Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536726-2021

22/10/2021    S206

Poland-Krakow: Furniture

2021/S 206-536726

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
National registration number: 677-12-07-972
Postal address: ul. Rakowicka 22A
Town: Kraków
NUTS code: PL Polska
Postal code: 31-510
Country: Poland
Contact person: Adrianna Gębala-Pietras
E-mail: adrianna.gebala-pietras@mufo.krakow.pl
Internet address(es):
Main address: https://mufo.krakow.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samorządowa Instytucja Kultury
I.5)Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż wyposażenia indywidualnego księgarni, kawiarni i punktu informacyjnego Muzeum Fotografii w Krakowie, ul. Rakowicka 22A.

Reference number: DA.260.3.2021
II.1.2)Main CPV code
39100000 Furniture
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia indywidualnego księgarni, kawiarni i punktu informacyjnego Muzeum Fotografii w Krakowie (dalej również MuFo), ul. Rakowicka 22A.

Budynek jest zlokalizowany na dz. nr 219/19 – pow. 2 940 m2, 219/6 – pow. 3 520,00 m2, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych, pod numerem rejestru A-107/M.

Budynek pełni funkcję głównej siedziby Muzeum Fotografii w Krakowie. Zakończone w nim zostały prace budowlane polegające na adaptacji zabytkowego budynku Zbrojowni dla potrzeb Muzeum Fotografii w Krakowie.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia, tj. w projekcie wykonawczym Wyposażenie wnętrz, informacja wizualna wraz z załącznikami opisowymi i rysunkowymi.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 388 617.88 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30231320 Touch screen monitors
32321200 Audio-visual equipment
39113000 Miscellaneous seats and chairs
39130000 Office furniture
39150000 Miscellaneous furniture and equipment
48151000 Computer control system
45421153 Installation of built-in furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego, ul. Rakowicka 22A, 31-510 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

W zakres niniejszego zamówienia wchodzi wyposażenie indywidualne księgarni, kawiarni i punktu informacyjnego opisanych szczegółowo w dokumencie: projekt wykonawczy Wyposażenie wnętrz, informacja wizualna (z wyłączeniem zakresu pkt. E, F, G, H i zakresu informacji wizualnej) wraz z załącznikami opisowymi i rysunkowymi. Zamówienie obejmuje dostawę, transport, ustawienie i montaż mebli i wyposażenia wg wskazań Zamawiającego. Wszystkie wymiary mebli, blatów, szafek należy sprawdzić na budowie przed zamówieniem. W razie konieczności wymiary faktyczne mebli należy dostosować do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń i ułożenia elementów instalacji wewnętrznych w uzgodnieniu z Zamawiającym. W zakresie podłogi podniesionej w części kawiarnianej należy odpowiednio zabudować i zabezpieczyć obecnie wystające elementy instalacji elektrycznej i sanitarnej. W ramach dostosowania części kawiarni do potrzeb najemcy (wybieranego odrębnym postępowaniem), w jego gestii będzie rozprowadzenie instalacji pod podłogą i wyprowadzenie w odpowiednich miejscach zabudowy wewnętrznej stosownie do rozplanowanych urządzeń gastronomicznych. Meble oraz pozostałe wyposażenie musi być dostosowane do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Przed dostarczeniem i wykonaniem zabudów meblowych należy sprawdzić wymiary na budowie oraz przedstawić miarodajne próbki materiałowe do akceptacji projektanta i Zamawiającego. Min. okres gwarancji na dostarczone i zamontowane meble to 24 miesiące. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w OPZ wraz z załącznikami). Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia, a cena oferty winna zostać skalkulowana w oparciu o indywidualną wycenę. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a także normy – oznacza to, iż Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i dopuszcza rozwiązanie równoważne. Wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu jest jedynie przykładowe i służy określeniu minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać materiały, produkty, urządzenia aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowanych, nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt rozwiązania, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz by materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia posiadały stosowne atesty i certyfikaty (o ile dotyczy) oraz posiadały odpowiednie wymagane atesty dotyczące gotowego wyrobu, które to atesty i certyfikaty Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPMP.11.04.00-12-0102/18. Zamów. współfinansowane jest ze środków Gm. Miejskiej Kraków oraz Regional. progr. operac. woj. małop. na lata 2014–2020, oś priorytetowa 11 rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie11.4 rewitalizacja terenów poprzemysłowych, proj. Adaptacja zabytkowego budynku dawnej zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • No tenders or no suitable tenders/requests to participate in response to open procedure
Explanation:

Zamówienie z wolnej ręki było następstwem wcześniej ogłoszonego zamówienia pn.: Dostawa i montaż wyposażenia indywidualnego księgarni, kawiarni i punktu informacyjnego Muzeum Fotografii w Krakowie, ul. Rakowicka 22A w ramach projektu Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie, nr sprawy: DA.260.2.2021, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 2021/S 100-263293), które zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Pzp z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty. Przedstawione powyżej okoliczności wyczerpują przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, wynikające z art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W postępowaniu określono identyczny zakres zamówienia, a zatem zamówienie z wolnej ręki jest zgodne z zakresem zamówienia unieważnionego postępowania przetargowego.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 136-360884
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa i montaż wyposażenia indywidualnego księgarni, kawiarni i punktu informacyjnego Muzeum Fotografii w Krakowie, ul. Rakowicka 22A.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Alduo Sp. z o.o.
National registration number: 6772442557
Postal address: ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-349
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 130 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 388 617.88 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Terminy składania odwołań: zgodnie z ustawą pzp

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021