Lieferungen - 536752-2018

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Personalcomputer

2018/S 235-536752

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
PL911
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
Warszawa
00-908
Polen
Kontaktstelle(n): Janusz Skrzyński
Telefon: +48 261837566
E-Mail: dzp@wat.edu.pl
Fax: +48 261839723
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wat.edu.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.wat.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://wat.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://wat.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego oraz wyposażenia środowiska wytwórczego do realizacji projektu badawczego”

Referenznummer der Bekanntmachung: 189/WCY/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia sprzętu komputerowego i biurowego, części i akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia środowiska wytwórczego do realizacji projektu badawczego jest:

Zadanie nr 1:

Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, części i akcesoriów komputerowych takiego jak: komputery, plotery, laptopy, projektory multimedialne, telefony komórkowe, kable, zaciskarki do wtyków, pamięci przenośne, switche, routery,

Zadanie Nr 2:

Dostawa wyposażenia środowiska wytwórczego do realizacji projektu badawczego takiego jak: przełącznik zarządzalny, laptop konwertowalny, laptop, monitor, smartfon, okulary rozszerzonej rzeczywistości, komputer latający, zegarek/komputer naręczny

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego.”

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30232100
30237200
44511000
30191400
32420000
38652100
30213100
32500000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 WARSZAWA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 1:

Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, części i akcesoriów komputerowych takiego jak: komputery, plotery, laptopy, projektory multimedialne, telefony komórkowe, kable, zaciskarki do wtyków, pamięci przenośne, switche, routery

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem "Platformy", podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty:

a) Formularz oferty;

b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

c) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);

d) Pełnomocnictwo lub inny dokument, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpis

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa wyposażenia środowiska wytwórczego do realizacji projektu badawczego.”

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30237200
30213100
32250000
30215000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie Nr 2:

Dostawa wyposażenia środowiska wytwórczego do realizacji projektu badawczego takiego jak: przełącznik zarządzalny, laptop konwertowalny, laptop, monitor, smartfon, okulary rozszerzonej rzeczywistości, komputer latający, zegarek/komputer naręczny

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących sytuacjach:

a) W przypadku zmiany przedmiotu zamówienia, pod warunkiem wycofania z produkcji i oficjalnych kanałów dystrybucji objętego umową przedmiotu zamówienia i zastąpienie go nowocześniejszym produktem tego samego producenta, o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzenie aneksu do umowy. W przypadku, gdy producent nie posiada w swojej ofercie nowszego produktu, lub produktu spełniającego wymagania Zamawiającego, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może zaproponować model innego producenta, o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia aneksu będzie oświadczenie producenta/oficjalnego dystrybutora o wycofaniu z produkcji objętego umową przedmiotu zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/01/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/01/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

W siedzibie Działu Zamówień Publicznych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, Budynek Nr 22, pokój nr 1 (wejście przez biuro przepustek), POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości:

Zadanie Nr 1: 2 900,00 PLN;

Zadanie Nr 2: 2 200,00 PLN

Przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 8.1.2019 r. do godz. 9:00.

W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:

a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25, Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem „Wadium na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz wyposażenia środowiska wytwórczego do realizacji projektu badawczego, nr sprawy 189/WCY/2018”. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.

b) wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „Oferty” poprzez wybranie opcji „Dodaj dokument” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu

2. RODO

19.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa;

Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 189/WCY/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

W sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.)

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego

Wniesienia. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych - Środki Ochrony Prawnej

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018