Supplies - 536607-2021

22/10/2021    S206

Poland-Krakow: IT software package

2021/S 206-536607

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Postal address: ul. Przy Rondzie 3
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-547
Country: Poland
Contact person: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Telephone: +48 602491691
Fax: +48 124175665
Internet address(es):
Main address: www.czdsigb.gov.pl
Address of the buyer profile: www.czdsigb.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Zakupy dla sądownictwa

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność ochrony użytkowników przed zagrożeniami na bazie protokołu DNS oraz świadczenie innych usług

Reference number: WZP-421-17/2021
II.1.2)Main CPV code
48517000 IT software package
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie przez Wykonawcę na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność ochrony użytkowników przed zagrożeniami na bazie protokołu DNS. Wdrożenie obejmować będzie uruchomienie Systemu oraz konfigurację zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie niezbędnym do poprawnego działania tego Systemu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 8 308 100.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48600000 Database and operating software package
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72267000 Software maintenance and repair services
72220000 Systems and technical consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie przez Wykonawcę na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność ochrony użytkowników przed zagrożeniami na bazie protokołu DNS. Wdrożenie obejmować będzie uruchomienie Systemu oraz konfigurację zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie niezbędnym do poprawnego działania tego Systemu.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

2.1. dostarczyć, wdrożyć, uruchomić i skonfigurować System,

2.2. wykonać Dokumentację,

2.3. wykonać transfer wiedzy dla osób wskazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości,

2.4. udzielić lub zapewnić udzielenie wszelkich licencji wymaganych do prawidłowego działania Systemu, jako całości jak i poszczególnych jego elementów dla 80 tysięcy użytkowników,

2.5. przenieść na Ministerstwo Sprawiedliwości autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę w ramach Umowy,

2.6. udzielić Ministerstwu Sprawiedliwości Gwarancji na dostarczony w ramach umowy System na okres 36 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Wdrożenia Systemu oraz świadczyć w tym okresie usługi gwarancyjne w zakresie wdrożonego Systemu, w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4. Znaczenie pojęć użytych w SWZ jest tożsame z definicjami przyjętymi w Projekcie Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) oraz Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ).

5. Wykaz Jednostek, na rzecz których prowadzone było niniejsze postępowanie zawiera Załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Funkcjonalność rozbudowy Systemu (F1) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Funkcjonalność wykrywania domen podobnych (F2) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Funkcjonalność dostarczania kontekstowej informacji o zagrożeniach (F3) / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wdrożenia systemu w terminie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 146-385820
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność ochrony użytkowników przed zagrożeniami na bazie protokołu DNS oraz świadczenie innych usług

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Trafford IT Sp. z o.o. Sp. k.
Postal address: ul. Taneczna 18
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-829
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 12 062 138.67 PLN
Total value of the contract/lot: 8 308 100.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Sąd Apelacyjny w Krakowie działa w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 13 maja 2021 w sprawie wyznaczenia zamawiającego właściwego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych na dostawę rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność ochrony użytkowników przed zagrożeniami na bazie protokołu DNS oraz świadczenie innych usług (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2021 r., poz. 145).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 22458701
Fax: +48 22458770
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z Rozdziałem IX ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 22458701
Fax: +48 22458770
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021