Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536495-2021

22/10/2021    S206

Poland-Grudziądz: Grain mill products, starches and starch products

2021/S 206-536495

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Regionalny Szpital Specjalistyczny im Dr. Władysława Biegańskiego
Postal address: ul. L. Rydygiera 15/17
Town: Grudziądz
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Postal code: 86-300
Country: Poland
Contact person: Alina Pieniak, Paulina Kowalewska, Joanna Ostrowska
E-mail: przetargi@bieganski.org
Telephone: +48 566413465/ +48 566413462/ +48 566413547
Internet address(es):
Main address: https://przetargi.bieganski.org
Address of the buyer profile: https://bieganski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy arykułów żywnościowych różnych

Reference number: Z/25/PN/21
II.1.2)Main CPV code
15600000 Grain mill products, starches and starch products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych różnych w ilościach i asortymentach określonych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ (11 zadań).

Zamawiający określił w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 90 482.18 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15600000 Grain mill products, starches and starch products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

magazyn kuchni szpitalnej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Description of the procurement:

Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Produkty mleczne dla niemowląt i dzieci

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
15884000 Baby food
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

magazyn kuchni szpitalnej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Description of the procurement:

Produkty mleczne dla niemowląt i dzieci

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 149-396029
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Polaris Małgorzata Gruszczyńska
Postal address: ul. Żołnierska 20a
Town: Kalisz
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 62-800
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 48 793.56 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 6
Title:

Produkty mleczne dla niemowląt i dzieci

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Aber Sp. z o. o.
Postal address: ul. Przemysłowa 8
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postal code: 85-758
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 41 688.62 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

nformacje dodatkowe:

1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 11 zadań.

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 11.

2) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona badania

i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający nie przewiduje:

a) wniesienia wadium (art. 134 ust. 2 pkt 4) Pzp);

b) zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 134 ust. 2 pkt 5) Pzp);

c) składania ofert wariantowych (art. 134 ust. 2 pkt 6) Pzp);

d) zawarcia umowy ramowej (art. 134 ust. 2 pkt 7) Pzp);

e) udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) i 8) Pzp (art. 134 ust. 2 pkt 8) Pzp);

f) przeprowadzenia wizji lokalnej (art. 134 ust. 2 pkt 9) Pzp);

g) rozliczenia w walutach obcych (art. 134 ust. 2 pkt. 10 Pzp);

h) aukcji elektronicznej (art. 134 ust. 2 pkt. 12) Pzp);

i) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 134 ust. 2 pkt. 13) Pzp);

j) zastosowania wymagań, o których mowa w art. 95 Pzp (art. 134 ust. 2 pkt 14) Pzp);

k) zastosowania wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) Pzp (art. 134 ust. 2 pkt 15) Pzp);

l) zastosowania wymagań, o których mowa w art. 94 Pzp (art. 134 ust. 2 pkt 16) Pzp);

m) złożenia ofert w postaci w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty (art. 134 ust. 2 pkt. 18) Pzp);

4) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy

– art. 462 ust. 1 Pzp

W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy winien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 462 ust 2 Pzp), firmy tych podwykonawców (o ile są znani).

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,

o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt c) SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

5. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Krajowa Izba Odwoławcza (dalej Izba) może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

6. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej Prezes Izby).

8. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

12. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 10 i 11 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

13. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021