informacje o opcjach.

Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia Wykonawcy dostawy przedmiotu zamówienia, określonego w

tabeli powyżej, w części o wartości 60% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w ofercie. Zlecenie

Wykonawcy dostawy pozostałej części przedmiotu zamówienia o wartości 40% wynagrodzenia całkowitego

brutto, zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji).

2. Termin wykonania

1. Wykonawca jest zobowiązany do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, na

zasadach określonych w niniejszej umowie w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.

3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń

lub dokumentów

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem strony

internetowej postępowania znajdującej się pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce

„Korespondencja”.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za

dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń,

wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na platformie.

3. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w

sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod

adresemhttps://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl:

1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;

2) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS

Edge;

3) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).

Szczegółowe informacje dotyczące o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający

będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych

sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ dostępnej pod

adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający nie żada wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 172-448537
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

„Dostawa drewna – część V – drewno impregnowane”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Stan-Tar Stanisław Szydłowski
National registration number: 8681045946
Postal address: Wyspiańskiego 37
Town: Bochnia
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 32-700
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 438 650.00 PLN
Total value of the contract/lot: 433 100.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, poniżej wymienionych oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia –

oświadczenia składanego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „JEDZ”). JEDZ

składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Instrukcja wypełniania

JEDZ stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w

postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W tym przypadku JEDZ składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, na którego zasoby

się powołuje.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W tym przypadku JEDZ składa

się w formie elektronicznej (odrębny plik dla każdego z Wykonawców występujących wspólnie) opatrzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym odpowiednio dla każdego z Wykonawców.

JEDZ powinien być sporządzony przez Wykonawcę na podstawie standardowego formularza, stanowiącego

załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wzór JEDZ stanowi załącznik

nr 3 do SWZ. Dokument winien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania

oświadczeń w imieniu Wykonawcy. W przypadku złożenia elektronicznego podpisu przez inną osobę niż

uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia

stosownego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

jego cyfrowego odwzorowania opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub

notariusza, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji α w części IV JEDZ

i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. Wykonawca może wykorzystać dokument

JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe;

2) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4 ustawy,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia jej złożenia;

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów)

z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności

do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie

oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór

oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Szczegółowy wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, a także sposobu ich

złożenia, został opisany w SWZ zamieszczonej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl.
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie, w dziale IX Środki ochrony prawnej, tj.:

1) art. 505-512 ustawy – przepisy ogólne,

2) art. 513-578 ustawy – odwołanie,

3) art. 579-590 ustawy – skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl.
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021