Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536467-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Redundant Array of Independent Disk (RAID)

2021/S 206-536467

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 0104
Postal address: ul. J.P. Woronicza 17
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-999
Country: Poland
Contact person: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc pokój nr 204
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Telephone: +48 225478817
Internet address(es):
Main address: http://www.tvp.pl
Address of the buyer profile: https://tvp.eb2b.com.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: media

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa komponentów w ramach rozbudowy podsystemu pamięci masowej

Reference number: ZP/TITT/81/2021
II.1.2)Main CPV code
30233141 Redundant Array of Independent Disk (RAID)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów w ramach rozbudowy podsystemu pamięci masowej.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 8 497 500.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30234000 Storage media
48900000 Miscellaneous software package and computer systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów w ramach rozbudowy podsystemu pamięci masowej.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 148-393203
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa komponentów w ramach rozbudowy podsystemu pamięci masowej

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Integrated Solutions Sp. z o.o.
Postal address: Karolkowa 30
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 01-207
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Apex.It Sp. z o.o.
Postal address: ul. Janka Muzykanta 60
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-188
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 617 886.18 PLN
Total value of the contract/lot: 8 497 500.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej albo przekraczającej próg unijny.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są:

1) odwołanie,

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021