Lieferungen - 536734-2018

06/12/2018    S235    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Culemborg: Computeruitrusting en -benodigdheden

2018/S 235-536734

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Nationaal identificatienummer: 1537398
Postadres: Ridderstraat 250
Plaats: Culemborg
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4101 BK
Land: Nederland
Contactpersoon: Robert van den Berg
E-mail: ict-marktverkenning@bvowb.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bvowb.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - ICT-Marktverkenning (verwachte einddatum: 17.1.2019).

Referentienummer: Marktconsultatie ICT-Infra
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe zoekt partijen die deel willen nemen aan een ICT-Marktverkenning waarbij beproefde oplossingen aan bod komen voor de vervanging van haar ICT-Infra. Geïnteresseerden worden gevraagd hun aanmelding middels het aanmeldformulier te mailen naar: ict-marktverkenning@bvowb.nl.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL224 Zuidwest-Gelderland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Geldermalsen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Huidig: 4 x Chasis met 34 servers, ca 200TB opslag, 3 x Coreswitch met ca 55 Workgroup switches, ca 1 000 werkplekken.

Let op: Aan bovengenoemde hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend!

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
04/04/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/12/2018