Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536752-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Software package utilities

2021/S 206-536752

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
National registration number: PL
Postal address: ul. Świętokrzyska 12
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-916
Country: Poland
Contact person: Andrzej Konarzewski, Barbara Szwed
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Telephone: +48 226945400
Fax: +48 226945268
Internet address(es):
Main address: www.gov.pl/finanse
Address of the buyer profile: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa licencji na oprogramowanie HP Service Manager lub licencji na oprogramowanie równoważne

Reference number: R/021/21/DPO/G/292
II.1.2)Main CPV code
48700000 Software package utilities
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja:

1.1 30 sztuk licencji Concurrent Users - TD741AAE HP Service Manager Enterprise Suite with Connect-It Connectors and Knowledge Management Concurrent User SW E-LTE lub równoważnych;

1.2 110 sztuk licencji Named User- TD740AAE HP Service Manager Enterprise Suite with Connect-It Connectors and Knowledge Management Named User SW E-LTU lub równoważnych,

1.3 30 sztuk licencji Concurrent Users - TD741AAE HP Service Manager Enterprise Suite with Connect-It Connectors and Knowledge Management Concurrent User SW E-LTE lub równoważnych,

1.4 60 sztuk licencji Named User- TD740AAE HP Service Manager Enterprise Suite with Connect-It Connectors and Knowledge Management Named User SW E-LTU lub równoważnych,

zwanych dalej „Oprogramowaniem”, wraz z 12 miesięcznym wsparciem producenta

Oprogramowania, liczonym od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu Instalacji Oprogramowania.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 3 763 541.70 PLN / Highest offer: 3 763 541.70 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja:

1.1 30 sztuk licencji Concurrent Users - TD741AAE HP Service Manager Enterprise Suite with Connect-It Connectors and Knowledge Management Concurrent User SW E-LTE lub równoważnych;

1.2 110 sztuk licencji Named User- TD740AAE HP Service Manager Enterprise Suite with Connect-It Connectors and Knowledge Management Named User SW E-LTU lub równoważnych,

1.3 30 sztuk licencji Concurrent Users - TD741AAE HP Service Manager Enterprise Suite with Connect-It Connectors and Knowledge Management Concurrent User SW E-LTE lub równoważnych,

1.4 60 sztuk licencji Named User- TD740AAE HP Service Manager Enterprise Suite with Connect-It Connectors and Knowledge Management Named User SW E-LTU lub równoważnych,

zwanych dalej „Oprogramowaniem”, wraz z 12 miesięcznym wsparciem producenta Oprogramowania, liczonym od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu Instalacji Oprogramowania, przy czym

1.5 realizacja przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2.1.1 i 2.1.2 stanowi zamówienie podstawowe,

1.6 Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1.3 i 1.4 jako Prawo Opcji.

2. O skorzystaniu z Prawa opcji, o którym mowa w ust. 2.1. pkt 1.3 i 1.4, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. W ramach prawa opcji przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja:

1.1. 30 sztuk licencji Concurrent Users – TD741AAE HP Service Manager Enterprise Suite with Connect-It

Connectors and Knowledge Management Concurrent User SW E-LTE lub równoważnych;

1.2. 60 sztuk licencji Named User – TD740AAE HP Service Manager Enterprise Suite with Connect-It Connectors and Knowledge Management Named User SW E-LTU lub równoważnych, zwanych dalej „oprogramowaniem”, wraz z 12-miesięcznym wsparciem producenta oprogramowania, liczonym od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu instalacji oprogramowania.

2. O skorzystaniu z prawa opcji, o którym mowa w ust. 1 zamawiający zawiadomi wykonawcę pisemnie w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 114-298904
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: R/021/21/DPO/G/292
Title:

Dostawa licencji na oprogramowanie HP Service Manager lub licencji na oprogramowanie równoważne

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Betacom S.A.
Postal address: ul. Połczyńska 31a
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 01-377
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ingrifo IT Sp. z o.o.
Postal address: ul. Bukowińska 22b
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-703
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 190 878.96 PLN
Total value of the contract/lot: 3 059 790.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet address: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia odwołań uregulowane zostały między innymi w art. 513–515 ustawy Pzp.

3. Skarga do sądu przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579 i następnych ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021