Leveringen - 536772-2018

06/12/2018    S235    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Elektriciteit

2018/S 235-536772

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.
EKRSZ_74928075
Bocskai út 39–41.
Budapest
1113
Hongarije
Contactpersoon: Szarvasné Dr. Bögi Eszter
Telefoon: +36 704582117
E-mail: bogi.eszter@sport.ujbuda.hu
Fax: +36 13968979
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sport.ujbuda.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.sport.ujbuda.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001000762018/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001000762018/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Nonprofit Kft.
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SPORT11 energia

Referentienummer: EKR001000762018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sport 11 villamos és hőenergia

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SPORT11 villamosenergia

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
65310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1112 Budapest, Kánai út 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ajánlatkérő villamosenergiát kíván beszerezni évi 654 600 Kwh mennyiségben.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a fenti időtartamot a saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján meghosszabbítsa további 12 hónap időtartammal. A meghosszabbításra vonatkozó döntését Vételező a szerződés lejárata előtt 180 nappal köteles Üzemeltetővel írásban közölni.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségekhez képest évente (szerződés megkötésétől számított 12 hónap) + 30 % -al eltérhet.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SPORT11 hőenergia

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65000000
65400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1112 Budapest, Kánai út 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ajánlatkérő hőenergiát kíván beszerezni évi 7000 GJ mennyiségben.

A fűtési alapdíj tekintetében a mindenkori - Budapest Főváros Közgyűlése által rendeletben meghatározott - FŐTÁV Zrt. „Nem lakossági távhőszolgáltatási díjak II.1.a.” kategóriában meghatározott érték alapján meghatározott ár évente indexálódik, az indexált ár a Főtáv Zrt. fentebb meghatározott értékétől maximum 5 %-al térhet el.

A távfűtési hődíj tekintetében a - Budapest Főváros Közgyűlése által rendeletben meghatározott - FŐTÁV Zrt. „Nem lakossági távhőszolgáltatási díjak II.2.a.” kategóriában meghatározott érték alapján meghatározott ár évente indexálódik, az indexált ár a Főtáv Zrt. fentebb meghatározott értékétől maximum 5 %-al térhet el.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a fenti időtartamot a saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján meghosszabbítsa további 12 hónap időtartammal. A meghosszabbításra vonatkozó döntését Felhasználó a szerződés lejárata előtt 180 nappal köteles Távhőszolgáltatóval írásban közölni.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségekhez képest évente (szerződés megkötésétől számított 12 hónap) + 30 % -al eltérhet.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni

Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7)bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

P.1. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfeleléstekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.

A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is figyelemmel.

Ajánlattevőknek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1)bekezdés c) pontja szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.

Eventuele minimumeisen:

P.1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik

P.1.1 az 1. rész esetében összesen minimum nettó 10 000 000 Ft

P.1.2. a 2. rész esetében összesen minimum nettó 10 000 000 Ft

Teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben.

Amennyiben ajánlattevő több rész vonatkozásában nyújt be ajánlatot akkor az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolható a magasabb alkalmassági minimumkövetelmény követelménynek való megfeleléssel.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

M.1. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfeleléstekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.

A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak és a közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint kell igazolniuk az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) – (7) bekezdéseire is figyelemmel.

Ajánlattevőknek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának rendelkezései, továbbá 22. § -ának rendelkezései szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket.

A második szakasz során kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(k) köteles(ek) a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindítófelhívásban előírt igazolások benyújtására, abban az esetben, ha ezt az első szakasz során nem nyújtották be.

Az ismertetőben meg kell adni legalább:

(i) a szerződést kötő másik fél megnevezését,

(ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

(iii) az ellenszolgáltatás összegét,

(iv) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és/hónap/nap pontossággal),

(v) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Eventuele minimumeisen:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) az alábbi referenciákkal:

M.1.1. az 1. rész esetében legalább nettó 5 000 000 Ft ellenértékben (tovább)értékesített villamosenergia szolgáltatására vonatkozó referenciával

M.1.2. a 2. rész esetében legalább nettó 5 000 000 Ft ellenértékben (tovább)értékesített távhő szolgáltatására vonatkozó referenciával.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést

Megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat: - Meghiúsulási kötbér A szerződést biztosító

Mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik

A Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseire, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél) kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárásvonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre acélra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.

2. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bekezdés).

3. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).

4. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

5. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

6. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban a ajánlati kötöttség időtartama meghatározásánál az 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/12/2018