Supplies - 536412-2021

22/10/2021    S206

Poland-Krakow: Miscellaneous computer equipment

2021/S 206-536412

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Małopolskie
Postal address: ul. Basztowa 22
Town: Kraków
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 31-156
Country: Poland
Contact person: Edyta Ryszka, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Telephone: +48 126303278
Internet address(es):
Main address: http://www.malopolska.pl
Address of the buyer profile: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu komputerowego

Reference number: DG-XII.272.3.2021
II.1.2)Main CPV code
30236000 Miscellaneous computer equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: laptopów, stacji dokujących i monitorów.

2. Wykonawca zapewni na zaoferowany sprzęt komputerowy gwarancję producenta sprzętu na okres minimum 36 miesięcy (laptopy – wraz z bateriami do laptopów, monitory, stacje dokujące).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zwany również „szczegółową specyfikacją techniczną”, stanowi załącznik nr 1D do swz.

4. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzorze umowy i stanowią załącznik nr 1C do swz (zwane są dalej wzorem umowy).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 683 630.00 PLN / Highest offer: 705 355.00 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: laptopów, stacji dokujących i monitorów.

2. Wykonawca zapewni na zaoferowany sprzęt komputerowy gwarancję producenta sprzętu na okres minimum 36 miesięcy (laptopy – wraz z bateriami do laptopów, monitory, stacje dokujące).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zwany również „szczegółową specyfikacją techniczną”, stanowi załącznik nr 1D do swz.

4. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzorze umowy i stanowią załącznik nr 1C do swz (zwane są dalej wzorem umowy).

5. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, który charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia, funkcjonalności itp. kryteria stosowane w celu oceny równoważności zostały wskazane w kolumnie „Opis (minimalne wymagania)” w SOPZ będącym załącznikiem nr 1D do swz.

6. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków:

a) Unii Europejskiej ze środków projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”,

b) Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (PT RPO WM

c) zadania budżetowego „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej -Działanie 4.3 RPO”

d) zadania budżetowego „Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych”.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Rozbudowa pamięci RAM / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Możliwość ręcznego zablokowania kamery / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Wbudowane złącza stacji dokującej (replikatora portów) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Złącze dokowania laptopa / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Czas naprawy gwarancyjnej w lokalizacjach Zamawiającego / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin dostawy sprzętu komputerowego / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (szczegóły podane w pkt. II.2.4 - Opis zamówienia - ust. 6)

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 139-369158
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa sprzętu komputerowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: VIRTUAL TECHNOLOGIES IT Sp. z o.o.
Postal address: ul. Damrota 6/301
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-022
Country: Poland
E-mail: biuro@vtit.pl
Telephone: +48 327390246
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 630 719.51 PLN
Total value of the contract/lot: 705 355.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej są określone w dziale IX ustawy.

4. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy oraz zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021