Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 536412-2021

22/10/2021    S206

Poland-Krakow: Miscellaneous computer equipment

2021/S 206-536412

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Małopolskie
Postal address: ul. Basztowa 22
Town: Kraków
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 31-156
Country: Poland
Contact person: Edyta Ryszka, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
E-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Telephone: +48 126303278
Internet address(es):
Main address: http://www.malopolska.pl
Address of the buyer profile: https://bip.malopolska.pl/umwm/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu komputerowego

Reference number: DG-XII.272.3.2021
II.1.2)Main CPV code
30236000 Miscellaneous computer equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: laptopów, stacji dokujących i monitorów.

2. Wykonawca zapewni na zaoferowany sprzęt komputerowy gwarancję producenta sprzętu na okres minimum 36 miesięcy (laptopy – wraz z bateriami do laptopów, monitory, stacje dokujące).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zwany również „szczegółową specyfikacją techniczną”, stanowi załącznik nr 1D do swz.

4. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzorze umowy i stanowią załącznik nr 1C do swz (zwane są dalej wzorem umowy).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 683 630.00 PLN / Highest offer: 705 355.00 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: laptopów, stacji dokujących i monitorów.

2. Wykonawca zapewni na zaoferowany sprzęt komputerowy gwarancję producenta sprzętu na okres minimum 36 miesięcy (laptopy – wraz z bateriami do laptopów, monitory, stacje dokujące).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zwany również „szczegółową specyfikacją techniczną”, stanowi załącznik nr 1D do swz.

4. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzorze umowy i stanowią załącznik nr 1C do swz (zwane są dalej wzorem umowy).

5. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, który charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia, funkcjonalności itp. kryteria stosowane w celu oceny równoważności zostały wskazane w kolumnie „Opis (minimalne wymagania)” w SOPZ będącym załącznikiem nr 1D do swz.

6. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków:

a) Unii Europejskiej ze środków projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”,

b) Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (PT RPO WM

c) zadania budżetowego „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej -Działanie 4.3 RPO”

d) zadania budżetowego „Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych”.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Rozbudowa pamięci RAM / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Możliwość ręcznego zablokowania kamery / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Wbudowane złącza stacji dokującej (replikatora portów) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Złącze dokowania laptopa / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Czas naprawy gwarancyjnej w lokalizacjach Zamawiającego / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin dostawy sprzętu komputerowego / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (szczegóły podane w pkt. II.2.4 - Opis zamówienia - ust. 6)

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 139-369158
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa sprzętu komputerowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: VIRTUAL TECHNOLOGIES IT Sp. z o.o.
Postal address: ul. Damrota 6/301
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-022
Country: Poland
E-mail: biuro@vtit.pl
Telephone: +48 327390246
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 630 719.51 PLN
Total value of the contract/lot: 705 355.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej są określone w dziale IX ustawy.

4. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy oraz zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021